Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Informationsskyldighet

Emittenter av värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad har enligt värdepappersmarknadslagen skyldighet att offentliggöra beslut och andra omständigheter som väsentligt kan påverka värdet på bolagets värdepapper. Informationen ska offentliggöras utan obefogat dröjsmål.

Informationsskyldigheten syftar till att säkerställa att investerarna har lika och opartiska möjligheter till samtidig information. Informationen ska därför vara tillförlitlig, heltäckande, aktuell och jämförbar. Syftet är att investerarna får tillgång till tillräcklig information för att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperets värde och emittenten.

Informationsskyldigheten för emittenter innebär skyldighet att upprätta börsprospekt i samband med börsintroduktion och att därefter offentliggöra uppgifter regelbundet och fortlöpande.

Distribution och tillgänglighet av obligatorisk information

Enligt öppenhetsdirektivet ska emittenten offentliggöra obligatorisk information på ett sätt som garanterar att den snabbt och effektivt blir tillgänglig på ett icke-diskriminerande sätt. Direktivet gör skillnad på offentliggörande och distribution av information och tillgänglighet av information.

När det gäller distributionen av börsmeddelanden betonar öppenhetsdirektivet noterade bolags skyldighet att sörja för att meddelandena tillhandahålls medierna på ett sådant sätt att en så omfattande spridning av informationen som möjligt säkerställs i hemstaten och i mån av möjlighet också på europeisk nivå. Kravet på distribution i Europa kan anses uppfyllt t.ex. genom att meddelandena sänds till nyhetsbyråer som är specialiserade på att förmedla internationell ekonomisk information. Noterade bolag kan själva sörja för distributionen av meddelandena eller köpa tjänsten av specialiserade tjänsteleverantörer. Det är dock alltid de noterade bolagen som bär ansvaret för att meddelandena distribueras.

Obligatorisk information ska sändas till medierna i oförkortad och obearbetad form. Vad gäller offentliggörandet av halvårsrapporten räcker det att medierna från rapporten får de uppgifter som är ägnade att ha en väsentlig inverkan på värdepapperets värde och att medierna informeras om att rapporten har offentliggjorts. Meddelandet ska dessutom ange var rapporten är tillgänglig för investerarna. Till det meddelande som lämnas till en marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad och till den centrala lagringsenheten ska emellertid halvårsrapporten i fullständig form bifogas. I fråga om bokslutet och verksamhetsberättelsen räcker det att meddela medierna att dokumenten har offentliggjorts och informera om var de finns tillgängliga för investerarna. Om emittenten offentliggör utsikterna för innevarande år för första gången i verksamhetsberättelsen, bör utsikterna inkluderas i det börsmeddelande som informerar om att bokslutet och verksamhetsberättelsen har offentliggjorts.

När värdepappersmarknaden ändrades (1278/2015) slopades skyldigheten för emittenterna att offentliggöra delårsrapport för räkenskapsperiodens tre och nio första månader samt skyldigheten att offentliggöra bokslutskommuniké. Emitttenten kan tillämpa ovannämnda förfarande även på Q1 och Q3 delårsrapporter som emittenten offentliggör frivilligt samt på bokslutskommunikéer som ska offentliggöras enligt börsreglerna.

Den information som offentliggörs ska sändas inte bara till medierna utan också till den marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad (Nasdaq Helsinki Ab) och till Finansinspektionen. Finansinspektionen anser att lagens krav att tillställa den offentliggjorda informationen uppfylls då de noterade bolagen sänder informationen till det nationella lagret för information (vid Nasdaq Helsinki Ab), där den sedan finns tillgänglig för Finansinspektionen. Meddelanden behöver därför inte sändas till Finansinspektionen.

Tillgänglighet av obligatorisk information

Målet med öppenhetsdirektivet när det gäller tillgängligheten av offentliggjord information är att bygga upp ett europeiskt datanät för lagring av information till stöd för investerarna. Nasdaq Helsinki Ab fungerar som officiellt lager för information i Finland (officially appointed mechanism, OAM). Syftet är att senare förena de enskilda ländernas lager för information till ett sinsemellan fungerande nätverk till stöd för investerarna i Europa.

En emittent ska hålla bokslut, verksamhetsberättelse, bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse samt halvårsrapport tillgängliga på sin webbplats i minst tio år. Annan obligatorisk information, till exempel börsmeddelanden, ska hållas tillgänglig i fem år. Det vore motiverat att hålla även delårsrapporter för de tre och nio första månaderna eller andra finansiella rapporter som emittenten offentliggör frivilligt tillgängliga på emittentens webbplats i minst tio år, även om de behöver hållas tillgängliga endast i fem år.

Kontaktinformation

  • Marknadsexpert Anu Lassila-Lonka
    telefon 010 831 5566
  • Marknadsexpert Ismo Raussi
    telefon 010 831 5231
  • Marknadsexpert Minna Toiviainen
    telefon 010 831 5219

 

2016-04-07

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.