Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Anmälan av korta positioner

Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EU 236/2012) utfärdades den 14 mars 2012 och ska tillämpas från och med den 1 november 2012. Enligt förordningen ska betydande korta positioner anmälas till tillsynsmyndigheten från och med den 1 november 2012. Aktier som noteras på Helsingforsbörsen och korta nettopositioner i statspapper som emitterats av finska staten ska anmälas till Finansinspektionen.

Kravet på anmälan av korta nettopositioner gäller alla investerare och marknadsaktörer. En kort nettoposition i aktiekapitalet för ett företag vars aktier är upptagna för handel ska anmälas om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,2 procent av det berörda företagets emitterade aktiekapital. En ny anmälan ska göras för varje steg om 0,1 procent däröver.

Finansinspektionen offentliggör korta nettopositioner på sin webbplats om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,5 procent av det berörda företagets emitterade aktiekapital.

Också korta nettopositioner i statspapper ska anmälas till Finansinspektionen om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet. I fråga om statspapper som emitterats av finska staten gäller anmälningskravet är positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,5 procent och varje steg om 0,25 procent däröver. Korta positioner i statspapper offentliggörs inte.

Korta positioner ska anmälas till Finansinspektionen senast kl. 15.30 följande handelsdag efter transaktionen. Finansinspektionen offentliggör de anmälda korta positioner som har stigit över tröskelvärdet under följande handelsdag.

Finansinspektionen rapporterar de anmälda korta positionerna till ESMA kvartalsvis.

Marknadsgaranter (market makers) och, i fråga om statspapper, primary dealers kan beviljas undantag för en del av bestämmelserna om de i förväg, senast trettio dagar tidigare, har anmält till den behöriga myndigheten att de avser att utnyttja undantaget. Anmälan om undantag görs med ESMAs standardblankett.

Anmälningsblanketter 

Anmälan och återkallanden av anmälningen ska göras med nedanstående blanketter till adress shortselling(at)fiva.fi. Anmälningsblanketterna läsas maskinellt och dom bor skickas till Finansinspektionen i Excel format.

Var vänlig och ladda ner Excel-blanketten från denna sida för anmälan av korta positioner. Blanketterna kan ha uppdaterats sedan du senast gjorde en anmälan och de gamla blanketterna fungerar inte.

 Anmälningsblankett för korta positioner
 Blankett för återkallande av anmälningen

Anvisningar till den som gör en anmälan om korta positioner är tillgängliga  på finska och  på engelska .
Exempel på fyllda anmälningsblanketter:  Aktier  Statspapper 
Exemlpel på fyllda blankett för återkallande av anmälning 

Skyddad e-postförbindelse

Anmälningarna borde skickas via skyddad e-postförbindelse:
 https://securemail.bof.fi

Finansinspektionens meddelanden om blankning

  • 25.10.2012 Regler om anmälan av korta positioner träder i kraft den 1 november 2012 (Tillsynsmeddelande 63/2012)
  • 1.10.2012 Uudet lyhyeksimyyntiä koskevat säännökset voimaan marraskuussa 2012 (Nya bestämmelser om blankning träder i kraft i november 2012), artikel i  nyhetsbrevet Markkinat 3/2012 (på finska, sidan 3)
  • 18.9.2012 ESMA ber om synpunkter på riktlinjer om undantag för marknadsgaranter och auktoriserade återförsäljare enligt blankningsförordningen (Tillsynsmeddelande 57/2012)
  • 17.2.2012 ESMA ber om synpunkter på delegerade akter för en förordning om blankning (Tillsynsmeddelande 8/2012)

Frågor och svar om blankning på ESMAs webbplats

 ESMAs short-selling webbplats
 Questions and Answers (Questions and Answers om blankningsförordningen som ger praktiska anvisningar bland annat om beräkning av nettopositioner)

Regelverket i tjänsten EUR-Lex

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar
 Regulation of the European Parliament and of the council on short selling and certain aspects of credit default swaps 
 Commission delegated regulation supplementing Regulation (EU) No 236/2012  of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on notification and disclosure requirements with regard to net short positions, the details of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions and the method for calculating turnover to determine exempted shares
 Commission Implementing Regulation No…/..of XXX laying down implementing technical standards  with regard to the means for public disclosure of net position in shares, the format of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions, the types of agreements, arrangements and measures to adequately ensure that shares or sovereign debt instruments are available for settlement and the dates and period for the determination of the principal venue for a share according to Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps
 Commission delegated Regulation (EU) No …/.. supplementing Regulation (EU) No 236/2012  of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to regulatory technical standards for the method of calculation of the fall in value for liquid shares and other financial instruments

Korta positioner som rapporterats till Finansinspektionen

Informationen om positioner uppdateras två gånger per dagen: efter kl. 10:00 på förmiddagen och efter kl. 17:00 på eftermiddagen.

Kontaktinformation

  • Marknadsövervakare Laila Hietalahti,
    telefon 09 183 5244
  • Jurist Pia Ovaska,
    telefon 09 183 5296

 

2018-01-12

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.