Blanketter

Det finns två blanketter för insideranmälan: på blankett 1 görs grundanmälan och ändringsanmälan och på blankett 2 anmälan om värdepappersinnehav och anmälan om ändring i innehav.

I en grundanmälan skall den anmälningsskyldige lämna uppgifter om sig själv, om omyndiga som den anmälningsskyldige är intressebevakare för, om sin make, om övriga familjemedlemmar som bor i samma hushåll som den anmälningsskyldige och om de företag som dessa har ett bestämmande eller betydande inflytande i.

I en ändringsanmälan lämnas uppgifter om förändringar i basuppgifterna.

I en anmälan om värdepappersinnehav rapporterar den anmälningsskyldige sitt eget och sina närståendes innehav. Anmälan görs när anmälningsskyldigheten uppstår. Anmälan behöver inte göras om värdepapperet är infört i värdeandelssystemet.

I en anmälan om ändring av innehav lämnar den anmälningsskyldige uppgifter om förändringar i innehavet av värdepapper. Anmälan behöver inte göras om värdepapperet är infört i värdeandelssystemet.

Närmare upplysningar om blanketterna och om hur de skall fyllas i finns i avsnittet Blankettanvisningar och i Finansinspektionens standard om insiders. I standarden redogörs också närmare för hur blanketternas koder för anmälningsgrund skall tolkas.

Se också

Gällande blanketter finns på sidan för
 standard 5.3 Insideranmälan och insiderregister

Kontaktinformation

Jurist Pia Ovaska
telefon 010 831 5296

 

2009-12-22

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.