Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

En tjänsteleverantör i den finansiella sektorn ska ha verksamhetstillstånd

Kunder som behöver olika slags finansiella tjänster (dvs. bank-, försäkrings- eller investeringstjänster) kan idag välja den lämpligaste bland ett stort antal tjänsteleverantörer. Ur kundens synvinkel kan det mångsidiga utbudet av tjänster vara förvirrande då gränserna mellan de olika sektorerna inte alltid är tydliga: ett bankkontor kan t.ex. sälja försäkringar och på försäkringsbolagets verksamhetsställe kan man sköta sina investeringar - ofta tillhandahåller tjänsteleverantörerna tjänster eller produkter via ombud.

Integrationen och den tekniska utvecklingen på finansmarknaden har gett kunderna större möjligheter att välja tjänsteleverantör. Samtidigt har även riskerna i anknytning till valet av tjänsteleverantör ökat. Därför lönar det sig att överväga valet av tjänsteleverantör noggrant, i synnerhet om denne inte är bekant från förut.

Av tjänsteleverantörer inom bank-, försäkrings- och investeringsbranscherna krävs i regel verksamhetstillstånd eller registrering för verksamheten. På dessa webbsidor presenteras tjänsteleverantörer på finansmarknaden som Finansinspektionen har beviljat koncession eller registrerat och som står under Finansinspektionens tillsyn.

Här finns också varningslistor över t.ex. sådana tjänsteleverantörer vars verksamhet är föremål för utredning eller vars suspekta verksamhet en utländsk tillsynsmyndighet har varskott Finansinspektionen om.

Tjänsteleverantörerna med verksamhetstillstånd övervakas

Såväl de inhemska som de utländska tjänsteleverantörerna inom finansbranschen måste ha myndighetstillstånd för sin verksamhet eller de ska registreras. Att en tjänsteleverantör har tillstånd (koncession) betyder att den övervakas. Tillsynsmyndigheten kan vara antingen Finansinspektionen eller en motsvarande utländsk myndighet. Tillsynsmyndigheterna övervakar verksamheten i sina egna tillsynsobjekt och kontrollerar att tillsynsobjekten uppfyller villkoren för verksamhetstillståndet.

Under Finansinspektionens tillsyn står bl.a. finländska

  • inlåningsbanker (t.ex. affärsbanker, andelsbanker, lokalandelsbanker, sparbanker och sparbanksaktiebolag)
  • kreditinstitut (t.ex. vissa finansbolag och kreditkortsbolag samt hypoteksföreningen och hypoteksbanker)
  • värdepappersföretag
  • fondbolag
  • försäkringsanstalter (skadeförsäkringsbolag, livförsäkringsbolag, arbetspensionsbolag, pensionskassor och pensionsstiftelser)
  • andra aktörer i försäkringsbranschen (t.ex. försäkringsförmedlare, arbetslöshetskassor och sjuk- och bidragskassor)
  • betalningsinstitut.

Finansinspektionen övervakar finansmarknadens och tillsynsobjektens tillstånd, informationen till kunder och placerare och uppförandet. Tillsynen inriktas särskilt på de mest riskbenägna aktörerna, produkterna och affärsmodellerna.

Mer information om Finansinspektionens tillsyn finns bakom länken under Se också. I Finansinspektionens förteckningar över tillsynsobjekt och gränsöverskridande tjänster kan du kontrollera om tjänsteleverantören har tillstånd eller har registrerats.

Utländska tjänsteleverantörer

Finansinspektionen övervakar i begränsad utsträckning också sådana utländska tjänsteleverantörer som har en filial i Finland eller som tillhandahåller gränsöverskridande tjänster i Finland.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller den s.k. principen om en enda auktorisation. Det innebär att en tjänsteleverantör som beviljats verksamhetstillstånd i ett EES-land har rätt att bedriva motsvarande verksamhet i alla EES-länder. För att få tillhandahålla tjänster i ett annat EES-land måste tjänsteleverantören lämna in en underrättelse till myndigheterna i landet. De tjänsteleverantörer som har meddelat att de tillhandahåller tjänster i Finland finns i förteckningen över gränsöverskridande tjänster.

Tjänsteleverantörerna från länder utanför EES är skyldiga att antingen anhålla om verksamhets- eller marknadsföringstillstånd hos Finansinspektionen eller registrera sig. Företagen med giltigt tillstånd upptas i Finansinspektionens förteckning över tillsynsobjekt och gränsöverskridande tjänster.

I fråga om en utländsk tjänsteleverantör som inte finns upptagen i Finansinspektionens förteckningar över tillsynsobjekt och gränsöverskridande tjänster, kan du kontrollera verksamhetstillståndet hos tillsynsmyndigheten i tjänsteleverantörens hemstat.

2014-04-08

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.