Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Tjänsteleverantörer inom bank- och finansbranschen

Bank- och finansbranschen är noga reglerad genom lag. Syftet med regleringen är bl.a. att trygga insättarnas ställning.

Kreditinstitutslagen reglerar den kreditinstituts affärsverksamhet som består i att från allmänheten ta emot inlåning eller andra återbetalbara medel och bevilja krediter eller annan finansiering för egen räkning eller ge ut elektroniska pengar. I dagligt tal benämns kreditinstituten vanligen ”bank” eller ”inlåningsbank”, men det kan lika väl vara fråga om kreditföretag. Genom kreditinstitutslagen regleras också t.ex. verksamheten i finansinstitut.

Inlåningsbanker och kreditinstitut ska ha verksamhetstillstånd

Inlåningsbankerna och kreditföretagen är kreditinstitut. De kan ta emot återbetalbara medel från allmänheten och använda dessa vidare t.ex. för kreditgivning. För detta ska de ha beviljats koncession i enlighet med kreditinstitutslagen.

  • En inlåningsbank är ett kreditinstitut med ensamrätt att ta emot inlåning från allmänheten. Med inlåning avses återbetalbara medel som helt eller delvis ska ersättas ur insättningsgarantifonden. En inlåningsbank kan också bedriva annan lagstadgad kreditinstitutsverksamhet. Sammanlagt över 240 finländska inlåningsbanker har beviljats tillstånd.
  • Ett kreditföretag är ett kreditinstitut som från allmänheten får ta emot andra återbetalbara medel än inlåning. Kreditföretag kan vara t.ex. finansbolag och hypoteksbankerna. På den finländska marknaden verkar i dag åtta inhemska kreditföretag.

Finansiella institut behöver ingen koncession

Med finansiella institut avses företag som inte är kreditinstitut och vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla krediter, finansiell leasing eller annan finansiering. Finansiella institut kan varken ta emot inlåning eller andra återbetalbara medel från allmänheten eller bedriva annan upplåning. Många finansbolag som tillhandahåller kundkrediter är finansiella institut. Finansiella institut behöver inte koncession för verksamheten.

Finansinspektionen övervakar de kreditinstitut som beviljats koncession

Finansinspektionen övervakar att inlåningsbankerna och kreditinstituten uppfyller de villkor och begränsningar för verksamheten, riskhanteringen, kapitaltäckningen och risktagandet som fastställs i lagstiftningen och Finansinspektionens föreskrifter. Finansinspektionen övervakar dessa kriterier också med avseende på inlåningsbankernas och kreditinstitutens finansiella företagsgrupper, m.a.o. bolagen inom samma finansiella koncern.

Trots att de individuella finansiella instituten inte är föremål för tillsyn, övervakas de inom ramen för tillsynen av respektive finansiella företagsgrupp.

 

 

2015-11-19

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.