Försäkringsförmedling

Med försäkringsförmedling avses verksamhet där en försäkringsförmedlare tillsammans med en kund deltar i att bereda, ingå, förvalta och fullgöra ett försäkringsavtal. I praktiken kan försäkringsförmedlingen utgöras av exempelvis att jämföra och presentera olika försäkringslösningar för kunden, att lägga fram anbud angående försäkringsavtal och bistå vid fullgörandet av försäkringsavtal vid skada.

En försäkringsförmedlare kan fungera antingen som ombud eller som försäkringsmäklare. De har klart olika roller.

  • Ett ombud representerar en eller flera försäkringsgivare, m.a.o. försäkringsbolag eller försäkringsföreningar. Ett ombud säljer försäkringar hos de försäkringsgivare som ombudet representerar, och handlar för försäkringsgivarens räkning och på försäkringsgivarens ansvar.
  • En försäkringsmäklare handlar på sin kunds vägnar utifrån ett uppdragsavtal som mäklaren ingår med kunden. En försäkringsmäklare är oberoende av försäkringsgivarna. Till försäkringsmäklarens uppgifter hör t.ex. att kartlägga kundens risker, att be försäkringsgivarna om försäkringsofferter, att jämföra försäkringar och att ge rekommendationer till val av försäkringar som passar kunden bäst.

Obligatoriska uppgifter om försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlarna ska lämna kunderna de uppgifter om verksamheten som specificeras i lagen. Kunderna ska informeras om bl.a. vilket register över försäkringsförmedlare försäkringsförmedlaren är införd i och hur de registrerade uppgifterna kan kontrolleras. Dessutom ska kunderna informeras om hur de kan framföra klagomål över försäkringsförmedlaren.
Ombuden ska lämna uppgifterna till kunderna innan försäkringsavtalet upphör och försäkringsmäklarna ska lämna uppgifterna innan ett uppdragsavtal ingås och vid behov när uppdragsavtalet ändras eller förnyas.

Försäkringsförmedlarna är skyldiga att registrera sig

I Finland får försäkringsförmedling endast bedrivas av försäkringsförmedlare som är införda i Finansinspektionens register över försäkringsförmedlare eller av försäkringsförmedlare som är registrerade i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än i Finland.

I lagen om försäkringsförmedling stadgas om förutsättningarna för registrering. Exempelvis en fysisk person som har registrerats såsom ombud och en annan person som är anställd hos ombudet och direkt deltar i bedrivandet av försäkringsförmedling ska ha sådan yrkeskompetens som är tillräcklig med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Han eller hon ska i synnerhet känna till de försäkringar han eller hon representerar och den lagstiftning som behövs i försäkringsförmedling samt god försäkringssed samt behärska de praktiska åtgärder som bedrivandet av verksamheten kräver.

En fysisk person som har registrerats såsom försäkringsmäklare ska ha yrkeskompetens som har visats genom försäkringsmäklarexamen. Den som har avlagt examen ska i synnerhet känna till dels den lagstiftning som behövs i försäkringsförmedling, dels god försäkringsmäklarsed samt behärska de praktiska åtgärder som skötseln av ett uppdrag kräver.

Finansinspektionen övervakar också försäkringsförmedlarnas verksamhet

Finansinspektionen övervakar försäkringsförmedlarnas verksamhet.

Nyttiga länkar

 

2011-03-11

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.