Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Det kan komma en tid i ditt liv då du inte längre själv kan sköta dina bank-, penning- eller försäkringsärenden. Då kan du lämna fullmakt till en pålitlig person att sköta ärendena för dig. Dina ärenden kan också skötas av en s.k. intressebevakare.

Ombudet ska ha en individualiserad fullmakt

Ombudet måste få en individualiserad fullmakt. En öppen rättegångsfullmakt, där fullmaktstagarens namn eller uppdragets art inte nämns, berättigar till exempel inte till att ingå avtal eller ta ut kontanter från kontot.

I bankärenden är tillvägagångssättet i regel att kontoinnehavaren ger fullmaktstagaren dispositionsrätt till kontot och fastställer med vilka betalningsinstrument kontot kan användas (t.ex. bankkoder för betalning av räkningar och/eller debetkort för kontantuttag och betalning av inköp). Fullmaktstagaren ingår ett avtal med banken inom ramen för sin fullmakt. Fullmaktstagaren svarar själv för sina egna koder och för användningen av betalningsinstrumenten. Fullmaktsgivaren kan övervaka fullmaktstagarens kontoanvändning genom att kontrollera transaktionerna på sitt kontoutdrag. Fullmaktsgivaren kan när som helst dra in fullmakten, så att fullmaktstagarens dispositionsrätt till kontot upphör.

Intressebevakare kan förordnas av magistrat eller domstol

Ärenden kan också skötas av en intressebevakare. Föräldrar är lagstadgade intressebevakare för sina barn och företräder dem i alla angelägenheter. En person som förklarats omyndig eller en myndig person som förordnats en intressebevakare kan däremot företrädas av en intressebevakare som förordnats av magistrat eller domstol. I sådana fall anges intressebevakarens uppdrag i domstolsbeslutet.

Vid intressekonflikter kan domstolen förordna att huvudmannen företräds av en ersättare för intressebevakaren. Sådana fall är exempelvis situationer där föräldrar vill överlåta egendom som gåva till ett barn eller där en änka eller änkling och minderåriga barn är delägare i samma dödsbo.

Dödsboets angelägenheter handhas av antingen dödsbodelägarna eller ombud

Delägarna i dödsboet bestämmer gemensamt om dödsboets angelägenheter. Dödsbodelägarna kan ge en av delägarna eller någon annan fullmakt att företräda dödsboet.

Ett annat alternativ är att dödsboet förvaltas av en boutredningsman som förordnats av domstol. Boutredningsmannen företräder då ensam dödsboet och får ett skriftligt förordnande som visar hans ställning. En arvlåtare kan i sitt testamente förordna till testamentsexekutor en person som, om inget annat framgår av testamentet, i det närmaste har samma befogenheter som en boutredningsman.

Nyttiga länkar

Magistraterna:
 Förmyndarverksamheten

 

 

2013-09-27

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.