Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Bouppteckning och bouppteckningsinstrument

Den lagstadgade bouppteckningen och bouppteckningsinstrumentet som denna resulterar i har flera uppgifter. Bouppteckningsinstrumentet är bland annat en skattedeklaration för arvsskatten och en egendomsförteckning för arvskiftet. Ett bouppteckningsinstrument kan bestyrkas av magistraten, varvid det får offentlig tillförlitlighet.

Skyldighet att förrätta bouppteckning har i första hand den dödsbodelägare som har hand om kvarlåtenskapen och därför bäst känner till den avlidnes angelägenheter. Bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsfallet. Skatteförvaltningen och magistraterna har publicerat anvisningar för förrättande av bouppteckning och upprättande av bouppteckningsinstrument. Länkar till magistraternas och skatteförvaltningens webbplatser finns till höger på denna sida.

Banken kan förrätta bouppteckning i form av ett notariatuppdrag. Notariatuppdraget ska grunda sig på ett skriftligt avtal där bankens rättigheter och skyldigheter fastställs klart och tydligt. Banken svarar för att uppdraget utförs sakkunnigt i banken och att de banktjänstemän som hanterar uppdraget har tillräcklig yrkesskicklighet och kompetens för detta. En banktjänsteman kan agera som god man vid bouppteckningen. Goda män har till uppgift att utifrån bouppgivarens anmälan anteckna och värdera boets tillgångar i bouppteckningsinstrumentet efter bästa förmåga. Bouppgivaren svarar för att de uppgifter som lämnas för bouppteckningen är korrekta. Bouppteckningsinstrumentet undertecknas under edig förpliktelse av den som uppger boet. Genom detta bekräftar bouppgivaren att bouppteckningsinstrumentet innehåller alla uppgifter, inklusive eventuella testamentstagare.

Bouppteckningsinstrumentet behövs för bankärenden

Vid hanteringen av den avlidnes bankärenden kräver banken bouppteckningsinstrumentet för att fullgöra sin aktsamhetsplikt när det gäller att reda ut dödsbodelägarna. När medel tas ut på dödsboets konto kontrollerar banken med hjälp av bouppteckningsinstrumentet att alla dödsbodelägare är representerade vid rättshandlingen.

Bouppteckningsinstrumentet innehåller rikligt med information om den avlidnes och den eventuella efterlevande makens eller makans förmögenhet, och banken behöver inte alltid ett komplett bouppteckningsinstrument. För att delägarna i dödsboet ska kunna fastställas ska den avlidnes personuppgifter och namnet på delägarna synas i det bouppteckningsinstrument som lämnas in till banken. Därför ska hela bouppteckningsinstrumentet lämnas in till banken, men uppgifter om den avlidnes och den efterlevande makens eller makans förmögenhet kan övertäckas.

Banken ska handlägga bouppteckningsinstrument diskret och konfidentiellt. Kunden skyddas av banksekretessen enligt kreditinstitutslagen. Brott mot banksekretessen har brottsjuridiska påföljder.

Nyttiga länkar

 

 

2016-04-14

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.