Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Upphävda föreskrifter och anvisningar

Upphävda standarder

Upphävda föreskrifter och anvisningar

Förteckningen innehåller bara sådana föreskrifter och anvisningar som har upphävts efter december 2002.

 • 101.3 Anvisning om koncession för kreditinstitut.
  Följebrev  4.10.2000
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 juni 2006 då standard 1.1 om marknadsinträde trädde i kraft.
 • 101.4  Föreskrift om kreditinstitutens utländska filialer och tillhandahållande av tjänster i utlandet.
  Bilaga : Affärsverksamhet i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt EG:s andra kreditinstitutsdirektiv samt affärsverksamhet som bedrivs i andra stater enligt 20 § kreditinstitutslagen.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 juni 2006 då standard 1.1 om marknadsinträde trädde i kraft. 
 • 101.5  Anvisning om kreditinstitutens inrapportering av betydande investeringar.
  Följebrev  4.10.2000
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 juni 2006 då standard RA1.2 om förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet trädde i kraft.
 • 101.6  Anvisning om Finansinspektionens tillsyn av ägarförändringar i kreditinstitut. Anvisning upphörde att gälla fr.o.m. 28.6.2011
  Bilaga : Om innehav av aktier och andelar i kreditinstitut när ägaren inte är ett kreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn
  Följebrev  4.10.2000  
 • 101.8  Föreskrift om utländska kreditinstituts representationer i Finland.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 juni 2006 då standard 1.1 om marknadsinträde trädde i kraft.
 • 101.9  Anvisning om rapportering till Finansinspektionen av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning
  Bilaga : Anvisningar om dataöverföring i elektronisk form vid rapportering av uppgifter om personer inom förvaltning och ledning
  Anvisningen har fr.o.m 15.4.2013 upphävts.
 • 101.10  Anvisning om ledningsprövning och rapporteringsskyldighet.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 juli 2007 då standard 1.4 om lämplighetsprövning trädde i kraft.
  Följebrev  4.10.2000  
 • 102.1  Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 juni 2006 då standard 2.3 om avtal om finansiella tjänster trädde i kraft.
 • 102.4  Anvisning om återkallande av inbetalningar på kundkonton.
  Följebrev 10.12.2001
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 august 2006 då standard 2.1 om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster trädde i kraft.
 • 102.5  Anvisning om depositionsavtal.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 juni 2006 då standard 2.3 om avtal om finansiella tjänster trädde i kraft.
 • 103.2  Föreskrift om betryggande säkerheter för masskuldebrevslån, gäller fr.o.m. 14.2.1994
  Bilagor :
  1. Säkerhetsblankett, sammandrag över säkerheter för masskuldebrevslån
  2. Säkerhetsblankett, specifikation av säkerheter lånevis
  3. Säkerhetsblankett, förteckning över säkerhetshandlingar
  4. Säkerhetsblankett, intyg över lån av säkerhetshandlingar
  5. Säkerhetsblankett, återställande av säkerhetshandlingar till kreditinstitutet,
  6. Säkerhetsblankett, uppföljning av säkerhetsunderskott
  Föreskriften upphörde att gälla den 18 januari 2008.  
 • 103.3  Anvisning om säkerhetsmarginal då värdepapper används som säkerhet
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 januari 2005 då standard 4.4a om hantering av kreditrisker trädde i kraft.
 • 103.4  Anvisning om notariatverksamhet.
  Anvisningen upphörde att gälla den 6 mars 2007. 
 • 103.6  Anvisning om bokförings- och databehandlingstjänster.
  Anvisningen upphörde att gälla den 6 mars 2007.
 • 103.11  Anvisning om överlåtelse och värdepapperisering av fordringar.
  Bilaga : Sammandrag av uppgifter som skall lämnas till Finansinspektionen i samband med en värdepapperiseringstransaktion
  Anvisningen har fr.o.m 15.4.2013 upphävts.
 • 104.1  Anvisning om anmälan av missbruk som inträffat i kreditinstitutet ovh av brott som kreditinstitutet utsatts för.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 januari 2005 då standard RA4.2 om rapportering av händelser relaterade till operativa risker trädde i kraft. 
 • 105.1  Allmän anvisning om gruppbaserad tillsyn.
  Anvisningen har fr.o.m 15.4.2013 upphävts.
