Makrovakausvaltuudet

Laki luottolaitostoiminnasta 610/2014
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013  luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta
 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU  oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta
 Valtiovarainministeriön asetus 1029/2014  luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen muuttuvasta lisäpääomavaatimuksesta
 Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013  luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille
 Euroopan Keskuspankin asetus (EU) N:o 468/2014  kehyksen perustamisesta YVM:n puitteissa tehtävälle yhteistyölle EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä kansallisten nimettyjen viranomaisten kanssa
 EJRK:n suositus (EJRK/2013/1) välitavoitteista ja välineistä 
 EJRK:n suositus (EJRK/2014/1) muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettamisesta 
Finanssivalvonnan valvottavatiedote 3/2015 (EBA ITS CCB maajakauma ja EBA GL O-SII identification)

 

 

 

26.3.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.