Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning och stängd period (19 artikeln i MAR)

​Skyldighet att anmäla transaktioner

Förordningen om marknadsmissbruk, MAR förpliktar personer i ledande ställning hos emittenten och personer som tillhör deras närstående att underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförs för deras egen räkning med emittentens aktier eller skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem. Europeiska kommissionen har i sin delegerade förordning gett en exempelförteckning på de transaktionstyper som ska anmälas.
 
Transaktionerna ska anmälas utan dröjsmål och senast tre (3) affärsdagar efter det att transaktionen gjorts.

Skyldigheten att anmäla transaktioner hänför sig till alla transaktioner så snart som ett sammanlagt belopp på 5 000 euro har uppnåtts. Tröskelvärdet beräknas genom att utan nettning addera alla de i 19 artikeln 1 punkten i MAR avsedda transaktionerna som utförts under ett kalenderår. Nationellt kan man besluta om att höja tröskelvärdet till 20 000 euro. Ett sådant beslut har hittills inte tagits.

Emittenten ska skriftligen underrätta personer i ledande ställning om skyldigheterna enligt 19 artikeln i MAR. Emittenterna ska också upprätta en förteckning över alla de personer som är i ledande ställning samt deras närstående.

Personer i ledande ställning ska därtill skriftligen underrätta alla sina närstående om skyldigheterna enligt 19 artikeln i MAR och förvara en kopia av denna anmälan.

Vem berörs av anmälningsskyldigheten?

Skyldigheten att anmäla transaktioner gäller personer i ledande ställning och deras närstående.

Person i ledande ställning definieras i artikel 3.1 underpunkt 25) i MAR. Med person i ledande ställning avses en person hos en emittent, som är

a) medlem av företagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
b) en ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges i led a, som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till det företaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företagets framtida utveckling och affärsutsikter.

Närstående person till en person i ledande ställning definieras i artikel 3.1 underpunkt 26) i MAR. Till närstående personer till en person i ledande ställning hör

a) en maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med nationell rätt
b) ett barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med nationell rätt
c) en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum
d) juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, som upprättats till förmån för en sådan person eller ekonomiska intressen som huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.

I språkversionerna av MAR har det konstateras finnas rum för tolkning i anslutning till definitionen av företag som en person i ledande ställning har betydande inflytande över enligt artikel 3.1 underpunkt 26 d i MAR. Frågan har närmast uppstått om huruvida alla företag där en person i ledande ställning arbetar i en ledande befattning ska anses höra till personens närståendekrets eller om det dessutom krävs ägande eller annat finansiellt samband. På grund av tolkningsfrågan gällande språkversionerna behandlas ärendet för tillfället i rådet och Europaparlamentet, och det finns ännu ingen slutlig tolkning eller lösning i frågan. Finansinspektionen ger mer information efter att ärendet har avgjorts.

Anmälan av transaktioner till Finansinspektionen

Information om transaktioner kan lämnas till Finansinspektionen på två sätt:

1. På en elektronisk blankett, som skickas via skyddad e-post till Finansinspektionen. 
2. Med en fil i XML-format, som skickas via skyddad e-post till Finansinspektionen.

Uppgifterna kan skickas på finska, svenska eller engelska.

En person i ledande ställning eller en närstående kan befullmäktiga emittenten eller en annan aktör att skicka anmälningarna till Finansinspektionen på dess vägnar.

Emittenten behöver en LEI-kod för anmälan och offentliggörande av transaktioner som utförts av personer i ledande ställning och deras närstående. LEI-kod kan ansökas om antingen från Patent- och registerstyrelsen eller från en annan sådan instans som beviljar koder till finländska företag eller andra sammanslutningar. Om företaget redan har en gällande LEI-kod, som finns i GLEIF:s (Global Legal Entity Identifier Foundation) tjänst www.gleif.org, kan och bör den användas. Närmare information om LEI-koden och hur man ansöker om den finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Anmälningsblankett

Anmälningar om transaktioner till Finansinspektionen görs genom att skicka nödvändiga uppgifter på nedan stående anmälningsblankett eller i XML-format via skyddad e-post till johdonkaupat(at)finanssivalvonta.fi.

Innan blanketten öppnas ska den lagras i den egna datorn genom att högerklicka med musen på blankettlänken och genom att välja "Spara som/Save as". Efter att blanketten öppnats ska JavaScript-egenskaperna vid behov godkännas genom att klicka på Options.

XML-fil

 • Mall för elektronisk anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning

  Skyddad e-postförbindelse

  https://securemail.bof.fi

  Offentliggörande av transaktioner

  En emittent ska offentliggöra uppgifter om transaktioner som utförs av personer i ledande ställning eller deras närstående utan dröjsmål och senast inom tre (3) affärsdagar från det att transaktionen utfördes. Offentliggörandet av transaktioner som utförts av personer i ledande ställning/närstående ska ske med ett börsmeddelande på samma sätt som vid offentliggörande av insiderinformation. Vid upprättandet av meddelandet kan emittenten utnyttja de blankettuppgifter som rapporterats till Finansinspektionen. Huruvida ett börsmeddelande tekniskt kan skapas utifrån blankettuppgifterna beror på den tjänst för meddelandedistribution som bolaget använder. Emittenten bör i dessa frågor vara i kontakt med tillhandahållaren av tjänsten för meddelandedistribution

  De uppgifter som offentliggörs ska skickas till den centrala lagringsenheten som Nasdaq Helsinki Oy upprätthåller. Vid offentliggörande av transaktioner ska meddelandekategorin "Transaktioner av personer i ledande ställning" användas.

  Emittenten ska hålla offentliggjorda uppgifter om transaktioner tillgängliga på sin webbplats i fem års tid.

  Stängd period

  MAR ställer ett 30 dagars transaktionsförbud för personer i ledande ställning hos emittenten före offentliggörandet av en delårsrapport och ett bokslut (s.k. stängd period). Under en stängd period är det förbjudet att direkt eller indirekt bedriva handel med emittentens finansiella instrument för egen eller en tredje persons räkning. Stängd period lämpar sig för situationer där emittenten är skyldig att offentliggöra sin delårsrapport eller sitt bokslut i enlighet med bestämmelserna på den handelsplats där emittentens aktier är upptagna till handel, eller i enlighet med nationell rätt.

  Se också

  Söker du uppgifter om ledningens transaktioner?

  I börsens centrala lagringsenhet kan du söka meddelanden om ledningens transaktioner genom att använda ”Transaktioner utförda av personer i ledande ställning” som sökkriterium för meddelandekategorin. Här upptas bolag noterade på huvudlistan, men inte på First North. Länk till den nationella lagringsenheten:

  Kontaktinformation

  • ​Marknadsövervakare Matti Tulkki       
   tfn 09 183 5277
  • Jurist Pia Ovaska
   tfn 09 183 5296
  2018-05-29

  Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
  Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.