Prospektets innehåll 

Ett prospekt ska ge investerarna tillräcklig information för att de ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen och emittenten. Informationen ska presenteras i en sammanhängande och begriplig form.

Prospektet ska innehålla väsentlig och tillräcklig information om bland annat 

  • emittentens tillgångar, åtaganden, finansiella ställning och resultat
  • emittentens framtidsutsikter
  • rättigheter som är förenade med värdepapperen och andra omständigheter som väsentligt inverkar på värdepapperens värde
  • risker som väsentligt kan inverka på emittentens verksamhet, finansiella ställning eller värdepapperens värde.

Dessutom ska prospektet innehålla samma information om en eventuell borgensman som om emittenten.

I prospektet ska uppges de personer som är ansvariga för prospektets innehåll och uppgifternas riktighet liksom också medlemmarna i bolagets förvaltningsorgan och bolagets revisorer.

Kraven på EU-prospektets innehåll fastställs enligt bilagorna till kommissionens prospektförordning. Kraven ingår i huvudsak i tre förteckningar som gäller emittenten, värdepapperen respektive tabellerna i sammanfattningen. Om kraven på innehållet i nationella prospekt föreskrivs genom finansministeriets förordning.

Uppgifternas ordningsföljd i tredelade prospekt

I ett tredelat prospekt kan varje del utgöra ett separat dokument.

  • Ett registreringsdokument ska innehålla information om emittenten.
  • En värdepappersnot ska innehålla information om de värdepapper som erbjuds eller som ansöks bli upptagna till handel på en reglerad marknad.
  • En sammanfattning ska i korthet ge viktig information om emittenten och värdepapperen.

Sammanfattning

Prospektet ska innehålla en sammanfattning. Sammanfattningen ska i korthet och på allmänspråk ge sådan viktig information som tillsammans med prospektet i övrigt gör det möjligt att bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen i fråga. Sammanfattningen ska innehålla bland annat väsentlig information om emittenten och värdepapperen i fråga och om de risker som hänför sig till värdepapperen. I sammanfattningen ska alltid nämnas att den ska ses som en introduktion till prospektet och att investeringsbeslut ska grunda sig på prospektet i dess helhet.

På vilket språk ska prospektet upprättas?

Ett prospekt som riktas till allmänheten i Finland ska i regel avfattas på finska eller svenska.

I vissa situationer kan Finansinspektionen på ansökan samtycka till att prospekt avfattas på engelska. Då har Finansinspektionen emellertid rätt att kräva att prospektets sammanfattning översätts till finska eller svenska.

27.6.2013