Makrovakausvaltuudet

Laki luottolaitostoiminnasta 610/2014
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013 (pdf) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU (pdf) oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 
Valtiovarainministeriön asetus 1029/2014 (pdf) luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen muuttuvasta lisäpääomavaatimuksesta
Valtiovarainministeriön asetus 65/2018 luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävästä lisäpääomavaatimuksesta
Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013 (pdf) luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille
Euroopan Keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014 (pdf) kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa
EJRK:n suositus (EJRK/2013/1) välitavoitteista ja välineistä (pdf)
EJRK:n suositus (EJRK/2014/1) muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettamisesta (pdf)
Finanssivalvonnan valvottavatiedote 3/2015 (EBA ITS CCB maajakauma ja EBA GL O-SII identification)

 

 

 

26.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.