Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Informationsskyldighet

Emittenter av värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad har enligt värdepappersmarknadslagen skyldighet att offentliggöra beslut och andra omständigheter som väsentligt kan påverka värdet på bolagets värdepapper. Informationen skall offentliggöras utan obefogat dröjsmål.

Informationsskyldigheten syftar till att säkerställa att investerarna har lika och opartiska möjligheter till samtidig information. Informationen skall därför vara tillförlitlig, heltäckande, aktuell och jämförbar. Syftet är att investerarna får tillgång till tillräcklig information för att kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperets värde och emittenten.

Informationsskyldigheten för emittenter innebär skyldighet att upprätta börsprospekt i samband med börsintroduktion och att därefter offentliggöra uppgifter regelbundet och fortlöpande.

Distribution och tillgänglighet av obligatorisk information

Enligt öppenhetsdirektivet ska emittenten offentliggöra obligatorisk information på ett sätt som garanterar att den snabbt och effektivt blir tillgänglig på ett icke-diskriminerande sätt. Direktivet gör skillnad på offentliggörande och distribution av information och tillgänglighet av information.

När det gäller distributionen av börsmeddelanden betonar öppenhetsdirektivet noterade bolags skyldighet att sörja för att meddelandena tillhandahålls medierna på ett sådant sätt att en så omfattande spridning av informationen som möjligt säkerställs i hemstaten och i mån av möjlighet också på europeisk nivå. Kravet på distribution i Europa kan anses uppfyllt t.ex. genom att meddelandena sänds till nyhetsbyråer som är specialiserade på att förmedla internationell ekonomisk information. Noterade bolag kan själva sörja för distributionen av meddelandena eller köpa tjänsten av specialiserade tjänsteleverantörer. Det är dock alltid de noterade bolagen som bär ansvaret för att meddelandena distribueras.

Obligatorisk information skall sändas till medierna i oförkortad och obearbetad form. Vad gäller offentliggörandet av delårsrapporten, ledningens delårsredogörelse och bokslutskommunikén räcker det att medierna från de rapporter som omfattas av regelbunden informationsskyldighet får de uppgifter som är ägnade att ha en väsentlig inverkan på värdepapperets värde och att medierna informeras om att rapporten har offentliggjorts. Meddelandet ska dessutom ange var rapporten är tillgänglig för investerarna. Till det meddelande som lämnas till en marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad och till den centrala lagringsenheten ska emellertid delårsrapporten, ledningens delårsredogörelse och bokslutskommunikén i fullständig form bifogas. I fråga om bokslutet och verksamhetsberättelsen räcker det att meddela medierna att dokumenten har offentliggjorts och informera om var de finns tillgängliga för investerarna. Om emittenten offentliggör utsikterna för innevarande år för första gången i verksamhetsberättelsen, bör utsikterna inkluderas i det börsmeddelande som informerar om att bokslutet och verksamhetsberättelsen har offentliggjorts.

Den information som offentliggörs ska sändas inte bara till medierna utan också till den marknadsplatsoperatör som driver en reglerad marknad (NASDAQ OMX Helsinki Ab) och till Finansinspektionen. Finansinspektionen anser att lagens krav att tillställa den offentliggjorda informationen uppfylls då de noterade bolagen sänder informationen till det nationella lagret för information (vid NASDAQ OMX Helsinki Ab), där den sedan finns tillgänglig för Finansinspektionen. Meddelanden behöver därför inte sändas till Finansinspektionen.

Se mer information om offentliggörandet av delårsrapport, ledningens delårsredogörelse och bokslutskommuniké i publikation Markkinat 5/2010 (på finska).

Tillgänglighet av obligatorisk information

Målet med öppenhetsdirektivet när det gäller tillgängligheten av offentliggjord information är att bygga upp ett europeiskt datanät för lagring av information till stöd för investerarna. NASDAQ OMX Helsinki Ab fungerar som officiellt lager för information i Finland (officially appointed mechanism, OAM). Informationen i lagret bevaras tillgänglig för allmänheten i minst fem år. Syftet är att senare förena de enskilda ländernas lager för information till ett sinsemellan fungerande nätverk till stöd för investerarna i Europa.

De noterade bolagen skall på sin egen webbplats i fem år spara all obligatorisk information som de offentliggjort enligt informationsskyldigheten.

Kontaktinformation

  • Marknadsexpert Anu Lassila-Lonka
    telefon 010 831 5566
  • Marknadsexpert Ismo Raussi
    telefon 010 831 5231
  • Marknadsexpert Minna Toiviainen
    telefon 010 831 5219

 

2013-01-14

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen