Tillsyn över noterade bolag 

Här redogör vi för våra tillsynsåtgärder som gäller noterade bolag: tillsyn av informationsskyldigheten, förhandsgranskning av prospekt, tillsyn över värdepappershandeln och insiderbevakning. För tillsyn av finansiell rapportering (IFRS) finns det en egen sida som du kan hitta från navigationen ovan.

Tillsynen över noterade bolag blir alltmer riskinriktad. En riskbaserad modell tillämpas redan på tillsynen av informationsskyldigheten.

I kriterierna för en riskbaserad tillsyn betonas det noterade bolagets tillsynshistoria, branschtillhörighet, branschkonjunkturer, strukturförändringar, ägarkoncentration samt bolagets storlek och dess eventuella inverkan på rutiner och kompetens i informationsgivningen.

2.1.2013