Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning till sina medlemmar

En arbetslös arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar på arbetsmarknaden tryggas genom arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd. En arbetssökande som har varit etablerad på arbetsmarknaden betalas arbetslöshetsdagpenning. Till dem som är försäkrade i en arbetslöshetskassa betalas arbetslöshetsdagpenning i form av inkomstrelaterad dagpenning och till andra i form av grunddagpenning av Folkpensionsanstalten. Arbetsmarknadsstöd betalas till en arbetssökande som inte har varit etablerad på arbetsmarknaden eller som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden. Arbetsmarknadsstödet beviljas av Folkpensionsanstalten.

På denna sida behandlas de förmåner som arbetslöshetskassorna betalar till sina medlemmar, dvs. den inkomstrelaterade dagpenningen till arbetslösa medlemmar och alterneringsersättningen till alterneringslediga medlemmar. Mer information om Folkpensionsanstaltens förmåner finns under Nyttiga länkar till höger på sidan. Finansinspektionen övervakar arbetslöshetskassornas verksamhet, men inte Folkpensionsanstalten.

De förmåner som beviljas fastställs i förmånslagstiftningen

Samtliga arbetslöshetskassor iakttar samma förmånslagstiftning i verksamheten. Till exempel förutsättningarna för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning och beloppet av inkomstrelaterad dagpenning stadgas i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och den inkomstrelaterade dagpenningen till medlemmar som befinner sig i samma situation ska vara densamma i alla arbetslöshetskassor. Förutsättningarna för erhållande av alterneringsersättning och beloppet av alterneringsersättning stadgas i sin tur i lagen om alterneringsledighet, och ersättningen är densamma i alla arbetslöshetskassor. Arbets- och näringsbyråerna beslutar om vissa förutsättningar för erhållande av förmånen uppfylls, och deras beslut är bindande för kassorna (t.ex. i fråga om alterneringsavtal och att anmäla sig som arbetssökande).

Medlemmarna i arbetslöshetskassorna har rätt till utkomstskydd

Man ansluter sig till en arbetslöshetskassa med en skriftlig ansökan. Samtidigt kan man vara medlem i endast en kassa. Medlemskapet börjar tidigast den dag som ansökan har kommit in i kassan. Rätten till utkomstskydd börjar dock inte gälla genast när man har anslutit sig till kassan, utan man ska alltid ha varit medlem i kassan under en viss tid och även ha arbetat eller varit företagare under en viss tid. Dessa tider utsätts i lagen.

Löntagarkassorna är verksamma i olika branscher, och för att kunna bli medlem i en kassa ska man ofta ha en viss utbildning eller arbeta inom ett visst yrkesområde. Löntagarna kan emellertid ha möjlighet att även välja mellan flera olika arbetslöshetskassor.

Företagarna kan endast ansluta sig till företagarkassorna och kan inte försäkra sig i löntagarkassorna. Företagarbegreppet inom utkomstskyddet för arbetslösa avviker t.ex. från definitionen i de bestämmelser som gäller företagare i pensionslagarna. Även en person som arbetar i ett företag där han eller hon inte själv äger några ägarandelar kan betraktas som företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa. Detta gäller en situation där personens maka/make, sambo eller någon annan familjemedlem som bor i samma hushåll har tillräckligt med ägarandelar eller bestämmande inflytande i det aktuella företaget. I ansökan om medlemskap är det därför också viktigt att till arbetslöshetskassan lämna uppgifter om t.ex. makans/makens innehav eller bestämmande inflytande i arbetsgivarföretaget. Det är viktigt att lämna sådana uppgifter även under medlemstiden om man t.ex. börjar arbeta i ett företag där en familjemedlem har bestämmande inflytande eller om ägarförhållandena förändras i ett sådant företag.

Se också

 

2011-11-29

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.