 • 105.3A  Föreskrift om rapportering av stora exponeringar och konsoliderade stora exponeringar.
  Bilaga 1 : Rapporteringsanvisningar; bestämmelser för rapportering av stora exponeringar och konsoliderade stora exponeringar
  Bilaga 2 : Anvisningar om rapportering via datamedium
  Bilaga 3 : Blankett A
  Bilaga 4 : Blankett B
  Bilaga 5 : Blankett C
  Föreskriften upphörde att gälla den 30 september 2003 då standard RA4.1 om rapporteringen av stora exponeringar och riskkoncentrationer trädde i kraft.
 • 105.3B  Föreskrift om rapportering av stora exponeringar.
  Bilaga 1 : Rapporteringsanvisningar; bestämmelser för rapportering av stora exponeringar och konsoliderade stora exponeringar
  Bilaga 2 : Anvisningar om rapportering via datamedium
  Bilaga 3 : Blankett A1/Blankett A2
  Bilaga 4 : Blankett B1/Blankett B2
  Bilaga 5 : Blankett C
  Föreskriften upphörde att gälla den 30 september 2003 då standard RA4.1 om rapporteringen av stora exponeringar och riskkoncentrationer trädde i kraft.
 • 105.4  Föreskrift om kassareservanmälan.
  Föreskriften upphörde att gälla fr.o.m. 18.8.2004.
 • 105.5  Föreskrift om rapportering av finansieringsrisker.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 april 2005 då standard RA4.7 om rapportering av finansieringsrisker trädde i kraft.
 • 105.6  Föreskrift om rapportering av ränterisker.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 april 2005 då standard RA4.5 om rapportering av ränterisker trädde i kraft.
 • 105.7  Föreskrift om rapportering av länderrisker.
  Bilaga 1 : Rapporteringsanvisningar
  Bilaga 2 : Rapportblanketter
  Bilaga 3: Anvisningar för elektronisk rapportering
  Bilaga 4 : Förteckning över territorier och östater vars uppgifter räknas till de länder
  som ingår i länderfördelningen
  Bilaga 5 : Förteckning över internationella organisationer
  Bilaga 6 : Förteckning centralbanker
  Bilaga 7 : Formler för beräkning och kontroll
  Bilaga 8 : Manual för inrapporteringsprogrammet
  Föreskriften upphörde att gälla den 31 mars 2005 då standard RA4.4 om rapportering av länderrisker trädde i kraft. Standarden har upphävts fr.o.m. 1.1.2006.
 • 105.8  Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta.
  Följebrev  5.1.2001 
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 april 2006 då standard RA4.6 om rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar trädde i kraft. 
 • 105.9  Anvisning om limiterna för valutakursrisker.
  Bilaga 1 : Rapporteringsanvisningar
  Bilaga 2 : Teknisk beskrivning av valutapositionsrapporteringen
  Bilaga 3 : Blankett FX1/Månadsrapport
  Kreditinstitut som Finlands Bank godkänt som motpart vid valutainterventioner
  Bilaga 4 : Blankett FX2/Månadsrapport
  Kreditinstitut som bedriver valutaverksamhet
  Sådana filialer till kreditinstitut med koncession i en EES-stat som av Finlands Bank godkänts som motparter vid valutainterventioner
  Anvisningen upphörde att gälla fr.o.m. 17.12.2002.
 • 105.10  Föreskrift om rapportering av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgruppen och koncernen.
  Bilaga : Anvisningar om rapportering via datamedium av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgruppen och koncernen och om andra särskilt nämnda företag
  Anvisningen har fr.o.m 15.4.2013 upphävts.
 • 105.11  Föreskrift om rapportering av uppgifter till kreditförlustregistret.
  Bilaga : Anvisningar om dataförmedling på maskinspråk vid rapportering av kreditförluster
  Föreskriften upphörde att gälla fr.o.m. 16.11.2007.
 • 105.12  Allmän anvisning om hantering av derivatrisker.
  Följebrev  13.9.1999
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 april 2009 då standard 4.4c om hantering av marknadsrisker trädde i kraft. 
 • 105.13  Allmän anvisning om hantering av kreditrisker.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 januari 2005 då standard 4.4a om hantering av kreditrisker trädde i kraft.
