Tjänsteleverantörer inom investeringsbranschen

I Finland finns många instanser som tillhandahåller investeringstjänster – både stora banker och små värdepappersföretag. Tjänstens art avgör om ett företag som tillhandahåller tjänsten behöver verksamhetstillstånd och om verksamheten omfattas av tillsyn eller inte.

I lagstiftningen avses med investeringstjänster bl.a. investeringsrådgivning, kapitalförvaltning och mottagande, vidarebefordran och utförande av kundorder om finansiella instrument.

Tillhandahållandet av investeringstjänster förutsätter verksamhetstillstånd

Investeringstjänster får endast tillhandahållas av banker som har beviljats verksamhetstillstånd för kreditinstitut, värdepappersföretag som har beviljats verksamhetstillstånd för värdepappersföretag och fondbolag som har beviljats verksamhetstillstånd för kapitalförvaltning och investeringsrådgivning. Dessutom kan investeringstjänster tillhandahållas exempelvis av motsvarande utländska tjänsteleverantörer inom EES-området som har en filial i Finland eller som har meddelat till Finansinspektionen att de ska tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

Finansinspektionen övervakar verksamheten hos leverantörer av investeringstjänster

Finansinspektionen övervakar uppförandet hos de banker, värdepappersföretag och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster och hos deras ombud. Under Se också till höger på sidan finns en länk till sidan om Finansinspektionens tillsyn.

Ersättningsfonden för investerare ger skydd mot tjänsteleverantörens insolvens

Finländska värdepappersföretag, kreditinstitut och fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster måste höra till Ersättningsfonden för investerare om de innehar kundmedel och tillhandahåller tjänster för bl.a. förmedling och utförande av kundorder, kapitalförvaltning och emission av värdepapper.

Ur Ersättningsfonden betalas ersättningar till icke-professionella kunder om ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett fondbolag inte t.ex. på grund av konkurs kan fullgöra sina skyldigheter. Ersättningen kan uppgå till högst 20 000 euro.

 

 

2011-11-14

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.