Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Prospektets innehåll

Ett prospekt ska ge investerarna tillräcklig information för att de ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen och emittenten. Informationen ska presenteras i en sammanhängande och begriplig form.

Prospektet ska innehålla väsentlig och tillräcklig information om bland annat 

  • emittentens tillgångar, åtaganden, finansiella ställning och resultat
  • emittentens framtidsutsikter
  • rättigheter som är förenade med värdepapperen och andra omständigheter som väsentligt inverkar på värdepapperens värde
  • risker som väsentligt kan inverka på emittentens verksamhet, finansiella ställning eller värdepapperens värde.

Dessutom ska prospektet innehålla samma information om en eventuell borgensman som om emittenten.

I prospektet ska uppges de personer som är ansvariga för prospektets innehåll och uppgifternas riktighet liksom också medlemmarna i bolagets förvaltningsorgan och bolagets revisorer.

Kraven på EU-prospektets innehåll fastställs enligt bilagorna till kommissionens prospektförordning. Kraven ingår i huvudsak i tre förteckningar som gäller emittenten, värdepapperen respektive tabellerna i sammanfattningen. Om kraven på innehållet i nationella prospekt föreskrivs genom finansministeriets förordning.

Uppgifternas ordningsföljd i tredelade prospekt

I ett tredelat prospekt kan varje del utgöra ett separat dokument.

  • Ett registreringsdokument ska innehålla information om emittenten.
  • En värdepappersnot ska innehålla information om de värdepapper som erbjuds eller som ansöks bli upptagna till handel på en reglerad marknad.
  • En sammanfattning ska i korthet ge viktig information om emittenten och värdepapperen.

Sammanfattning

Prospektet ska innehålla en sammanfattning. Sammanfattningen ska i korthet och på allmänspråk ge sådan viktig information som tillsammans med prospektet i övrigt gör det möjligt att bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen i fråga. Sammanfattningen ska innehålla bland annat väsentlig information om emittenten och värdepapperen i fråga och om de risker som hänför sig till värdepapperen. I sammanfattningen ska alltid nämnas att den ska ses som en introduktion till prospektet och att investeringsbeslut ska grunda sig på prospektet i dess helhet.

På vilket språk ska prospektet upprättas?

Ett prospekt som riktas till allmänheten i Finland ska i regel avfattas på finska eller svenska.

I vissa situationer kan Finansinspektionen på ansökan samtycka till att prospekt avfattas på engelska. Då har Finansinspektionen emellertid rätt att kräva att prospektets sammanfattning översätts till finska eller svenska.

Författningar som gäller innehållet i prospekt

 Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper

 

 

2013-06-27

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.