 • 105.14  Föreskrift om rapportering till Finansinspektionen av interna transaktioner mellan företag inom ett kreditinstituts eller värdepappersföretags koncern, eller mellan företag i ett finans- och försäkringskonglomerat.
  Följebrev  28.5.2002
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 juni 2006 då standard RA1.1 om rapportering av interna transaktioner trädde i kraft.
 • 105.15  Hantering av hypoteksbankernas balansrisker.
  Följebrev  9.4.2003
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 april 2009 då standard 4.4c om hantering av marknadsrisker trädde i kraft. 
 • 106.1  Föreskrift om bokslut i kreditinstitut.
  Bilaga 1: Scheman för resultaträkning och balansräkning och anvisningar om uppställningen
  Bilaga 2 : Redovisning av derivatkontrakt
  Bilaga 3 : Redovisning av uppskrivningar
  Bilaga 4 : Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen och nyckeltal per aktie
  Preciseringar av föreskrift 106.1   22.9.2000
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft. 
 • 106.2  Föreskrift om koncernbokslut i kreditinstitut.
  Bilaga 1 : Scheman för uppställning av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  Bilaga 2 : Noter till koncernbokslutet
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft. 
 • 106.3  Föreskrift om bokföring i kreditinstitut.
  Följebrev  5.1.2001
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft.
 • 106.4 Anvisning om ansökan om dispens beträffande omfattningen av konsolideringsgrupp och koncernbokslut
  Anvisningen har fr.o.m 1.2.2013 upphävts med föreskrifter och anvisningar 1/2013 Bokföring och årsredovisning inom finanssektorn.
 • 106.6  Föreskrift om rapportering av kapitalbas och gruppbaserad kapitalbas.
  Bilagor: Rapporteringsanvisningar och X-tabellen
  28.11.2003 Tillsynsmeddelande 17/2003 
  Föreskriften upphörde att gälla den 30 juni 2007 då standard 4.3a om kapitalbas och kapitalkrav trädde i kraft. 
 • 106.7 Föreskrift om rapportering av kapitalbasen och den gruppbaserade kapitalbasen för täckning av kreditrisker.
  Bilagor: Rapporteringsanvisningar  och Y-tabeller
  Föreskriften upphörde att gälla den 30 juni 2007 då standard 4.3a om kapitalbas och kapitalkrav trädde i kraft.  
 • 106.8  Föreskrift om insändande av tillsynsuppgifter baserade på bokslut och bokföring i kreditinstitut och deras koncerner.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 april 2006 då standard RA4.6 om rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar trädde i kraft.  
 • 106.8a  Föreskrift om insändande av bokföringsbaserade tillsynsuppgifter.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard RA3.1 om rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen trädde i kraft.  
 • 106.10  Föreskrift om bokföring och bokslut i en säkerhetsfond.
  Bilaga : Scheman för uppställning av resultaträkning och balansräkning
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft.
 • 106.12  Föreskrift om rapportering av kapitalbasen och den gruppbaserade kapitalbasen för täckning av marknadsrisker.
  Bilagor: Rapporteringsanvisningar  och Z-tabeller
  Följebrev  7.2.2001
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 mars 2007 då standard 4.3g om kapitalkrav för marknadsrisker trädde i kraft.   
 • 106.13  Anvisning om delårsrapportering i kreditinstitut som är föremål för offentlig handel.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft.
 • 106.14  Anvisning om bokslutskommuniké i kreditinstitut som är föremål för offentlig handel.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft.
 • 106.15  Föreskrift om delårsrapport i depositionsbanker.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft. 
 • 107.1  Föreskrift om revisorernas rapporter.
  Föreskriften har fr.o.m 1.9.2012 upphävts med föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.
 • 107.2  Anvisning om förvaltningsrådets skyldighet att höra revisorer och den interna revisionen.
  Anvisningen  har fr.o.m 1.9.2012 upphävts med föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.
 • 107.3 Anvisning om säkerställande av att revisorer och revisors-suppleanter i kreditinstitut och i deras dotterföretag är oberoende.
  Bilaga : Mall för anmälan till Finansinspektionen.
  Anvisningen har fr.o.m 1.9.2012 upphävts med föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.
 • 108.1  Föreskrift om riskhantering och övrig intern kontroll i kreditinstitut.
