Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Betalningsförmedling inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)

SEPA (Single Euro Payments Area) är de europeiska bankernas, Europeiska centralbankens och Europeiska kommissionens gemensamma projekt för att skapa ett gemensamt eurobetalningsområde. I SEPA deltar alla medlemsländer i Europeiska unionen, även länderna utanför euroområdet, samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz. Målet för SEPA är att harmonisera och påskynda betalningsrörelsen i Europa.

Den juridiska grunden för SEPA-projektet ligger i direktivet om betaltjänster (PSD, Payment Services Directive). Direktivet inkluderades i Finlands nationella lagstiftning genom betaltjänstlagen och lagen om betalningsinstitut den 1 maj 2010. Lagarna påverkar bl.a. tidsschemana för gireringar och kundens ansvar för kortet vid missbruk. Därutöver är bankerna tvungna att ge kunderna mer information om betalningarna än tidigare.

SEPA-tjänster (girering, betalkort och direktdebitering) infördes stegvis. Genom kommissionens förordning om gireringar och direktdebiteringar i euro säkerställs att medlemsstaterna inför SEPA-gireringar och -direktdebitering före den 1 februari 2014.

  • SEPA-girering kan användas vid alla betalningar i eurobelopp inom det gemensamma eurobetalningsområdet. För SEPA-gireringar förutsätts betalningsmottagarens IBAN-kontonummer och den mottagande bankens BIC-kod. IBAN är ett internationellt kontonummer som ersatte det nationella kontonumret. Det finska IBAN-kontonumret har förkortningen FI i början av numret. Det nya IBAN-kontonumret kan kontrolleras på kontoutdrag, via webbank eller i egen bank.
  • Den inhemska direktdebiteringen har upphört och de banker som är verksamma i Finland har ersatt den med e-fakturering och ny direktbetalning. Direktbetalning fungerar på samma sätt som den tidigare direktdebiteringen.
  • Till följd av SEPA har också införts SEPA-direktdebitering. SEPA-direktdebitering skiljer sig väsentligt från den tidigare finländska direktdebiteringen. I SEPA-direktdebitering ger kunden fullmakten direkt till fakturautställaren i stället för till banken.
  • Till följd av SEPA har bankerna också tagit i bruk nya SEPA-betalkort med chip. När kunden använder chipkortet för betalning knappar han eller hon in sin fyrsiffriga PIN-kod för kortet. Köpmännen har anskaffat nya betalterminaler som kan avläsa SEPA-betalkort.
2015-07-08

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.