Tjänsteleverantörer inom försäkringssektorn

Försäkringsverksamheten går ut på att en part mot betalning påtar sig förpliktelsen att ersätta en oförutsebar skada eller annan händelse som drabbar en annan part.

I praktiken innebär detta att ett försäkringsbolag ingår avtal med kunden om att bolaget betalar ersättning till kunden om denne drabbas av en skada eller händelse som specificeras genom försäkringsavtalet.

Tillhandahållandet av försäkringar förutsätter verksamhetstillstånd

Försäkringsbolaget som bedriver försäkringsverksamhet ska ha tillstånd för detta. Liv- och skadeförsäkringsbolagens verksamhetstillstånd beviljas av Finansinspektionen. Verksamhetstillstånd till arbetspensionsförsäkringsbolag beviljas av statsrådet.

Finansinspektionen övervakar försäkringsverksamheten

Försäkringsverksamheten regleras och övervakas eftersom premierna inbetalas i förskott och betalarna ska kunna vara säkra på att de insamlade premierna är disponibla om en skada inträffar. Finansinspektionen övervakar försäkringsverksamheten.

Försäkringsbolaget kan också sälja andra företags produkter

Förutom att ett liv- och försäkringsbolag säljer försäkringar kan det fungera som representant för andra företag och marknadsföra och sälja deras tjänster och produkter (s.k. anknytande verksamhet). Sådana företag är t.ex. banker, fondbolag, värdepappersföretag och företag som idkar skadeinspektion eller skadebekämpning. I fråga om förmedling av dessa produkter och tjänster fungerar försäkringsbolaget som representant för respektive företag och sålunda påtar sig inte de risker som hänför sig till företagets produkter.

Separationsprincipen för liv- och skadeförsäkringsverksamheterna

Ett bolag får inte bedriva både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet. I praktiken hör liv- och skadeförsäkringsbolagen ofta till samma koncern eller bildar en annan finansiell sammanslutning och verkar under ett gemensamt namn. Kunden kan se detta t.ex. genom att det nämns flera försäkringsgivare i ett försäkringsoffert eller  avtal. Också ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan ha en lösare anknytning till samma försäkringskoncern eller sammanslutning.

Se också

 

2013-02-15

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.