  Föreskiften upphörde att gälla den 1 juli 2003 då standard 4.1 om uppläggning av intern kontroll och riskhantering trädde i kraft.
 • 108.2  Anvisning om principer för riskhantering och intern kontroll och om internrevision i kreditinstitut.
  Anvisningen har delvis upphävts genom standarderna 4.1 Uppläggning av intern kontroll och riskhantering och 4.4b Hantering av operativa risker med undantag för de anvisningar som gäller internrevision. Närmare regler om internrevision följer i senare standarder.
  Anvisningen i sin helhet upphörde att gälla den 1 november 2007 då standard 1.3 om intern styrning och organisation av verksamheten trädde i kraft.
 • 201.2  Anvisning om förfarandet vid marknadsföring av värdepapper.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 oktober 2006 då standard 2.2 om marknadsföring av finansiella tjänster och finansiella instrument trädde i kraft. 
 • 201.3  Föreskrift om rapportering av avslut i värdepapper.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 november 2007 då standard RA5.1 om transaktionsrapportering trädde i kraft.
 • 201.4 Föreskrift om rapportering av egna avslut.
  Föreskriften upphörde att gälla 1.1.2002.   
 • 201.5  Föreskrift om insideranmälan
  Bilaga 1 : Blankett 1. Grundanmälan
  Bilaga 2 : Blankett 2. Anmälan om värdepappersinnehav.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 september 2005 då standard 5.3 om insideranmälan och insiderregister trädde i kraft.
 • 201.6  Föreskrift om insiderregister.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 september 2005 då standard 5.3 om insideranmälan och insiderregister trädde i kraft.
 • 201.7  Anvisning om förfaranden som skall tillämpas vid tillhandahållande av investeringstrjänster.
  Anvisningen har fr.o.m. 1.6.2006 delvis upphävts. Avsnitt 5.2.3 Avtal om kapitalförvaltning (förmögenhetsförvaltning) och dess innehåll med standard 2.3 Avtal om finansiella tjänster.
  Anvisningen har fr.o.m. 1.2.2007 delvis upphävts (stycken 5.3.1, 5.3.2 och 5.3.3) med standard 5.2a Erbjudande och börsnotering av värdepapper.
  Anvisningen i sin helhet upphörde att gälla den 1 november 2007 då standard 2.1 om uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster trädde i kraft.   
 • 201.9  Anvisning om avtal om värdepappersförvar, värdeandelskonton och förmögenhetsförvaltning.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 juni 2006 då standard 2.3 om avtal om finansiella tjänster trädde i kraft.
 • 201.10  Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 november 2007 då standard RA5.1 om transaktionsrapportering trädde i kraft.
 • 201.12  Anvisning om att hålla värdepappersfunktioner åtskilda.
  Anvisningen upphörde att gälla fr.o.m. 1.11.2007 då standard 1.3 om intern styrning och organisation av verksamheten trädde i kraft. 
 • 201.13  Föreskrift om kundmedel.
  Föreskriften upphörde att gälla fr.o.m. 1.11.2007 då standard 1.3 om intern styrning och organisation av verksamheten trädde i kraft
 • 202.3  Föreskrift om tillställande av fondbörsernas och värdepappersförmedlingssammanslutningarnas bokslut, delårsrapporter och revisorernas rapporter till Finansinspektionen.
  Föreskriften har fr.o.m 1.9.2012 upphävts med föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.      
 • 202.5  Föreskrift om offentliggörande av anmälningar från förmedlare, mäklare och marknadsgaranter.
  Föreskriften upphörde att gälla fr.o.m. 1.7.2005.   
 • 202.6  Föreskrift om bokföring och bokslut i optionsföretag.
  Bilaga : Scheman för uppställning av resultaträkning
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft.
 • 202.7  Föreskrift om tillställande av optionsföretagens delårsrapporter och revisorernas rapporter till Finansinspektionen.
  Föreskriften har fr.o.m 1.9.2012 upphävts med föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.   
 • 202.8  Anvisning om optionsföretagens soliditet och det totala beloppet av deras öppna ansvarsförbindelser.
  Anvisningen upphörde att gälla fr.o.m. 16.11.2007.      
 • 202.10  Föreskrift om offentliggörande av avslut i räntebärande värdepapper.
