Blanketter 

Det finns två blanketter för insideranmälan: på blankett 1 görs grundanmälan och ändringsanmälan och på blankett 2 anmälan om värdepappersinnehav och anmälan om ändring i innehav.

I en grundanmälan skall den anmälningsskyldige lämna uppgifter om sig själv, om omyndiga som den anmälningsskyldige är intressebevakare för, om sin make, om övriga familjemedlemmar som bor i samma hushåll som den anmälningsskyldige och om de företag som dessa har ett bestämmande eller betydande inflytande i.

I en ändringsanmälan lämnas uppgifter om förändringar i basuppgifterna.

I en anmälan om värdepappersinnehav rapporterar den anmälningsskyldige sitt eget och sina närståendes innehav. Anmälan görs när anmälningsskyldigheten uppstår. Anmälan behöver inte göras om värdepapperet är infört i värdeandelssystemet.

I en anmälan om ändring av innehav lämnar den anmälningsskyldige uppgifter om förändringar i innehavet av värdepapper. Anmälan behöver inte göras om värdepapperet är infört i värdeandelssystemet.

Närmare upplysningar om blanketterna och om hur de skall fyllas i finns i avsnittet Blankettanvisningar och i Finansinspektionens standard om insiders. I standarden redogörs också närmare för hur blanketternas koder för anmälningsgrund skall tolkas.

22.12.2009