Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Historik

Finansinspektionen (FI) bildades den 1 januari 2009 genom sammanslagning av dåvarande Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen. FI är administrativt knuten till Finlands Bank.

Förra Finansinspektionen hade inlett sin verksamhet vid Finlands Bank 1993. Föregångaren till den var bankinspektionen, som sedan sin tillkomst 1922 och fram till 1993 var underställd finansministeriet. Försäkringsinspektionen hade inrättats 1999 under social- och hälsovårdsministeriet.

Milstolpar i tillsynen av finans- och försäkringsmarknaderna

2009
Nya Finansinspektionen inledde sin verksamhet.

1999
Försäkringsinspektionen inledde sin verksamhet.

1993
Finansinspektionen inledde sin verksamhet.

1922
Bankinspektionen inledde sin verksamhet under finansministeriet. Försäkringstillsynen flyttades från handels- och industriministeriet till social- och hälsovårdsministeriet.

1920
Till tillsynsorgan för andelskassorna förordnades organisationens egen centrala penninginrättning.

1895
Banktillsynen centraliserades för första gången då sparbankslagen trädde i kraft.

1891
En lag stiftades om en myndighet för försäkringstillsynen. Filosofie doktor August Ramsay valdes till ”försäkringsinspektör”.

1866
Den första banklagen stiftades i Finland i och med att ett affärsbankssystem hade utvecklats. Anvisningarna om tillsynen över bankerna utfärdades av senaten. För att övervaka att anvisningarna följdes tillsattes särskilda ombud i bankerna.

1668
Riksens Ständers Bank grundades, världens första centralbank. Dess verksamhet övervakades av sex fullmäktigeledamöter utsedda av riksdagen.

1659
Konung Karl X Gustav inrättade en banköverinspektörstjänst för övervakningen av Palmstruchska banken. Tjänsten drogs in när banken lades ned.

2009-06-05

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.