Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Solvenssi II – vakavaraisuussääntely ja -valvonta

Solvenssi II on henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyn ja valvonnan kehikko. Sen tavoitteena on harmonisoitu kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa.

Tämä ns. Solvenssi II -direktiivi1 uudisti vakuutusyritysten vakavaraisuutta koskevat säännökset ja samalla yhdisti useita vakuutustoimintaa koskevia direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Suomessa Solvenssi II koskee kaikkia henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä.

A. Vakuutusalan sääntelyyn liittyvät lait, asetukset, hallinnolliset määräykset ja yleisohjeet; (päivitetään myöhemmin)

Lait
Asetukset
Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet
EIOPAn kysymys-vastaus-palvelu (Q&A)

B. Finanssivalvonnan yleiset tarkastusprosessissa käytettävät periaatteet ja menetelmät, (päivitetään myöhemmin)

C. Solvenssi II tilastotiedot;

D. Solvenssi II -direktiivissä säädettyjen vaihtoehtojen käyttöä koskevat tiedot; (päivitetään myöhemmin)

E. Vakuutusvalvonnan tavoitteet ja valvontaan sisältyvät tehtävät ja toiminta (päivitetään myöhemmin)

 

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II), annettu 25.11.2009.


 

 

 

3.1.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.