Arbetspensionsanstalter

Arbetspensionsförsäkring är en lagstadgad pensionsförsäkring som är obligatorisk för alla arbetsgivare. Arbetsgivaren tecknar försäkringen för sina anställda och pensionen utbetalas till arbetstagaren som ett slags senarelagd lön. Det lagstadgade pensionsskyddet omfattar ålderspension, invaliditetspension, deltidspension, familjepension och rehabiliteringsförmåner.

Arbetspensionsförsäkringen kan arrangeras genom ett arbetspensionsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse. Utbetalningen av intjänade lagstadgade arbetspensioner säkras genom pensionsanstalternas gemensamma ansvar1. Det gemensamma ansvaret innebär att pensionerna betalas ut även om pensionsanstalten går i konkurs. Arbetspensionen är lika säker oberoende av pensionsanstalt.

Arbetspensionerna för de anställda i kommunerna, staten och den evangelisk-lutherska kyrkan har organiserats genom Keva, och för placeringen av pensionsmedel svarar Keva, Statens Pensionsfond och pensionsfonden vid Kyrkans centralfond. Pensionsskyddet för lantbruksföretagare sköts via Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, och sjömännen är försäkrade via Sjömanspensionskassan.

Arbetspensionsbolag ska ha tillstånd

Verksamhetstillstånd till arbetspensionsförsäkringsbolag beviljas av statsrådet. De flesta arbetspensionsförsäkringsbolag är ömsesidiga bolag som ägs av försäkringstagarna, dvs. arbetsgivarna, och de försäkrade, dvs. arbetstagarna, och av eventuella garantiandelsägare. Arbetspensionsförsäkringsbolagen skiljer sig från de övriga försäkringsbolagen genom att EU-reglerna för försäkringsverksamheten inte gäller dem.

Pensionsstiftelsernas och pensionskassornas stadgar ska fastställas av Finansinspektionen. Något egentligt verksamhetstillstånd krävs inte.

Keva, pensionsfonden vid Kyrkans centralfond, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan är pensionsanstalter som inrättats genom lag. Även Statens Pensionsfonds verksamhet bygger på lag.

Finansinspektionen övervakar arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet

Finansinspektionen övervakar arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet. Övervakningen omfattar tillsyn av ekonomin, administrationen och marknadsuppförandet. Också pensionskassorna och pensionsstiftelserna står under Finansinspektionens tillsyn. Detta omfattar tillsyn av ekonomin, administrationen och marknadsuppförandet.

Finansinspektionen övervakar de institut som handhar arbetspensionsskyddet inom den offentliga sektorn, dvs. Keva, Statens Pensionsfond och Kyrkans pensionsfond, endast med avseende på investeringsverksamheten.

1Gäller arbetspensionsbolag, pensionsstiftelser och -kassor och Sjömanspensionskassan.

Nyttiga länkar

 

 

2014-12-22

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.