Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

EU-system för finansiell tillsyn

 

Europeiska systemet för finansiell tillsyn består av tre tillsynsmyndigheter: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA). I systemet ingår också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) vid Europeiska centralbanken, de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté och de nationella tillsynsmyndigheterna.

De nya myndigheterna fortsätter de tidigare s.k. tillsynskommittéernas arbete. Myndigheternas befogenheter är dock långt mer omfattande än de tidigare kommittéernas och deras juridiska ställning som en del av EU:s myndighetsorganisation är mer preciserad. De kan utarbeta bestämmelser som är bindande för medlemsländerna som sådana.

Enhetlig tillsyn i hela Europa

Målet för myndigheterna är att främja en välfungerande inre marknad genom att säkerställa en saklig, effektiv och enhetlig tillsyn i Europa. Särskild uppmärksamhet fästs vid att risktillsynen är tillfredsställande.

För att harmonisera tillsynsrutinerna samarbetar myndigheterna t.ex. i tillsynskollegier för banker och försäkringsbolag. I vissa fall svarar de också för tillsynen över enskilda aktörer eller system. ESMA svarar t.ex. för kreditvärderingsföretagen. Alla tre har också tilldelats en särskild kundskyddsuppgift. Ansvaret för den nationella tillsynen över banker, försäkringsbolag och andra tillsynsobjekt förblir dock oförändrad.

De europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiska systemrisknämnden ansvarar för sin verksamhet inför Europaparlamentet och rådet.

Tillsynsmyndigheternas förvaltningsstruktur är enhetlig. I var och en av myndigheterna finns en tillsynsstyrelse, en förvaltningsstyrelse, en ordförande, en verkställande direktör och en överklagandenämnd. Högsta beslutanderätt har tillsynsstyrelserna, vars röstberättigade medlemmar består av representanter för den högsta ledningen i de nationella tillsynsmyndigheterna. Tillsynsstyrelsen har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla som också leder förvaltningsstyrelsens möten. Utöver ordföranden har förvaltningsstyrelsen sex medlemmar som väljs bland de röstberättigade medlemmarna i tillsynsstyrelsen. Förvaltningsstyrelsen svarar för att verksamheten leds utifrån tillsynsstyrelsens beslut.

Finansieringen av de europeiska tillsynsmyndigheterna bygger på de nationella finanstillsynsmyndigheternas obligatoriska betalningsandelar och på ett EU-bidrag som upptagits i EU:s budget. Under vissa förutsättningar kan myndigheterna dessutom uppbära åtgärdsavgifter. De nationella tillsynsmyndigheternas betalningsandelar täcker 60 % och EU:s andel 40 % av varje enskild tillsynsmyndighets budget.

Kontaktinformation till Finansinspektionen

  • Frågor om ESMA: Ville Kajala, telefon 09 183 5226
  • Frågor om EBA: Taina Erovaara-Williams, telefon 09 183 5384
  • Frågor om EIOPA: Tuuli Wiio, telefon 09 183 5534

 

2017-05-02

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.