Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk 

 Standard 2.4 Ändringsdatum 22.6.2010 (Standarden har reviderats 23.8.2010, kapitlet 10 Ändringshistorik)
Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk, gäller fr.o.m. 1.9.2005 tills vidare.

Relevant rapporteringsstandard

  • Standard RA2.1 Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen, gäller fr.o.m. 1.9.2005 tills vidare.

Remisser gällande standarder, remissvar gällande utkast till standarder och kommentarer till remissvaren finns tillgängliga endast på finska på Finansinspektionens finskspråkiga webbsidor.

Ändringshistorik och tillsynsmeddelanden, tolkningar och ställningstaganden om standarden före 2010 finns på historiksidan.

7.6.2012