Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Finanssektorn tillhandahåller många olika tjänster

På finansmarknaden kan kunderna välja det lämpligaste alternativet bland ett brett urval olika tjänster och otaliga tjänsteleverantörer. Det är en god idé att i förväg läsa noggrant broschyren som presenterar tjänsten och avtalsvillkoren och överväga om tjänsten uppfyller dina syften.

Finanstjänster tillhandahålls under noga reglerade former. Lagstiftningen föreskriver inte bara vilka som får tillhandahålla finanstjänster utan även vilka förfaranden som ska iakttas när tjänster erbjuds till kunderna. Många sektorer har också egna uppföranderegler.

I detta avsnitt beskrivs de vanligaste finanstjänsterna: bank- och betaltjänster, investeringstjänster och försäkringstjänster. Om du inte hittar den information du behöver här, kan du också ta del av uppgifterna under rubriken Produkter och tjänster. Exempelvis lån och inlåning behandlas under bägge rubrikerna.

Det är klokt att jämföra tjänster

När du väljer en tjänst bör du jämföra innehållet i olika leverantörers tjänster och de avgifter och övriga kostnader som tas ut för tjänsterna. Försäkra dig också om att informationen har getts på ett jämförbart sätt.

Vid behov kan du begära ytterligare information om innehållet och priserna av tjänsteleverantörerna. Till exempel när du jämför försäkringsofferter ska du noga sätta dig in i ersättningsvillkoren innan du tecknar ett försäkringsavtal.

Det är viktigt att läsa avtalsvillkoren

Ofta när man kommer överens om en tjänst krävs ett skriftligt avtal. Läs alltid avtalsvillkoren innan du undertecknar avtalet. När du ingår avtal är det till exempel bra att ta reda på om du kan säga upp avtalet och på vilka villkor.

Oftast kan avtalet sägas upp på det sätt som fastställs i avtalsvillkoren. Uppsägningen träder i kraft efter uppsägningstiden. I vissa fall tillfaller tjänsteleverantörens kostnader för uppsägningen kunden. Å andra sidan är vissa avtal, t.ex. avtal om bundet långsiktigt sparande, bundna och kan m.a.o. inte sägas upp under andra omständigheter än under de förutsättningar som stadgas i lagen.

Uppgifter som ska lämnas till tjänsteleverantören

Kunden bör redan med tanke på sina egna intressen ge tjänsteleverantören tillräcklig information om sig själv och sin situation. På så sätt kan tjänsteleverantören lämna kunden de väsentliga uppgifterna om tjänsterna, produkterna och riskerna som hänför sig till dessa.

Till exempel en tjänsteleverantör som tillhandahåller investeringstjänster åläggs i lagen att utreda kundens investeringsmål, ekonomiska läge och kännedom om och erfarenhet av investeringar för att kunna rekommendera lämpliga produkter eller transaktioner för kunden. Ett försäkringsbolag behöver likaså information om kundens behov av försäkringar för att kunna erbjuda kunden en försäkring, och banken behöver uppgifter om den ekonomiska situationen för en kund som ansökt om lån.

Tillhandahållandet av tjänster förutsätter verksamhetstillstånd

För att få tillhandahålla finanstjänster ska tjänsteleverantören i regel ha ett tillstånd av tillsynsmyndigheten, som i Finland är Finansinspektionen.

Tjänsteleverantörer i ett EES-land kan tillhandahålla tjänster också i ett annat EES-land med tillstånd som beviljats i hemstaten. I dessa fall övervakas verksamheten i regel av tillsynsmyndigheten i tjänsteleverantörens hemstat. Marknadsföringen, avtalsvillkoren och marknadsuppförandet i Finland övervakas också av värdlandets tillsynsmyndighet, m.a.o. Finansinspektionen.

Om du planerar att anlita en tjänsteleverantör som du inte känner från förut, är det klokt att kontrollera att leverantören har ett giltigt verksamhetstillstånd.

Se också

 

 

2016-02-25

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.