Arbetslöshetskassor

En arbetslöshetskassa beviljar inkomstrelaterad dagpenning åt sina medlemmar som är arbetslösa och alterneringsersättning åt sina medlemmar som är alterneringslediga. Om förutsättningarna för de förmåner som en arbetslöshetskassa betalar inte uppfylls, kan man ha rätt till Folkpensionsanstaltens grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd eller alterneringsersättning. Finansinspektionen övervakar inte Folkpensionsanstalten.

Arbetslöshetskassorna ska ha koncession

Arbetslöshetskassorna ska ha koncession. Koncession för bildande av en ny kassa beviljas av Social- och hälsovårdsministeriet.

En arbetslöshetskassa har till uppgift att anordna lagstadgat förtjänstskydd för sina medlemmar. Arbetslöshetskassa kan inte bedriva någon annan verksamhet och får inte heller stå i sådan förbindelse med en sammanslutning som bedriver någon annan verksamhet, att kassans självständighet därigenom skulle begränsas.

Det finns 24 arbetslöshetskassor för löntagare och två arbetslöshetskassor för företagare i Finland. Finansinspektionen för ett register över arbetslöshetskassorna. Uppgifterna om arbetslöshetskassorna finns i Finansinspektionens förteckning över tillsynsobjekt.

Finansinspektionen övervakar arbetslöshetskassornas verksamhet

Arbetslöshetskassorna sköter ett offentligt uppdrag. Kassornas verksamhet och förfaringssätt stadgas i lagar (bl.a. förvaltningslagen och lagen om arbetslöshetskassor), och därför har medlemmarna i olika kassor samma rättigheter och skyldigheter. Det finns emellertid skillnader i kassornas verksamhet och förvaltning på grund av kassornas stadgar, vilket gör att bl.a. organisationen av kassan, villkoren för medlemskap och medlemsavgifterna kan variera. Dessutom kan t.ex. handläggningstiderna för förmånsansökningar och organiseringen av kundservicen variera beroende på kassa.

De förmåner som löntagarkassorna betalar och kassornas förvaltningskostnader finansieras med statens andel, arbetslöshetsförsäkringsfondens andel och medlemsavgifter. I löntagarkassorna är medlemsavgifternas andel av finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning 5,5 procent. Arbetslöshetsförsäkringsfondens medel samlas från löntagarna och arbetsgivarna i form av lagstadgade arbetslöshetsförsäkringspremier. De förmåner som företagarkassorna betalar och kassornas förvaltningskostnader finansieras med statens andel och medlemsavgifter.

Finansinspektionen övervakar arbetslöshetskassornas ekonomi och förfaringssätt. Bland annat fastställer Finansinspektionen arbetslöshetskassornas stadgar och årligen kassornas medlemsavgifter. I fråga om betalning av förmåner övervakar Finansinspektionen att lagar iakttas inom förfaringssätten och vid handläggningen. Finansinspektionen kan emellertid inte ändra på enskilda beslut som arbetslöshetskassorna har fattat, utan besluten ska överklagas genom besvär hos besvärsnämnden för social tryggheten och nämndens beslut kan i sin tur överklagas genom besvär hos försäkringsdomstolen.

2018-01-02

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.