Livförsäkringsbolagen

Med livförsäkring avses både livskydd och dödsfallsförsäkring. Försäkringsprodukter som tillhandahålls av livförsäkringsbolag är t.ex. sparlivförsäkring, pensionsförsäkring och dödsfallsförsäkring, och sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som beviljas av livförsäkringsbolag.

Livförsäkringsverksamhet kräver tillstånd

Livförsäkringsrörelse får endast bedrivas av livförsäkringsbolag som beviljats verksamhetstillstånd av Finansinspektionen.

I Finland finns ca tio aktiva finländska livförsäkringsbolag och ett antal livförsäkringsbolag från andra EES-länder. Uppgifterna om de finländska livförsäkringsbolagen finns i Finansinspektionens förteckning över tillsynsobjekt.

Finansinspektionen övervakar livförsäkringsbolagens verksamhet

Finansinspektionen övervakar livförsäkringsbolagens verksamhet. Detta omfattar tillsyn av ekonomin, administrationen och marknadsuppförandet.

Finansinspektionen övervakar att de finländska försäkringsbolagens kapitaltäckningar motsvarar kraven. Tillsynen av försäkringsbolagens riskhantering och verksamhetsbetingelser syftar till att säkerställa att bolagen kan fullgöra sina förpliktelser.

Tillsyn av marknadsuppförandet avser kontroll av förhållandet mellan finansmarknaden och kunderna. Den omfattar bl.a. informationen till kunderna, marknadsföringen, förfarandet i kundrelationerna och försäkringsvillkoren. Finansinspektionen övervakar däremot inte innehållet i t.ex. ersättningsbesluten.

Utländska livförsäkringsbolag i Finland

I Finland verkar ett antal livförsäkringsbolag från andra EES-länder. Utländska bolag kan inrätta filialer i Finland eller tillhandahålla tjänster i Finland utan fast driftställe. Uppgifterna om de utländska försäkringsbolag som har verksamhet i Finland finns i Finansinspektionens förteckningarna över tillsynsobjekt (filialer) och gränsöverskridande tjänster (anmälningar om fritt tillhandhållande av försäkringstjänster). Länken till förteckningarna finns under Se också till höger på sidan. En stor del av de försäkringsbolag som lämnat in en anmälan om gränsöverskridande tjänster tillhandahåller inte aktivt sina tjänster på marknaden i Finland.

Finansinspektionen övervakar inom ramen för sina befogenheter att de utländska bolagen iakttar de relevanta bestämmelserna om marknadsföring, avtalsvillkor och förfaranden som ur kundens synpunkt är otillbörliga eller strider mot god sed.

2012-07-24

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.