Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Föreskriftssamlingens struktur

Samlingen av föreskrifter och anvisningar för finanssektorn, och delvis för försäkringssektorn, har uppdelats efter ämnesområde. Föreskrifterna och anvisningarna för försäkringssektorn bildar dock huvudsakligen en egen helhet inom samlingen. Även regleringen av verksamheten på värdepappersmarknaden utgör en särskild del. Institutens särdrag beaktas vid behov inom respektive ämnesområde och i samlingen för försäkringssektorn och i enskilda föreskrifter och anvisningar.

Bindande föreskrifter och riktgivande anvisningar ingår i samma dokument men tydligt åtskilda. Föreskrifterna och anvisningarna innehåller hänvisningar inte bara till Finansinspektionens egna föreskrifter och anvisningar utan också vid behov till nationell lagstiftning och EU-lagstiftning och till bindande tekniska standarder och icke bindande riktlinjer och rekommendationer utgivna av de europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, EIOPA och ESMA). Om dessa riktlinjer och rekommendationer kan Finansinspektionen vid behov också upprätta separata anvisningar.

Föreskrifterna och anvisningarna är uppdelade på följande huvudavsnitt:

 1. Verksamhetsstart
  • huvudavsnittet behandlar bland annat verksamhetstillstånd, registreringar och underrättelser avseende företag under tillsyn
 2. Organisation av verksamheten i företag under tillsyn
  • huvudavsnittet behandlar bland annat organisation av intern styrning, intern kontroll och åtgärder mot penningtvätt
 3. Riskhantering
  • huvudavsnittet behandlar riskhantering och rapportering i företag under tillsyn inom finanssektorn
 4. Bokföring och årsredovisning
  • huvudavsnittet behandlar bokföring och årsredovisning i företag under tillsyn
 5. Kapitaltäckning
  • huvudavsnittet behandlar kapitaltäckning i företag under tillsyn inom finanssektorn
 6. Uppföranderegler
  • huvudavsnittet behandlar marknadsföring i företag under tillsyn, uppföranderegler för kundrelationer och kundavtal
 7. Verksamhet på värdepappersmarknaden
  • huvudavsnittet behandlar frågor som gäller värdepappersmarknaden, såsom prospekt, informationsskyldighet för värdepappersemittenter, flaggningsskyldighet, insiderregister och transaktionsrapportering
 8. Försäkringsverksamhet (exkl. verksamhetsstart, förhindrande av penningtvätt, revision, bokföring och bokslut, uppföranderegler och offentligt insiderregister för arbetspensionsförsäkringsbolag)
 9. Diverse föreskrifter och anvisningar
  • huvudavsnittet omfattar föreskrifter och anvisningar som inte faller under något annat huvudavsnitt. Hit hör bland annat föreskrifter och anvisningar om finans- och försäkringskonglomerat och betalningsinstitut. 
2015-04-27

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.