Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Marknadsföring av placeringsfonder, som är registrerade i Finland, i en annan EES-stat än Finland

Fondföretag som uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) − UCITS-fonder

De UCITS-placeringsfonder som är registrerade i Finland kan marknadsföra sina andelar i andra EES-stater än Finland, under förutsättning att de omfattas av ett anmälningsförfarande (kommissionens förordning (EU) nr 584/2010). 

Anmälan ska lämnas till Finansinspektion

Fondbolag som förvaltar placeringsfonder ska lämna en anmälan jämte bilagor och eventuella översättningar till Finansinspektionen. Finansinspektionen granskar materialet och skickar det för kännedom till den behöriga myndigheten i den EES-staat som näms i anmälan.

Anmälan och bilagorna ska skickas via rahastoilmoitukset(at)fiva.fi 

Anmälan

Om ett fondbolag har för avsikt att marknadsföra sina andelar i en annan EES-stat än Finland ska det lämna en anmälan om detta jämte bilagor till Finansinspektionen.

Anmälan ska göras på engelska (det vedertagna språket inom den internationella finanssektorn).

En länk till en tom anmälningsblankett finns under Blanketter till höger på denna sida. Denna blankett för skriftlig anmälan ska användas endast för placeringsfonder (UCITS) registrerade i Finland.

Bilagor

Följande dokument ska fogas till anmälan:

  1. placeringsfondens stadgar, fondprospektet, vid behov den senast offentliggjorda årsrapporten och eventuella därpå följande halvårsrapporter, översatta till det officiella språket, ett av de officiella språken eller ett språk som godkänts av de behöriga myndigheterna i mållandet eller till det vedertagna språket inom den internationella finanssektorn (engelska)
  2. basfakta för investerare (KIID) eller ett förenklat fondprospekt (övergångsperiod fram till den 30 juni 2010), översatta till det officiella språket, ett av de officiella språken eller ett språk som godkänts av de behöriga myndigheterna i mållandet
  3. ett intyg av Finansinspektionen om att fondföretaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet (2009/65/EG) (ett s.k. fondföretagsintyg).

Intyget i punkt 3 skrivs ut av Finansinspektionen och på engelska. Anmälan och bilagorna jämte eventuella översättningar ska lämnas in i elektroniskt format. Bilagorna ska förtecknas i e-brevet och översändas i ett vedertaget elektroniskt format (PDF) som gör att de kan visas och skrivas ut. Hela försändelsen får vara maximalt 19 MB.

Inleda marknadsföring

Fondbolagen får börja marknadsföra sina andelar i en annan EES-stat den dag som Finansinspektionen meddelar till fondbolaget att ovannämnda dokument har vidarebefordrats till den behöriga myndigheten i den aktuella EES-staten.

Meddelandet kommer att skickas i elektroniskt format till den e-postadress som fondbolaget har angett.

Ändringar i uppgifterna i anmälan och bilagorna

Fondbolaget ska informera den behöriga myndigheten i den EES-stat där fondbolaget avser att marknadsföra sina andelar om gjorda ändringar och om var de finns tillgängliga i elektroniskt format (t.ex. på bolagets webbplats).

Om de åtgärder för marknadsföring som angetts i anmälan ändras ska fondbolaget lämna en skriftlig anmälan om detta till den behöriga myndigheten i den EES-stat där fondbolaget har för avsikt att marknadsföra sina andelar. Anmälan ska skickas i elektroniskt format innan ändringarna görs.

Avsluta marknadsföringen

Innan marknadsföringen av andelar i en placeringsfond avslutas ska fondbolaget underrätta den behöriga myndigheten i den EES-stat där bolaget marknadsför sina andelar om sitt beslut. Dessutom ska fondbolaget publicera en annons om detta i minst en riksomfattande tidning. Av annonsen ska följande framgå:

  1. hur utbetalningen till andelsägarna sker i framtiden
  2. hur och var krav på inlösen av andelar kommer att framställas
  3. hur och var de handlingar och upplysningar som fondbolaget är skyldigt att offentliggöra finns tillgängliga.

Åtgärdsavgifter

Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin prislista för handläggning av anmälan och bilagor och för vidarebefordran av dem till den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten. För fondföretagsintyget tar Finansinspektionen ut en avgift enligt sin åtgärdstariff.

Tidsfrister

Finansinspektionen har tio (10) arbetsdagar på sig att granska den kompletta anmälan och bilagorna, skriva in ett fondföretagsintyg och vidarebefordra anmälan och bilagorna till mållandet. Tidsfristen börjar när den kompletta anmälan har kommit in.

Finansinspektionen kommer genast att informera fondbolaget om vidarebefordran av anmälan till den behöriga myndigheten i mållandet. Fondbolaget kan börja marknadsföra sina andelar i mållandet när det har fått informationen.

Se också

Uppdatera anmälningsmaterialet

Uppdaterade uppgifter om placeringsfonder som har anmälts till en annan EES-stat skickas direkt till den behöriga myndigheten i mållandet.

 

2015-01-30

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.