Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Kredit- och garantistock, förfallna och oreglerade fordringar samt nedskrivningar

Finansinspektionen publicerar varje kvartal statistik om inlåningsbankernas utlåning och bankgarantier samt om förfallna och oreglerade fordringar efter sektor. Från och med 6/2018 statistikförs endast krediter och oreglerade fordringar sammanlagt efter sektor.

Definitionen av oreglerade fordringar baserar sig på Europeiska bankmyndighetens (EBA) standard Technical standard on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99 (4) Regulation (EU) No 575/2013. En fordring ska redovisas som en oreglerad fordring då betalningar som förfallit i anslutning till den varit obetalda i mer än 90 dagar eller då det är sannolikt att gäldenären inte kommer att betala sin fordring på grund av betalningssvårigheter.

Tillsynsobjekten ska rapportera oreglerade fordringar till bruttobelopp. I bruttobeloppet ingår nedskrivningar som riktar sig mot fordringarna.
I Finansinspektionens nättjänst har oreglerade fordringar till nettobelopp (med avdrag för nedskrivningsförluster) statistikförts månatligen fram till 12/2013. Till följd av den ändrade definitionen har den nuvarande statistikföringen till nettobelopp av de rapporterade tidsserierna upphört i nättjänsten. Statistikföringen av oreglerade fordringar brutto inleddes fr.o.m. 12/2014. Statistiken upprättas kvartalsvis.

Totalsiffrorna omfattar utlåningen i den inhemska banksektorn och filialer till utländska kreditinstitut som bedriver inlåningsbanksverksamhet i Finland.

Statistik enligt den gamla definitionen uppdateras inte längre.

Historia

Kontaktinformation

​Ledande riskexpert​ Torsten Groschup, telefon 09 183 5333

 

2018-09-26

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.