  Föreskriften upphörde att gälla fr.o.m. 1.1.2003.
 • 202.11 Föreskrift om offentliggörande av egna avslut.
  Föreskriften upphörde att gälla 1.1.2002.   
 • 202.12  Föreskrift om offentliggörande av avslut som aktiebolag vars aktier är föremål för offentlig handel gjort med egna aktier.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1.3.2008 då standard 5.2b om informationsskyldighet för emittenter och aktieägare trädde i kraft. 
 • 202.13  Anvisning om riskhantering och övrig intern kontroll i fondbörser.
  Anvisningen har delvis upphävts genom standarderna 4.1 Uppläggning av intern kontroll och riskhantering och 4.4b Hantering av operativa risker med undantag för de anvisningar som gäller internrevision. Närmare regler om internrevision följer i senare standarder.
  Anvisningen i sin helhet upphörde att gälla den 1 november 2007 då standard 1.3 om intern styrning och organisation av verksamheten trädde i kraft. 
 • 203.8  Föreskrift om värdepappersföretagens månadsrapporter
  Bilaga 1 : Anvisningar för ifyllande av blanketten
  Bilaga 2 : Månadsrapport
  Föreskriften upphörde att gälla fr.o.m. 18.11.2003.
 • 203.10  Föreskrift om insändande av tillsynsuppgifter baserade på bokslut och bokföring i värdepappersföretag och deras koncerner.
  Följebrev  28.11.2002
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard RA3.1 om rapportering av boksluts- och bokföringsuppgifter för tillsynen trädde i kraft.
 • 203.12 Föreskrift om insändande av revisorernas rapporter samt bokslutshandlingar.
  Föreskriften har fr.o.m 1.9.2012 upphävts med föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.   
 • 203.13  Föreskrift om bokslut i värdepappersföretag.
  Bilaga 1 : Scheman för resultaträkning och balansräkning och anvisningar om uppställningen
  Bilaga 2 : Redovisning av derivatkontrakt
  Bilaga 3 : Redovisning av uppskrivningar
  Bilaga 4 : Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen och nyckeltal per aktie
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft.
 • 203.14  Föreskrift om koncernbokslut i värdepappersföretag.
  Bilaga 1 : Scheman för uppställning av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  Bilaga 2 : Noter till koncernbokslutet
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft.
 •  203.15  Föreskrift om rapportering av röstetal och inflytande. Föreskrift upphörde att gälla fr.o.m. 28.6.2011 
 • 203.16 Bilaga : Värdepappersföretagets underrättelse om avsikten att tillhandahålla sådana tjänster som avses i rådet direktiv 93/22/EEG över gränserna till andra EES-stater.
  Bilagan upphörde att gälla fr.o.m. 1 november 2007.
 •  203.17   Föreskrift om skriftlig utredning av värdepappersföretagets ägares och lednings tillförlitlighet och vandel vid förändring.Föreskrift upphörde att gälla fr.o.m. 28.6.2011
  • Föreskriften i sin helhet har upphört att gälla. Bestämmelserna om företagens ledning har fr.o.m. 1.7.2007 upphävts med standard 1.4 Lämplighetsprövning (fit & proper) och bestämmelserna om ägare har upphävts fr.o.m. 28.6.2011. 
 • 203.18  Anvisning om delårsrapportering i värdepappersföretag som är föremål för offentlig handel.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft.
 • 203.19  Anvisning om bokslutskommuniké i värdepappersföretag som är föremål för offentlig handel.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft. 
 • 203.20  Allmän anvisning om gruppbaserad tillsyn.
  Anvisningen har fr.o.m 15.4.2013 upphävts.
 • 203.21  Föreskrift om rapportering av stora exponeringar och konsoliderade stora exponeringar.
  Bilaga 1 : Rapporteringsanvisningar; bestämmelser för rapportering av stora exponeringar och konsoliderade stora exponeringar
  Bilaga 2 : Anvisningar om rapportering via datamedium
  Bilaga 3 : Blankett A
  Bilaga 4 : Blankett B
  Bilaga 5 : Blankett C
  Föreskriften upphörde att gälla den 30 september 2003 då standard RA4.1 om rapporteringen av stora exponeringar och riskkoncentrationer trädde i kraft.
