Finsk lagstiftning

Lagar, förordningar och beslut

Finansieringsverksamhet

Kreditinstitutslag (610/2014)
Kreditinstitutslag (121/2007)

Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial (697/2014)
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut,
särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder
 (700/2014)
Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag   (698/2014)
Finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat (699/2014)

Lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001)

Sparbankslag (1502/2001)

Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001)

Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)

Lag om hypoteksföreningar (936/1978)

Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001)

Lag om statens säkerhetsfond (379/1992)

Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker (1171/2009)

Lag om hypoteksbanksverksamhet (688/2010)

Lag om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)

Försäkringsverksamhet

Försäkringsbolag och försäksringföreningar


Försäkringsbolagslag (521/2008)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsplan för försäkringsbolag (355/2015)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (614/2008)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av de kapitalkrav som hänför sig till den proaktiva tillsynen över livförsäkringsbolag (609/2008)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för skadeförsäkringsbolagens
korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om grunderna för beräkningen
(1144/2011)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximiräntesatser som ska tillämpas vid
beräkning av ansvarsskulden i livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag (610/2008)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper (1106/2000)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om matchningsjustering vid solvensberäkning enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen (356/2015)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp (357/2015)
Justitieministeriets förordning om information om livförsäkring (177/2011)
Justitieministeriets förordning om ändring av 2 § i justitieministeriets förordning om information om livförsäkring (391/2015)

Lag om ikraftträdande av en lag om ändring av försäkringsbolagslagen (391/2015) 

Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1132/2015)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäk-ringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (704/2015)

Lag om utländska försäkringsbolag (398/1995)

Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006)

Lag om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet (853/2008)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om andelen av det utjämningsansvar som kan jämställas med verksamhetskapitalet i en pensionsanstalt som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet (854/2008)

Lag om försäkringsklasser (526/2008)
 
Lag om försäksringsföreningar (1250/1987)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för försäkringsföreningarnas korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna (1849/2009)

Lag om pensionsstiftelser (1774/1995)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut (1336/2002)

Lag om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor (173/2009)

Lag om arbetslöshetskassor (603/1984)

Lag om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998)

Lag om försäkringsförmedling (570/2005)

Lag om olycksfallsförsäkring (608/1948)

Lag on olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

Trafikförsäkringslag (279/1959) 

Patientskadelag (585/1986)

Lag om försäkringsavtal (543/1994) 

Lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)
Lag om införande av försäkringsbolagen (522/2008)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (615/2008)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om underrättelse till myndigheter om och registrering av beslut att överlåta och pantsätta försäkringsbolags egendom och att betala en försäkrings återköpsvärde (620/2008)
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifikt försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (723/2014)
Förordning om försäkringsföreningar (312/1999) 
Statrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning (1193/2004)

Pensionsstiftelser och försäkringskassor


Lag om försäkringskassor (1164/1992)
Förordning om pensionsstiftelser (1778/1995)
Förordning om försäkringskassor (1665/1992)
Lag om Utbildningsfonden (1306/2002)
Lag om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002)
Lag om alterneringsledighet (1305/2002)
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (272/2001)
Statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1330/2002)
Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (1332/2002)

Andra tillsynsobjekt och försäkringsverksamhet


Lag om pension för arbetstagare (395/2006)
Lag om pension för företagare (1272/2006)
Lag om Pensionsskyddscentralen (397/2006)
Lag om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005)
Lag om trafikskadenämnden (441/2002)
Lag om miljöskadeförsäkring (81/1998)
Atomansvarighetslag (484/1972)
Lag om kommunala pensioner (549/2003)

Investeringsverksamhet

Värdepappersmarknadslag (746/2012)

Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 3–5 kap. i värdepappersmarknadslagen (1019/2012)
Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (1020/2012)
Finansministeriets förordning om anmälan om betydande ägar- och röstandelar (1021/2012)
Finansministeriets förordning om innehållet i och offentliggörande av erbjudandehandlingar och om undantag som kan beviljas i fråga om deras innehåll samt om ömsesidigt erkännande av erbjudandehandlingar som godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1022/2012)

Lag om investeringstjänster (747/2012)

Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland (1024/2012)

Lag om placeringsfonder (48/1999)

Finansministeriets förordning om fondprospekt (146/2012)
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, till ansökan om verksamhetstillstånd för etablering av en filial till ett fondbolag från tredjeland i Finland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial i utlandet (147/2012)
Finansministeriets förordning om fondbolags bokslut och verksamhetsberättelse samt om placeringsfonders bokslut, verksamhetsberättelse och halvårsrapport (820/2007) 

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014)

Finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (226/2014)
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder samt ett särskilt förvaringsinstitut (227/2014)
Finansministeriets förordning om faktablad för alternativa investeringsfonder (228/2014)
Finansministeriets förordning om ersättningssystem för förvaltare av alternativa investeringsfonder (229/2014)
Finansministeriets förordning om skyldigheterna för förvaringsinstitut för alternativa investeringsfonder (230/2014)

Lag om handel med finansiella instrument (748/2012)

Finansministeriets förordning om krav för notering av värdepapper på börslistan (1027/2012)

Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012)

Lag om värdepapperskonton (750/2012)

Lag om fastighetsfonder (1173/1997) 

Finansministeriets förordning om minimikraven på de uppgifter som skall lämnas med stöd av lagen om fastighetsfonder (819/2007)

Lag om bundet långsiktigt sparande (1183/2009)

Värdepappersmarknadslag (495/1989)
Lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996)
Lag om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988)
Lag om värdeandelssystemet (826/1991)
Lag om värdeandelskonton (827/1991)
Förordning om värdeandelssystemet (1073/1991)  
Finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (153/2007)
Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 2kap. i värdepapperslagen (452/2005) (enbart på finska)
Finansministeriets förordning om fondprospekt (782/2000)
Finansministeriets förordning om fondprospekt och förenklade fondprospekt (821/2007)
Finansministeriets förordning om flaggningsskyldighet och om uppgifter som skall ges i samband med anmälan om och offentliggörande av ägarandelar (154/2007)
Finansministeriets förordning om vissa prospekt som avses i 2 kap. 3 a § i värdepappersmarknadslagen och 22 § i lagen om fastighetsfonder (818/2007)

Övriga

Lag om Finansinspektionen (878/2008)
Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008)
Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008)
Lag om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
Finansministeriets förordning om krav för upptagande av värdepapper på börslistan (940/2007)
Finansministeriets förordning om innehåll och offentliggörande av anbudshandlingar samt om ömsesidigt erkännande av anbudshandlingar som godkänts onom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (479/2006)
Inrikesministeriets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt (890/2003)
Finansministeriets beslut om krav för upptagande av värdepapper på börslistan (906/1994)
Finansministeriets förordning om en akties likvida marknad (941/2007)
Aktiebolagslag (624/2006)
Lag om europabolag (742/2004)
Bokföringslag (1336/1997)
Revisionslag (459/2007)
Konsumentskyddslag (38/1978)
Personuppgiftslag (523/1999)
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
Förvaltningslag (434/2003)
Lag om brandskyddsfonden (306/2003)

 

 

 

2017-10-10

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.