Lagstiftning och internationella rekommendationer 

I detta avsnitt presenterar vi lagstiftning och internationella rekommendationer som gäller finansmarknaden.

Länken till finsk lagstiftning leder till webbplatsen Finlex. Lagarna och förordningarna finns i databasen med uppdaterad lagstiftning. Om en författning saknas där, leder länken till databasen med ursprungliga författningar.

Länken till EU-lagstiftning leder till webbplatsen EUR-Lex som innehåller Europeiska unionens rättsakter och andra offentliga dokument.

Länken Internationella rekommendationer leder till webbplatserna för bland annat Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

Avsnittet Sektorregler innehåller regler givna i Finland och inom EU och anvisningar och rekommendationer av EBA, EIOPA och ESMA uppdelade enligt finanssektor. Informationen presenteras som tematiska helheter. På så vis vill vi göra reglerna mer transparenta och underlätta uppgiften för dem som tillämpar reglerna.

Finansinspektionen svarar inte för att uppgifterna i detta avsnitt är kompletta och uppdaterade. Länkarna leder ut från Finansinspektionens webbplats. Finansinspektionen svarar inte för innehållet i de länkade sidorna.

20.5.2013