Proaktiv och reaktiv tillsyn över noterade bolag

Finansinspektionen övervakar de noterade bolagens och andra värdepappersemittenters fortlöpande och regelbundna informationsgivning, IFRS-redovisning och insynspersoners värdepapperstransaktioner.

En stor del av vårt arbete går ut på proaktiv tillsyn med fokus på god marknadssed och gott uppförande som ska bidra till en effektiv marknad och upprätthålla investerarnas förtroende.

En del av tillsynen är reaktiv och inriktad på misstänkta fall av marknadsmissbruk, såsom missbruk av insiderinformation, kursmanipulation och brott mot informationsreglerna.

Vad då noterade bolag?

Se här vem och vad gäller tillsynen

Tillbaka till Finansinspektionen.fi

Finansinspektionen förtydligar ändringen av bokföringslagen gällande en rättvisande bild i bokslutet

​Finansinspektionen förtydligar, särskilt med tanke på bokslutsanvändarnas behov, på vilket sätt den nya regleringen om en rättvisande bild i bokslutet helst borde tillämpas på finansmarknaden.  Läs mer

I boksluten för 2016 förutsätts det av noterade bolag information om införandet av den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument

​Den nya standarden träder i kraft den 1 januari 2018. Enligt ESMAs ställningstagande ska information om de kvalitativa och kvantitativa effekterna av standardens införande presenteras i ett så tidigt skede som möjligt, dvs. i bokslutet för 2016 samt i delårsrapporterna för 2017.
Läs mer

 

Snabblänkar

  • Tillsyn av finansiell rapportering (IFRS)
  • Regelverk 

 

Prospektregistret

​Finansinspektionen (FI) för ett prospektregister över alla emissions- och börsprospekt och erbjudandehandlingar som FI har godkänt efter den 1 januari 2005.

Sök prospekt

Kontaktinformation

 

 

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.