 • 203.22  Föreskrift om rapportering av stora exponeringar och konsoliderade stora exponeringar.
  Bilaga 1 : Rapporteringsanvisningar; bestämmelser för rapportering av stora exponeringar och konsoliderade stora exponeringar
  Bilaga 2 : Anvisningar om rapportering via datamedium
  Bilaga 3 : Blankett A1/Blankett A2
  Bilaga 4 : Blankett B1/Blankett B
  Bilaga 5 : Blankett C
  Föreskriften upphörde att gälla den 30 september 2003 då standard RA4.1 om rapporteringen av stora exponeringar och riskkoncentrationer trädde i kraft.
 • 203.23  Föreskrift om rapportering av kapitalbas och gruppbaserad kapitalbas.
  Bilagor: Rapporteringsanvisningar  och X-tabellen
  28.11.2003 Tillsynsmeddelande 17/2003 
  Föreskriften upphörde att gälla den 30.6.2007 då standard 4.3a om kapitalbas och kapitalkrav trädde i kraft. 
 • 203.24  Föreskrift om rapportering av kapitalbasen och den gruppbaserade kapitalbasen för täckning av kreditrisker.
  Bilagor: Rapporteringsanvisningar  och Y-tabeller 
  Föreskriften upphörde att gälla den 30.6.2007 då standard 4.3a om kapitalbas och kapitalkrav trädde i kraft.
 • 203.25  Anvisning om ansökan om dispens beträffande omfattningen av konsolideringsgrupp och koncernbokslut.
  Anvisningen har fr.o.m 1.2.2013 upphävts med föreskrifter och anvisningar 1/2013 Bokföring och årsredovisning inom finanssektorn.
 • 203.26  Föreskrift om rapportering av kapitalbasen och den gruppbaserade kapitalbasen för täckning av marknadsrisker.
  Bilagor: Rapporteringsanvisningar  och Z-tabeller 
  Följebrev  7.2.2001
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 mars 2007 då standard 4.3g om kapitalkrav för marknadsrisker trädde i kraft. 
 • 203.27  Föreskrift om riskhantering och övrig intern kontroll i värdepappersföretag.
  Föreskiften upphörde att gälla den 1 juli 2003 då standard 4.1 om uppläggning av intern kontroll och riskhantering trädde i kraft.
 • 203.28  Anvisning om principer för riskhantering och övriga intern kontroll och om internrevision i värdepappersföretag.
  Anvisningen har delvis upphävts genom standarderna 4.1 Uppläggning av intern kontroll och riskhantering och 4.4b Hantering av operativa risker med undantag för de anvisningar som gäller internrevision. Närmare regler om internrevision följer i senare standarder. 
  Anvisningen i sin helhet upphörde att gälla den 1 november 2007 då standard 1.3 om intern styrning och organisation av verksamheten trädde i kraft.
 • 203.29  Föreskrift om rapportering av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgruppen och koncernen.
  Bilaga : Anvisningar om rapportering via datamedium av uppgifter om företag som hör till konsolideringsgruppen och koncernen och om andra särskilt nämnda företag
  Anvisningen har fr.o.m 15.4.2013 upphävts.
 • 203.30  Rapportering till Finansinspektionen av interna transaktioner mellan företag inom ett kreditinstituts eller värdepappersföretags koncern, eller mellan företag i ett finans- och försäkringskonglomerat.
  Följebrev  28.5.2002
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 juni 2006 då standard RA1.1 om rapportering av interna transaktioner trädde i kraft.   
 • 204.2  Anvisningen om offentliggörande av uppgifter som inverkar på värdet av investeringsbolagets värdepapper.
  Anvisningen upphörde att gälla den 1 mars 2005 då standard 5.2b om informationsskyldighet för börsnoterade bolag och aktieägare trädde i kraft. 
 • 205.2  Föreskrift om fondbolagens placeringsfondsrapporter till Finansinspektionen
  Bilaga 1 : Rapporteringsanvisningar
  Bilaga 2 : Fondbolag/månadsrapport
  Bilaga 3 : Anvisningar om rapportering via datamedium
  Bilaga 4 : Kalkyleringsformler och kontrollregler
  Bilaga 5 : Landskoder
  Föreskriften upphörde att gälla den 31 oktober 2004 då standard RA4.3 om placeringsfondsrapporter trädde i kraft.
