Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Informationsskyldighet

Informationsskyldigheten syftar till att säkerställa att investerarna har lika och opartiska möjligheter till samtidig information. Informationen ska därför vara tillförlitlig, heltäckande, aktuell och jämförbar. Syftet är att investerarna får tillgång till tillräcklig information för att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperets värde och emittenten.

Informationsskyldigheten för emittenter innebär skyldighet att upprätta börsprospekt i samband med börsintroduktion och att därefter offentliggöra uppgifter regelbundet och fortlöpande.

Med regelbunden informationsskyldighet avses lagstadgad rapportering om emittentens finansiella ställning och resultat, dvs. halvårsrapporter samt bokslut och verksamhetsberättelser.

Med fortlöpande informationsskyldighet avses i första hand publicering av insiderinformation. Enligt artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen (MAR) ska en emittent så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör den emittenten.

Enligt 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen ska emittenten opartiskt och konsekvent tillhandahålla investerarna tillräcklig information om omständigheter som kan inverka väsentligt på värdepapperens värde.

Distribution och tillgänglighet av obligatorisk information

Enligt öppenhetsdirektivet ska emittenten offentliggöra obligatorisk information på ett sätt som garanterar att den snabbt och effektivt blir tillgänglig på ett icke-diskriminerande sätt. Direktivet gör skillnad på offentliggörande och distribution av information och tillgänglighet av information.

Distribution av meddelanden

När det gäller distributionen av börsmeddelanden betonar öppenhetsdirektivet noterade bolags skyldighet att sörja för att meddelandena tillhandahålls medierna på ett sådant sätt att en så omfattande spridning av informationen som möjligt säkerställs i hemstaten och i mån av möjlighet också på europeisk nivå. Kravet på distribution i Europa kan anses uppfyllt t.ex. genom att meddelandena sänds till nyhetsbyråer som är specialiserade på att förmedla internationell ekonomisk information. Noterade bolag kan själva sörja för distributionen av meddelandena eller köpa tjänsten av specialiserade tjänsteleverantörer. Det är dock alltid de noterade bolagen som bär ansvaret för att meddelandena distribueras.

Obligatorisk information ska sändas till medierna i oförkortad och obearbetad form. Vad gäller offentliggörandet av halvårsrapporten räcker det att medierna från rapporten får den centrala information som ingår i rapporten och att medierna informeras om att rapporten har offentliggjorts. Meddelandet ska dessutom ange var rapporten är tillgänglig för investerarna. Till det meddelande som lämnas till en marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad och till den centrala lagringsenheten ska emellertid halvårsrapporten i fullständig form bifogas. I fråga om bokslutet och verksamhetsberättelsen räcker det att meddela medierna att dokumenten har offentliggjorts och informera om var de finns tillgängliga för investerarna. Om emittenten offentliggör utsikterna för innevarande år för första gången i verksamhetsberättelsen, bör utsikterna inkluderas i det börsmeddelande som informerar om att bokslutet och verksamhetsberättelsen har offentliggjorts.

Den information som offentliggörs ska sändas inte bara till medierna utan också till den marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad (Nasdaq Helsinki Ab) och till Finansinspektionen. Finansinspektionen anser att lagens krav att tillställa den offentliggjorda informationen uppfylls då de noterade bolagen sänder informationen till det nationella lagret för information (vid Nasdaq Helsinki Ab), där den sedan finns tillgänglig för Finansinspektionen. Meddelanden behöver därför inte sändas till Finansinspektionen.

Tillgänglighet av obligatorisk information

Meddelandena ska sändas till det nationella lagret för information i staten där emittenten har regelbunden informationsskyldighet. Nasdaq Helsinki Ab fungerar som officiellt lager för information i Finland (officially appointed mechanism, OAM).

Målet med öppenhetsdirektivet när det gäller tillgängligheten av offentliggjord information är att bygga upp ett europeiskt datanät för lagring av information till stöd för investerarna. Syftet är att senare förena de enskilda ländernas lager för information till ett sinsemellan fungerande nätverk till stöd för investerarna i Europa.  Informationen i lagret för information uppdelas i olika meddelandeklasser enligt sakinnehållet. Framöver kommer klassificeringen att utnyttjas i det ovannämnda datanätet för lagring av information.

Nasdaq Helsinki Oy har på sin webbplats publicerat anvisningar om användningen av de olika meddelandeklasserna (på finska). Länk: www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/helsinki

En emittent ska hålla bokslut, verksamhetsberättelse, bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelse samt halvårsrapport tillgängliga på sin webbplats i minst tio år. Annan obligatorisk information ska hållas tillgänglig i fem år. Det vore motiverat att hålla även delårsrapporter för de tre och nio första månaderna eller andra finansiella rapporter som emittenten offentliggör frivilligt tillgängliga på emittentens webbplats i minst tio år, även om de behöver hållas tillgängliga endast i fem år.

Kontaktinformation

  • Marknadsexpert Anu Lassila-Lonka
    telefon 09 183 5566
  • Marknadsexpert Ismo Raussi
    telefon 09 183 5231
  • Marknadsexpert Minna Toiviainen
    telefon 09 183 5219

 

2017-05-03

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.