Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Flaggning

Aktieägarna i ett noterat bolag är skyldiga att underrätta både Finansinspektionen och bolaget om förändringar i sina ägar- och röstandelar. Bolaget är å sin sida skyldigt att offentliggöra aktieägarnas flaggningsanmälningar. 

Denna s.k. flaggningsbestämmelse syftar till att säkerställa aktieägarnas tillgång till information om ägar- och maktstukturen i noterade bolag och om förändringarna i den. Genom flaggningen får aktieägarna information bl.a. om förändringar i aktieägarnas rösträtt och om aktiernas likviditet och förändringar i likviditeten. Eftersom uppgifterna väsentligt kan påverka värdet på det noterade bolagets aktie, ger flaggningen aktieägarna möjlighet att redan på förhand bereda sig på värdeförändringar.

I värdepappersmarknadslagen fastställs gränserna för flaggningsanmälan. Anmälan skall göras när innehavet uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 % eller två tredjedelar av röstetalet eller aktiekapitalet i bolaget.

Flaggningsanmälan skall göras utan obefogat dröjsmål.

Kontaktinformation

  • Ledande expert Ville Kajala,
    telefon 010 831 5226
  • Marknadsövervakare Marianne Demecs 010 831 5366

 

2013-06-28

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen