Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

TILLSYNSMEDDELANDE 35/2007 - 31.10.2007

Utläggning av verksamhet och anmälan om utläggning av verksamhet – standarderna 1.6 och RA1.6

35/505/2007

Finansinspektionen har gett ut standard 1.6 ”Utläggning av verksamhet” och tillhörande rapporteringsstandard RA1.6 ”Anmälan om utläggning av verksamhet”. Standarden om utläggning av verksamhet hänför sig till föreskriftssamlingens huvudavsnitt Corporate governance (företagsstyrning) och verksamhet.

Ikraftträdande och målgrupp

Standarderna träder i kraft 1.11.2007 och tillämpas på kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och fondbörser.

Syftet med standarden

Standard 1.6 syftar till att fastställa de centrala principerna för utläggning av verksamhet. Standarden hänför sig också till det nationella genom­förandet av direktiv 2004/39/EG (MiFID) om marknader för finansiella instrument och kommissionens kompletterande direktiv 2006/73/EG. Standarden beaktar också CEBS (Committee of European Banking Supervisors) riktlinjer för utläggning av verksamhet (Guidelines on outsoursching).

I rapporteringssstandard RA1.6 ”Anmälan om utläggning av verksamhet” ingår bestämmelser om anmälan till Finansinspektionen om utläggning av verksamhet.

Genom standarden upphävs följande ställningstaganden och standarder

Genom standard 1.6 upphävs följande ställningstaganden:

  • K/37/2001/LLO ”Användning av ombud i kreditinstitutens och värdepappersföretagens verksamhet och annan utläggning av verksamhet och kreditinstitutstjänster”
  • K/6/97/LLO ”Anlitande av marknadsförare vid tillhandahållandet av kreditinstitutstjänster”.

Genom standarden upphävs också följande avsnitt i Finansinspektionens standarder:

  • avsnitt 5.4 i standard 4.1 ”Uppläggning av intern kontroll och riskhantering”
  • avsnitt 5.5 i standard 4.4b ”Hantering av operativa risker”.

Yttranden

Remissen, remissvaren (vars publicering inte förbjudits) och kommentarer finns på Finansinspektionens webbplats i samband med standarderna.

Upplysningar

Upplysningar om standarderna lämnas av bankinspektör Tuomo Malin på Finansinspektionens avdelning för stabilitetstillsyn, telefon 010-831 53 24, marknadsexpert Esa Pitkänen på avdelningen för marknadstillsyn, telefon 010-831 52 48 och av jurist Pirjo Kyyrönen på staben, telefon 010-831 52 80.

Bilagor

Standarderna 1.6 och RA1.6
Kommentarer till inkomna remissvar 1.6 och RA1.6 (på finska)

 

 

 

2009-05-05

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.