Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Flaggning

Aktieägarna i ett noterat bolag är skyldiga att underrätta både bolaget och Finansinspektionen om förändringar i sina ägar- och röstandelar (s.k. flaggningsskyldighet). Bolaget är å sin sida skyldigt att offentliggöra aktieägarnas flaggningsanmälningar. Flaggningsskyldigheten berör inte ägar- och röstandelar i bolag som är noterade på First North -listan.

Flaggningsreglerna syftar till att säkerställa investerarnas tillgång till information om ägar- och maktstrukturen i noterade bolag och om förändringar i den. Genom flaggningen får investerarna information bl.a. om förändringar i aktieägarnas rösträtt, aktiernas likviditet och förändringar i likviditeten samt betydande ekonomiska intressen som hänför sig till målbolagets aktier. Eftersom uppgifterna om förändringar i ägar- och maktstrukturen väsentligt kan påverka värdet på det noterade bolagets aktie, innebär flaggningen möjlighet för investerarna att få opartisk information.

I värdepappersmarknadslagen fastställs gränserna för flaggningsanmälan. Anmälan ska göras när ägar- eller röstandelen uppnår eller överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjedelar av röstetalet eller antalet aktier i bolaget. Beräkning av ägarandelen: se punkten ”Flaggningsskyldighet”.

Flaggningsanmälan ska göras utan obefogat dröjsmål, dock senast följande handelsdagen efter det att flaggningsgränsen passerades.

Kontaktinformation

  • Ledande expert Ville Kajala,
    telefon 09 183 5226
  • Marknadsövervakare Marianne Demecs,
    telefon 09 183 5366
  • Marknadsövervakare Ismo Raussi,
    telefon 09 183 5231

 

2017-08-17

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.