Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Förordningen om marknadsmissbruk – MAR

​Förordningen om marknadsmissbruk (EU) nr 596/2014 (MAR) och direktivet om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk 2014/57/EU (MAD II) börjar tillämpas fr.o.m. den 3 juli 2016. Som förordning kan MAR tillämpas som sådan, medan MAD II införlivas som en del av den nationella regleringen. MAR och MAD II ersätter det tidigare direktivet om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan 2003/6/EG (MAD).

MAR omfattar en bred nivå 2-reglering, som utfärdas genom kommissionens förordningar på nivå 2. Kommissionen antar förordningar på nivå 2 om bland annat offentliggörande av insiderinformation och de tekniska förfarandena vid uppskjutande av offentliggörandet, formatet och mallen för anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning samt om formatet för upprättande och uppdatering av insiderförteckningar.

MAR reglerar marknadsmissbruk, dvs. insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation, marknadsmanipulation och offentliggörande av insiderinformation samt stärker utvecklingen av ett enhetligt rättsligt system för dessa inom Europeiska unionen. Ett av de viktigaste målen med förordningen är att trygga finansmarknadens integritet och förbättra investerarskyddet.

Tillämpningsområde

Vem omfattas av MAR?

 • MAR berör t.ex. följande bolag:
 • bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad (börsnoterade bolag)
 • bolag som är föremål för handel på en multilateral handelsplattform (t.ex. First North-bolag)
 • bolag som är föremål för handel på en organiserad handelsplattform (OTF) (fr.o.m. 3.1.2018)
 • emittentter av masskuldebrevslån under vissa förutsättningar

Därtill ålägger MAR förpliktelser för bl.a. för personer i ledande ställning hos emittenterna och personer som hör till deras närstående samt för marknadsoperatörer och investeringsföretag. MAR innehåller även bestämmelser om marknadssonderingar, investeringsrekommendationer samt om sådana offentliga institutioner som sprider statistik eller prognoser som kan ha väsentlig inverkan på de finansiella marknaderna.

Emittenter av masskuldebrevslån

MAR berör emittenter av masskuldebrevslån, om masskuldebrevet är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform.

I och med MAR omfattas emittenter av masskuldebrev av kraven på offentliggörande av insiderinformation (och uppskjutande av offentliggörandet), upprättandet av insiderförteckningar, anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och deras närstående samt av handelsbegränsningarna som gäller dem.

Vilka finansiella instrument berörs av MAR?

MAR gäller

 •  finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad
 • finansiella instrument som är föremål för handel på en multilateral handelsplattform (MTF)
 • finansiella instrument som är föremål för handel på en organiserad handelsplattform (OTF) (fr.o.m. 3.1.2018)
 • finansiella instrument vars pris eller värde fastställs på basis av ett finansiellt instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller en organiserad handelsplattform
 • auktion av utsläppsrätter eller andra auktionerade produkter baserade på sådana utsläppsrätter vid auktionering på en reglerad marknad som är auktoriserad som auktionsplattform (fr.o.m. 3.1.2018)
 • handel på en OTC-marknad.

Dessutom utvidgas bestämmelserna om förbud mot marknadsmanipulation att under vissa förutsättningar även gälla spotavtal avseende råvaror samt beteenden relaterade till referensvärden.

Definitionen av finansiella instrument i MAR grundar sig på MiFID II -direktvet.1

Tillämpande av vissa bestämmelser fr.o.m. 3.1.2018

Vissa av bestämmelserna i MAR tillämpas först fr.o.m. den 3 januari 2018. Bestämmelserna gäller

 • organiserade handelsplattformer (OTF)
 • tillväxtmarknader för små och medelstora företag (SME Growth Market)
 • utsläppsrätter eller auktionerade produkter som baserar sig på dem.

Frågor om tillämpandet av MAR

Frågor som gäller tillämpandet av MAR kan skickas till Finansinspektionen per e-post till markkinat(at)finanssivalvonta.fi. 

Vi skickar inte nödvändigtvis svar på dylika frågor direkt till frågeställaren, utan vi beaktar frågorna i den utsträckning det är möjligt vid upprättandet av anvisningar om tillämpandet av och förfarandena i anslutning till MAR, i nyhetsbrevet Markkinat och på utbildningsevenemang.

