Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Kredit- och garantistock, förfallna och oreglerade fordringar samt nedskrivningar

Finansinspektionen publicerar varje kvartal statistik om inlåningsbankernas utlåning och bankgarantier samt förfallna och oreglerade fordringar efter sektor och näringsgren.

Definitionen av oreglerade fordringar baserar sig på Europeiska bankmyndighetens (EBA) standard Technical standard on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99 (4) Regulation (EU) No 575/2013.

Enligt definitionen är nya poster som ska inräknas i den oreglerade volymen:

  • icke-förfallna fordringar som sannolikt inte kommer att betalas
  • fordringar som varit förfallna kortare tid än 90 dagar och som sannolikt inte kommer att betalas.

Tillsynsobjekten ska rapportera oreglerade fordringar till bruttobelopp i stället för den tidigare rapporteringen till nettobelopp. I bruttobeloppet ingår nedskrivningar som riktar sig mot fordringarna, medan nettobeloppet är fordringarna minskade med nedskrivningarna. 

I Finansinspektionens nättjänst har fram till och med 12/2013 månatligen statistikförts oreglerade fordringar till nettobelopp. Till följd av den ändrade definitionen har den nuvarande statistikföringen till nettobelopp av de rapporterade tidsserierna upphört i nättjänsten. 

Den nya statistikföringen inleds fr.o.m. 12/2014. Statistiken upptar kredit- och garantistocken, förfallna och oreglerade fordringar samt nedskrivningar. Statistiken upprättas kvartalsvis. 

Totalsiffrorna omfattar utlåningen i Aktia Bank, Danske Bank, Evli Bank, Hypoteksföreningen, Nordea, Oma Sparbank, OP Andelslag, Lokalandelsbankerna (POP), S-Banken, Sparbankerna före sammanslutningen, Sparbankernas Centralbank Finland, Ålandsbanken och utländska kreditinstituts rapporteringsskyldiga filialer som bedriver inlåningsbankverksamhet i Finland.

Statistiken enligt den gamla definitionen uppdateras inte längre.    

Efter ett fel i rapporteringen 12/2014-6/2017 av uppgifter för statistiken över ”Kredit- och garantistock, förfallna och oreglerade fordningar samt nedskrivningar” har uppgifterna om nedskrivningarna (netto) varit felaktiga. Statistiken har korrigerats 19.10.2017.

 

Kontaktinformation

​Riskexpert​ Tülin Bedretdin, telefon 09 183 5429

 

2018-07-05

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.