Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Finansiella nyckeltal 2014–2017

Finansinspektionen publicerar finansiella nyckeltal för bankkoncerner, bankgrupper, inlåningsbanker, kreditföretag, värdepappersföretag, fondbolag och Inhemska förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) med verksamhetstillstånd. Nyckeltalen grundar sig på uppgifter som företagen under tillsyn rapporterat till Finansinspektionen, och de uppdateras en gång per år på våren efter att boksluten färdigställts.

För varje tillsynskategori redovisas resultat- och balansräkningen, åtaganden utanför balansräkningen, kapitaltäckningsuppgifter och nyckeltal.

Analysen omfattar alla företag som är skyldiga att lämna rapporter till Finansinspektionen vid slutet av varje räkenskapsår. Om ett företag inleder sin rapportering till Finansinspektionen under året kommer dess bokslutsuppgifter att ingå i analysen från och med den tidpunkt då rapporteringsskyldigheten börjar gälla. Om ett företag däremot upphör att rapportera till Finansinspektionen under året ingår dess siffror inte i nyckeltalen för det senaste räkenskapsåret..

 

 

2018-04-19

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.