 • 205.3  Föreskrift om insideranmälan
  Bilaga 1 : Blankett 1. Grundanmälan
  Bilaga 2 : Blankett 2. Anmälan om värdepappersinnhehav.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 september 2005 då standard 5.3 om insideranmälan och insiderregister trädde i kraft.
 • 205.4  Föreskrift om insiderregister.
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 september 2005 då standard 5.3 om insideranmälan och insiderregister trädde i kraft.
 • 206.2  Föreskrift om tillställande till Finansinspektionen av bokslut, delårsrapporter och revisorernas rapporter för värdepapperscentralen och värdeandelsregister.
  Föreskriften har fr.o.m 1.9.2012 upphävts med föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.  
 • 206.4  Anvisning om riskhantering och internrevision i värdepapperscentraler.
  Anvisningen har delvis upphävts genom standarderna 4.1 Uppläggning av intern kontroll och riskhantering och 4.4b Hantering av operativa risker.
  Anvisningen i sin helhet upphörde att gälla den 1 november 2007 då standard 1.3 om intern styrning och organisation av verksamheten trädde i kraft. 
 • 305.3  Föreskrift om rapportering av stora exponeringar i sammanslutningen av andelsbanker.
  Bilaga 1 : Rapporteringsanvisningar
  Bilaga 2 : Anvisningar om rapportering via datamedium
  Bilaga 3: Blanketterna A1  och A2 
  Föreskriften upphörde att gälla fr.o.m. 30.9.2003.
 • 305.4  Föreskrift om kassareservanmälan för sammanslutningen av andelsbanker.
  Föreskriften upphörde att gälla fr.o.m. 18.8.2004. 
 • 305.8  Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta i företag som hör till sammanslutningen av andelsbanker.
  Följebrev  5.1.2001
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 april 2006 då standard RA4.6 om rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar trädde i kraft. 
 • 306.2  Föreskrift om bokslut för sammanslutningen av andelsbanker.
  Bilaga 1 : Scheman för uppställning av resultaträkning och balansräkning
  Bilaga 2 : Noter till bokslutet
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 december 2005 då standard 3.1 om årsredovisning trädde i kraft. 
 • 306.6  Föreskrift om rapportering av kapitalbas i sammanslutningen av andelsbanker.
  Bilagor: Rapporteringsanvisningar  och X-tabellen 
  Tillsynsmeddelande 17/2003 28.11.2003
  Föreskriften upphörde att gälla den 30 juni 2007 då standard 4.3a om kapitalbas och kapitalkrav trädde i kraft.
 • 306.7  Föreskrift om rapportering av kapitalbasen för täckning av kreditrisker i sammanslutningen av andelsbanker.
  Bilaga:  Rapporteringsanvisningar  och Y-tabeller 
  Föreskriften upphörde att gälla den 30 juni 2007 då standard 4.3a om kapitalbas och kapitalkrav trädde i kraft.  
 • 306.8  Föreskrift om insändande av tillsynsuppgifter baserade på bokslut och bokföring i sammanslutningen av andelsbanker.
  Följebrev  10.1.2000
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 april 2006 då standard RA4.6 om rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar trädde i kraft.
 • 306.12  Föreskrift om rapportering av kapitalbasen för täckning av marknadsrisker i sammanslutningen av andelsbanker.
  Bilagor: Rapporteringsanvisningar  och Z-tabeller 
  Föreskriften upphörde att gälla den 1 mars 2007 då standard 4.3g om kapitalkrav för marknadsrisker trädde i kraft. 
 • 307.1  Föreskrift om revisorernas rapporter.
  Föreskriften har fr.o.m 1.9.2012 upphävts med föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.  
 • 307.3  Anvisning om säkerställande av att revisorer och revisorssuppleanter i det centralinstitut som avses i andelsbankslagen och i dess dotterföretag är oberoende.
  Bilaga : Anmälan enligt 43 § 3 mom. kreditinstitutslagen som revisorer och revisorssuppleanter i det centralinstitut som avses i andelsbankslagen och i dess dotterföretag skall lämna Finansinspektionen.
  Anvisningen har fr.o.m 1.9.2012 upphävts med föreskrifter och anvisningar 8/2012 Revision.  

 

 

 

2014-09-15

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.