Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Skadeförsäkringsbolag och försäkringsföreningar

Med skadeförsäkring avses en försäkring som beviljas som skydd mot en fysisk eller ekonomisk skada. Typiska skadeförsäkringar är brand-, vatten- och stöldförsäkringar för byggnader och lösöre, som säljs i paket i form av hemförsäkringar och fastighetsförsäkringar.

Till skadeförsäkringar räknas också den obligatoriska trafikförsäkringen och den frivilliga bilförsäkringen liksom också sjukförsäkringen och olycksfallsförsäkringen som beviljas av skadeförsäkringsbolag.

Skadeförsäkringsverksamhet kräver tillstånd

Skadeförsäkringsverksamhet får endast bedrivas av skadeförsäkringsbolag som beviljats tillstånd för verksamheten eller registrerad försäkringsförening.

  • Tillstånd till skadeförsäkringsbolag beviljas av Finansinspektionen.
  • Bolagsordningen för försäkringsföreningar fastställs av Finansinspektionen. Föreningen förs in i handelsregistret av Patent- och registerstyrelsen.

I Finland finns ca 15 aktiva finländska skadeförsäkringsbolag och några försäkringsföreningar. Skadeförsäkringsbolagens och försäkringsföreningarnas uppgifter finns i Finansinspektionens förteckning över tillsynsobjekt. I Finland finns dessutom ett antal skadeförsäkringsbolag från andra EES-länder.

Finansinspektionen övervakar skadeförsäkringsleverantörerna

Finansinspektionen övervakar skadeförsäkringsbolagen och försäkringsföreningarna. Övervakningen omfattar tillsyn av ekonomin, administrationen och marknadsuppförandet.

Finansinspektionen övervakar att de finländska försäkringsbolagens och försäkringsföreningarnas kapitaltäckningar motsvarar kraven. Tillsynen av riskhanteringen och verksamhetsbetingelserna syftar till att säkerställa att bolagen och föreningarna kan fullgöra sina förpliktelser.

Tillsyn av marknadsuppförandet avser kontroll av förhållandet mellan finansmarknaden och kunderna. Den omfattar bl.a. informationen till kunderna, marknadsföringen, förfarandet i kundrelationerna och försäkringsvillkoren. Finansinspektionen övervakar däremot inte innehållet i t.ex. ersättningsbeslut.

Utländska skadeförsäkringsbolag i Finland

Utländska försäkringsbolag kan inrätta filialer i Finland eller tillhandahålla tjänster i Finland utan fast driftställe. I Finland finns därutöver några s.k. captivebolag som inte tillhandahåller sina tjänster till allmänheten. Uppgifterna om de utländska försäkringsbolag som har verksamhet i Finland finns i Finansinspektionens förteckningar över tillsynsobjekt (filialer) och gränsöverskridande tjänster (anmälningar om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster).

Finansinspektionen övervakar inom ramen för sina befogenheter att de utländska bolagen iakttar de relevanta bestämmelserna om marknadsföring, avtalsvillkor och förfaranden som ur kundens synpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed.

Se också

 

2013-02-15

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.