Räntor, kostnader och amorteringsvillkor påverkar totalkostnaderna 

De totala lånekostnaderna beror på räntan, avgifterna, löptiden och amorteringsvillkoren som hänför sig till lånet. Innan du tecknar ett låneavtal ska du noggrant sätta dig in i totalkostnaderna för olika lån samt i huruvida kostnaderna fokuseras på början eller slutet av löptiden. Ju längre lånetiden är, desto högre blir de totala kostnaderna för lånet.

Lån med fast ränta eller referensränta

Räntan på ett lån kan vara fast eller bunden vid en referensränta.

  • En fast ränta förblir oförändrad under den överenskomna tiden och påverkas inte av den allmänna räntenivån.
  • Däremot varierar räntan på ett lån vars ränta är bunden till kort ränta: om referensräntan är till exempel Euribor 12 mån, justeras räntan var tolfte månad. De vanligaste referensräntorna är Euribor och bankernas egna primräntor. Förändringarna i räntan avspeglas på kostnaderna för lånet.

Den totala räntan på lånet utgörs av fast ränta eller referensränta och en kundspecifik marginal. Om t.ex. referensräntan är 4 % och bankens marginal är 0,7 %, blir den ränta som kunden ska betala 4,7 %. Hur stor marginalen är beror bland annat på användningssyftet för lånet och den säkerhet som ställs.

Den effektiva räntan utgörs av räntor och andra kostnader

Banken uppbär i regel olika avgifter av kunden vid utbetalning av ett lån. Sådana avgifter av engångsnatur kan vara t.ex. lånereserveringsprovision, uppläggningskostnad och expeditionsavgift. Dessa varierar beroende på lånebelopp, lånevillkor och långivare.

Avgifterna och provisionerna inverkar på priset på lån och gör det svårare att jämföra offerter. Kostnaderna enligt olika offerter kan jämföras med hjälp av den effektiva räntan, som också inbegriper de övriga kostnaderna som hänför sig till lånet. Den effektiva räntan beräknas med en fastställd formel. Långivaren måste uppge den effektiva räntan i sin marknadsföring och sina låneavtal.

Exempel: ett lån på 100 000 euro med rak amortering, löptid 15 år och referensränta 3 %. Bank A erbjuder lån med marginalen 0,5 % och uppbär 650 euro i avgifter vid utbetalning. Bank B erbjuder motsvarande lån med marginalen 0,6 % och utan avgifter.

Vilket av alternativen är förmånligare för låntagaren? Vid första anblick förefaller alternativ A med lägre marginal mer lockande. De två alternativen är de facto praktiskt taget likvärda för låntagaren då man beaktar löptiden och pengars tidsvärde. Den effektiva räntan är lika med kostnaderna per år, inklusive alla ovan nämnda kostnader.

Amorteringsvillkor

Ett lån kan i praktiken amorteras på tre olika sätt:

  • Ändrad annuitet – lånet återbetalas i jämna belopp som innehåller både amortering av lånekapitalet och räntekostnaderna. Delbetalningens belopp ändras då referensräntan ändras, medan löptiden är oförändrad.
  • Bibehållen annuitet – lånet återbetalas i jämna belopp som innehåller både amortering av lånekapitalet och räntekostnaderna. Delbetalningens belopp ändras inte då referensräntan ändras, medan löptiden ändras.
  • Rak amortering – lånet återbetalas i jämna amorteringsbelopp men delbetalningens belopp varierar enligt räntenivån. Räntan beräknas på restskulden. Delbetalningens belopp ändras då referensräntan ändras, medan löptiden är oförändrad.

28.12.2012