Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Prospektregistret

Finansinspektionen för detta register över alla emissions- och börsprospekt och erbjudandehandlingar som Finansinspektionen har godkänt efter den 1 januari 2005. Registret innehåller också uppgifter om prospekt som har godtagits av behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har anmälts till Finansinspektionen efter den 1 juli 2005.

Finansinspektionen har godkänt de prospekt och erbjudandehandlingar som publiceras i registret, men svarar varken för innehållet i prospekten eller för uppgifternas riktighet. Prospektregistret är ingen kanal för offentliggörande av prospekt, utan den som upprättar prospektet svarar för att prospekt och tillägg läggs ut på den egna webbplatsen.

Prospektet publiceras i registret på det språk på vilket det godkänts av Finansinspektionen. Den som upprättat prospektet har skickat det till Finansinspektionen i elektronisk form för publicering i prospektregistret, men den version som har lämnats in till vår registratur är den officiella versionen av prospektet.

Finansinspektionen svarar inte för att uppgifterna om registrerade prospekt och tillägg alltid är ajourförda. Publiceringen av prospekt i registret är inte en uppmaning till investeringar eller andra åtgärder.

Prospekt som godkänts före publiceringen av registret

På Finansinspektionens webbplats finns också en förteckning över prospekt och erbjudandehandlingar som godkänts 2003–2006 och uppgifter om prospekt som ömsesidigt erkänts efter den 1 januari 2003. Förteckningarna är tillgängliga via länkarna till höger på denna sida (enbart på finska). Förteckningarna har inte uppdaterats efter den 22 juni 2006.

Sedan den 1 juli 2005 har FI inte längre någon skyldighet att föra register över masskuldebrevslån med prospekt som godkänts av FI. Det gamla MSB-registret är tillgängligt via länken till höger på denna sida.

Anvisningar om hur dokumenten sänds till prospektregistret

Sökning av prospekt

Prospekt som godkänts av  myndigheter i andra EES-länder

Länk till konsoliderad prospektregistret ESMAs webbplats

Länkar till prospekt som godkänts av  myndigheter i andra EES-länder finns på  ESMAs webbplats

Prospekt som godkänts 2003–2006

Prospekt som godkänts före publiceringen av registret finns enbart på finska

Förteckningarna har inte uppdaterats efter den 22 juni 2006.

 

2014-11-11

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.