Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Från personliga kontakter till elektronisk kommunikation

Den tekniska utvecklingen har skapat nya sätt att uträtta dagliga finansärenden. Internet och bankautomater har minskat behovet av att gå till banken. När du väljer ett lämpligt sätt att sköta dina ärenden ska du tänka på dina egna behov och möjligheter: var, när och hur du vill göra det och hur mycket du är villig att betala för tjänsterna. Jämför vilka alternativ olika serviceleverantörer har att erbjuda dig. Din egen serviceleverantör hjälper dig med att välja det bästa sättet för ärendehanteringen.

På dessa sidor finns allmän information om bl.a. på vilka olika sätt att sköta ärenden med tjänsteleverantörerna och vem som kan företräda kunden i kontakterna med tjänstleverantörerna. Speciell uppmärksamhet fästs vid användningen av webbtjänster och vid de avtal som ingås för användningen av tjänster.

Webbtjänster är trygga att använda med god datasäkerhet

För många har onlinetjänster redan blivit vardagsmat, men man kan inte betona för mycket vikten av datasäkerheten i onlinekontakter. På dessa sidor finns allmän information om datasäkerheten med avseende på onlinetjänster och länkar till datasäkerhetsinformation på andra webbplatser. I synnerhet när du tar i bruk en tjänst ska du sätta dig in i anvisningarna från tjänsteleverantören. Det är också bra att besöka tjänsteleverantörens webbplats senare för att ta del av nya anvisningar eller läsa på nytt tidigare information.

Det är viktigt att du ser till datasäkerheten i din egen dator. Skydda datorn mot skadliga program med t.ex. brandvägg och skyddsprogram. Uppdatera webbläsaren och operativsystemet så att du alltid har de senaste programversionerna.

Avtal

Avtalen om finansiella tjänster – t.ex. inlåningsavtal, utlåningsavtal, försäkringsavtal eller kapitalförvaltningsavtal – är i regel så kallade standardavtal. Avtalet upprättas då på en färdig blankett som tillhandahålls av tjänsteleverantören.

Sätt dig in i avtalsvillkoren innan du ingår ett avtal och red ut eventuella oklara punkter innan du undertecknar det. Förvara avtalet och tillhörande dokument helst åtminstone så länge avtalet gäller.

Ombud och förvaltning av dödsboets angelägenheter

Ibland har man inte möjlighet att sköta sina bankärenden själv. Då kan du ge en annan person fullmakt att sköta dina bank- eller försäkringsärenden eller andra ärenden. Denna person måste få en individualiserad fullmakt.

När en person dör överförs den avlidnes rättigheter och skyldigheter till ett dödsbo. Boets angelägenheter handhas av dödsbodelägarna tillsammans eller av en boutredningsman som befullmäktigats av delägarna eller förordnats av domstol. Bodelägarna ska avtala sinsemellan om hur boets angelägenheter ska skötas, t.ex. vem som har rätt att använda den avlidnes konton.

 

 

 

2014-04-08

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.