Mitä on makrovakauspolitiikka?

​Makrovakauspolitiikalla tarkoitetaan makrovakausvalvonnan lisäksi erityisiä järjestelmäriskien ehkäisyyn kohdistettuja toimenpiteitä, joiden perimmäisenä tarkoituksena on turvata koko rahoitusjärjestelmän vakaus. Makrovakauspolitiikka tukee siten pankkivalvontaa sekä finanssi- ja rahapolitiikkaa kestävän talouskasvun saavuttamiseksi.

Makrovakauspolitiikasta päättää Finanssivalvonnan johtokunta. Toimenpidepäätösten perustana on perusteellinen asiantuntija-arvio, jonka keskeisenä tehtävänä on tunnistaa mahdolliset rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asiantuntija-arviota ohjaavat määrälliset riskimittarit, joiden on tutkimuksien ja empiirisen kokemuksen perusteella todettu kuvaavan järjestelmäriskien muodostumista. Suomessa asiantuntija-arvio laaditaan laajassa viranomaisyhteistyössä, johon osallistuvat Finanssivalvonnan lisäksi Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö.

 

Käytännössä makrovakaudellisia riskejä arvioidaan rahoitusjärjestelmän vakautta  tukevien välitavoitteiden kautta. Välitavoitteet muodostavat analyyttisen perustan järjestelmäriskien arvioimiseksi ja ohjaavat riskejä ehkäisevien toimenpiteiden valintaa sekä näiden toimivuuden seurantaa. Yhteiseurooppalaisten käytäntöjen saavuttamiseksi Euroopan Järjestelmäriskikomitea on esittänyt suosituksen makrovakauspolitiikan välitavoitteista ja välineistä (EJRK/2013/1). Suosituksen mukaan kansallisten makrovakausviranomaisten välitavoitteisiin olisi sisällyttävä seuraavat tavoitteet:

  1. hillitä liiallista luotonannon kasvua ja velkarahoituksen käyttöä
  2. vähentää ja ehkäistä liiallista maturiteettiepätasapainoa ja markkinoiden epälikvidiyttä
  3. vähentää suorien ja epäsuorien riskien keskittymistä
  4. vähentää väärien kannustimien vaikutusta ja moraalikatoa järjestelmässä
  5. vahvistaa rahoitusinfrastruktuurien kykyä selviytyä häiriöistä.

Kutakin makrovakauspolitiikan välitavoitetta voidaan hallita yhden tai useamman makrovakausvälineen avulla.  Makrovakausvälineet perustuvat EU-lainsäädäntöön (ns. EU:n vakavaraisuusasetus sekä luottolaitosdirektiivi)1, jota voidaan täydentää kansallisessa lainsäädännössä makrovakaudesta vastaavalle viranomaiselle erikseen myönnetyillä valtuuksilla. EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön sisältyvistä mahdollisista toimenpiteistä on kerrottu enemmän osiossa makrovakausvälineistö.

 

Lähde: ESRB – Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector

Makrovakauden valvonnassa yhteisessä valvontamekanismissa (YVM) Euroopan keskuspankilla (EKP) on keskeinen rooli erityisesti silloin, kun käytetään EU:n vakavaraisuussäädösten mukaisia makrovakausvälineitä. Asiaa koskeva asetus2 edellyttää kansallisten makrovakausviranomaisten konsultoivan EKP:a aikomuksestaan toteuttaa makrovakauspoliittisia päätöksiä ja asianmukaisesti huomioivan EKP:n näkemyksen toimenpiteistä ennen lopullista päätöstä. Asetus myöntää EKP:lle myös valtuuden asettaa tiukempia EU-lainsäädäntöön sisältyviä makrovakauspoliittisia toimenpiteitä kuin kansallinen makrovakausviranomainen on omasta aloitteestaan toteuttanut. EKP:n lisäksi Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) koordinoi Euroopan unionissa kansallisesti toteuttavia toimenpiteitä ja voi myös omaan riskiarvioonsa perustuen esittää suosituksia järjestelmäriskejä ehkäiseviksi toimenpiteiksi.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013 luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49EY kumoamisesta.

2 Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013 luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille, II luku, 5 artikla.


 

 

 

 

29.6.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.