Tolkningar och ställningstaganden om MAR

Som förordning är MAR direkt tillämplig EU-lagstiftning. De tekniska genomförandeförordningarna som kommissionen utfärdat med stöd av MAR är också bindande reglering. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) kan meddela tolkningar och praktiska tillämpningsanvisningar om verkställandet av MAR-regleringen. ESMA:s tolkningar och riktlinjer om MAR kan ändra Finansinspektionens tolkningar och anvisningar som finns på denna webbplats, varvid Finansinspektionens tolkningar och anvisningar ersätts med ESMA:s tolkningar och riktlinjer. Eventuella ändringar av Finansinspektionens tolkningar och anvisningar har emellertid ingen retroaktiv inverkan.

Nyhetsbrevet Markkinat

I nyhetsbrevet Markkinat behandlas bl.a. aktuella ärenden som ansluter sig till tolkningen och regleringen av marknadsmissbruk och börsbolagens informationsskyldighet samt tillsynsobservationer.

Finansinspektionen har behandlat frågor som gäller MAR-förordningen i följande nyhetsbrev (på finska):

 • Nyhetsbrevet Markkinat 4/2017 De MiFID 2-anknutna bestämmelserna i marknadsmissbrukförordningen (MAR) tillämpas från och med den 3 januari 2018, ESMA har gett ut nya Q&A tolkningar om MAR.
 • Nyhetsbrevet Markkinat 3/2017 Kravet på LEI-kod breder ut sig.
 • Nyhetsbrevet Markkinat 2/2017 ESMA preciserade definitionen av närståendekretsen för personer i ledande ställning.
 • Nyhetsbrevet Markkinat 1/2017 Modellexemplar på rapportering av ledningens transaktioner, Om uppkomsten av insiderinformation och om upprättande av insiderförteckningar (pdf).
 • Nyhetsbrevet Markkinat 5/2016 Riktlinjerna om personer som mottar marknadssonderingar trädde i kraft den 10 januari 2017, Riktlinjerna om uppkjutet offentliggörande av insiderinformation trädde i kraft den 20 december 2016, Marknadsmissbruksförordningen har framhävt betydelsen av att bedöma om en viss information utgör insiderinformation (pdf).
 • Nyhetsbrevet Markkinat 4/2016 Elektroniskt nyhetsbrev till marknadstillsynen för snabb kommunikation av aktuella ärenden, Tillsynsobservationer om tillämpningen av marknadsmissbruksförordningen, Om uppförandet vid marknadssonderingar (pdf). 
 • Nyhetsbrevet Markkinat 3/2016 LEI-kod som emittenten behöver för anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och deras närstående, Frågor till Finansinspektionen i ärenden som gäller marknadsmissbruksförordning, Definitionen av närstående företag till en person i ledande ställning ändras, Nya förfaranden om marknadssondering träder i kraft den 3 juli 2016, Marknadsmissbruksförordningen medför ändringar i informationsgivningsprocessen
 • Nyhetsbrevet Markkinat 2/2016 Marknadsmissbruksförordningen tillämpas också på börsnoterade emittenter av masskuldebrevslån, information om regleringen i anslutning till marknadsmissbruksförordningen och anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning i företag med betydande inflytande, webbplatsen om MAR har öppnats  
 • Nyhetsbrevet Markkinat 1/2016 Förfarandena i anslutning till anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning  
 • Nyhetsbrevet Markkinat 3/2015 Förfarandena i anslutning till tillämpandet av marknadsmissbruksförordningen  
 • Nyhetsbrevet Markkinat 2/2015 Definitionen av närstående till personer i ledande ställning  
 • Nyhetsbrevet Markkinat 1/2015 Viktiga ändringar i marknadsmissbruksförordningen  

Beställ nyhetsbrevet Markkinat (på finska) här.


1 Fram till att MiFID II börjar tillämpas används definitionen av finansiella instrument i MiFID I.

Kontaktinformation

 • Marknadsövervakare Laila Hietalahti
  tfn 09 183 5244
 • Marknadsövervakare Anu Lassila-Lonka
  tfn 09 183 5566
 • Jurist Pia Ovaska
  tfn 09 183 5296

 

 

2018-02-12

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.