Finsk lagstiftning

Lagar, förordningar och beslut

Finansieringsverksamhet

 Kreditinstitutslag (610/2014) Kreditinstitutslag (121/2007)
 Lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001)
 Sparbankslag (1502/2001)
 Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001)
 Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 
 Lag om hypoteksföreningar (936/1978)
 Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (2001/1509)
 Lag om statens säkerhetsfond (379/1992)
 Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker (1171/2009)
 Lag om hypoteksbanksverksamhet (688/2010)
 Lag om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)
 Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial   (697/2014)
 Finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat   (699/2014)
 Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag   (698/2014)
 Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut,
särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder
  (700/2014)

Investeringsverksamhet

 Värdepappersmarknadslag (495/1989)
 Lag om investeringstjänster (747/2012)
 Lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996)
 Lag om placeringsfonder (48/1999)
 Lag om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988)
 Lag om värdeandelssystemet (826/1991)
 Lag om värdeandelskonton (827/1991)
 Lag om fastighetsfonder (1173/1997) 
 Förordning om värdeandelssystemet (1073/1991)  
 Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (153/2007)
 Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 2kap. i värdepapperslagen (452/2005) (enbart på finska)
 Finansministeriets förordning om fondprospekt (782/2000)
 Finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt (821/2007)
 Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, till ansökan om verksamhetstillstånd för etablering av en filial till ett fondbolag från tredjeland i Finland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet (147/2012)
 Finansministeriets förordning om fondprospekt (146/2012)
 Finansministeriets förordning om flaggningsskyldighet och om uppgifter som skall ges i samband med anmälan om och offentliggörande av ägarandelar (154/2007)
 Finansministeriets förordning om fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse samt om placeringsfonders bokslut, verksamhetsberättelse och halvårsrapport (820/2007) 
 Finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen och 22 § i lagen om fastighetsfonder (818/2007)

Försäkringsverksamhet

Försäkringsbolag och försäksringföreningar

 Försäkringsbolagslag (521/2008)
 Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)
 Lag om försäksringsföreningar (1250/1987)
 Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)
 Lag om utländska försäkringsbolag (398/1995)
 Lag om införande av försäkringsbolagen (522/2008)
 Lag om försäkringsklasser (526/2008)
 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av de kapitalkrav som hänför sig till den proaktiva tillsynen över livförsäkringsbolag (609/2008)
 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximiräntesatser som ska tillämpas vid
beräkning av ansvarsskulden i livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag
(610/2008)
 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (614/2008)
 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (615/2008)
 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om underrättelse till myndigheter om och registrering av beslut att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom och att betala en försäkrings återköpsvärde (620/2008)
 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsplan för försäkringsbolag (621/2008)
 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för skadeförsäkringsbolagens
korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om grunderna för beräkningen
(1144/2011)
 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifikt försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (723/2014)
 Förordning om försäkringsföreningar (312/1999)
 Förordning om täckning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar som bedriver direktförsäkringsrörelse (1125/1995)
 Förordning om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar (453/1995)
 Statrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning (1193/2004)

Pensionsstiftelser och försäkringskassor

 Lag om pensionsstiftelser (1774/1995)
 Lag om försäkringskassor (1164/1992)
 Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006)
 Förordning om pensionsstiftelser (1778/1995)
 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut (1336/2002)
 Förordning om försäkringskassor (1665/1992)
 Lag om arbetslöshetskassor (603/1984)
 Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998)
 Lag om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)
 Lag om Utbildningsfonden (1306/2002)
 Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998)
 Lag om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002)
 Lag om alterneringsledighet (1305/2002)
 Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (272/2001)
 Statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002)
 Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002)

Andra tillsynsobjekt och försäkringsverksamhet

 Lag om försäkringsförmedling (570/2005)
 Lag om pension för arbetstagare (395/2006)
 Lag om pension för företagare (1272/2006)
 Lag om Pensionsskyddscentralen (397/2006)
 Lag om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005)
 Lag om olycksfallsförsäkring (608/1948)
 Trafikförsäkringslag (279/1959)
 Lag om trafikskadenämnden (441/2002)
 Patientskadelag (585/1986)
 Lag om miljöskadeförsäkring (81/1998)
 Atomansvarighetslag (484/1972)
 Lag om försäkringsavtal (543/1994)
 Lag om kommunala pensioner (549/2003)

Övriga

 Lag om Finansinspektionen (878/2008)
 Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008)
 Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008)
 Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
 Finansministeriets förordning om krav för upptagande av värdepapper på börslistan (940/2007)
 Finansministeriets förordning om innehåll och offentliggörande av anbudshandlingar samt om ömsesidigt erkännande av anbudshandlingar som godkänts onom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (479/2006)
 Lag om bundet långsiktigt sparande (1183/2009)
 Inrikesministeriets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt (890/2003)
 Finansministeriets beslut om krav för upptagande av värdepapper på börslistan (906/1994)
 Finansministeriets förordning om minimikraven på de uppgifter som skall lämnas med stöd av lagen om fastighetsfonder (819/2007)
 Finansministeriets förordning om en akties likvida marknad (941/2007)
 Aktiebolagslag (624/2006)
 Lag om europabolag (742/2004)
 Bokföringslag (1336/1997)
 Revisionslag (459/2007)
 Konsumentskyddslag (38/1978)
 Personuppgiftslag (523/1999)
 Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 Förvaltningslag (434/2003)
 Lag om brandskyddsfonden (306/2003)

 

 

 

2014-10-16

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen