Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Räntor, kostnader och amorteringsvillkor påverkar totalkostnaderna

De totala lånekostnaderna beror på räntan, avgifterna, löptiden och amorteringsvillkoren som hänför sig till lånet. Innan du tecknar ett låneavtal ska du jämföra olika amorteringsalternativ och sätta dig in i totalkostnaderna för dessa samt i huruvida kostnaderna fokuserar på början eller slutet av löptiden. Ju längre lånetiden är, desto högre blir de totala kostnaderna för lånet.

Lån med fast ränta eller referensränta?

Räntan på ett lån kan vara fast eller bunden vid en referensränta.

  • En fast ränta är oförändrad under den överenskomna tiden och påverkas inte av den allmänna räntenivån.
  • Däremot varierar räntan på ett lån vars ränta är bunden till referensränta: om referensräntan är till exempel Euribor 12 mån, justeras räntan var tolfte månad. De vanligaste referensräntorna är Euribor och bankernas egna primräntor. Förändringarna i räntan avspeglas på kostnaderna för lånet.

Den totala räntan på ett lån bundet till en referensränta utgörs av referensräntan och en kundspecifik marginal. Om till exempel referensräntan är 1,50 % och bankens marginal 1,20 %, blir den ränta som kunden ska betala 2,70 %. Hur stor marginalen är beror bland annat på den risk som kunden medför för långivaren, användningssyftet för lånet och den säkerhet som ställs för lånet.

Den effektiva räntan utgörs av ränta och andra kostnader

Långivaren uppbär i regel olika avgifter av kunden vid utbetalning av ett lån. Sådana avgifter kan vara t.ex. lånereserveringsprovision, uppläggningskostnad och expeditionsavgift. Dessa varierar beroende på lånebelopp, lånevillkor och långivare.

Exempel: ett lån på 100 000 euro med rak amortering, löptid 15 år och referensränta 3 %.

  • Bank A erbjuder lån med marginalen 0,5 % och uppbär 650 euro i avgifter vid utbetalning.
  • Bank B erbjuder motsvarande lån med marginalen 0,6 % och utan avgifter.

Vilket av alternativen är förmånligare för kunden?

Vid första anblick förefaller alternativ A med lägre marginal mer lockande. De två alternativen är de facto praktiskt taget likvärda för låntagaren då man beaktar löptiden och pengars tidsvärde.

Olika avgifter som tas ut på lån gör det svårt att jämföra offerter. Kostnaderna enligt olika offerter kan likväl jämföras med hjälp av den effektiva räntan, som också inbegriper de övriga kostnaderna för lånet. Den effektiva räntan beräknas med en fastställd formel. Långivaren måste uppge den effektiva räntan i sin marknadsföring och sina låneavtal.

Amorteringsvillkor

Ett lån kan i praktiken amorteras på tre olika sätt:

  • Ändrad annuitet – lånet återbetalas i jämna belopp som innehåller både amortering av lånekapitalet och räntekostnaderna. Delbetalningens belopp ändras då referensräntan ändras, medan löptiden är oförändrad.
  • Bibehållen annuitet – lånet återbetalas i jämna belopp som innehåller både amortering av lånekapitalet och räntekostnaderna. Delbetalningens belopp ändras inte då referensräntan ändras, medan löptiden ändras.
  • Rak amortering – lånet återbetalas i jämna amorteringsbelopp men delbetalningens belopp varierar enligt räntenivån. Räntan beräknas på restskulden. Delbetalningens belopp ändras då referensräntan ändras, medan löptiden är oförändrad.

Nyttiga länkar

 

 

2014-04-23

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.