Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Ilmoita väärinkäytösepäilystä

Kuka tahansa voi ilmoittaa Finanssivalvonnalle epäillyistä finanssimarkkinoita koskevien lakien tai muiden säännösten rikkomuksista. Finanssivalvonta suosittaa, että ilmoitukset toimitetaan sille kirjeitse.

Kirje tulisi lähettää Finanssivalvontaan osoitteella:
Esikunnan päällikkö, Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.

Kirjekuoreen tulisi tehdä merkintä ”Ilmoitus väärinkäytösepäilystä”.

Ilmoituksen tekemisen yhteydessä on annettava ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, jotta Finanssivalvonta voi tarvittaessa pyytää asiassa lisätietoja. Yhteystietojen antamatta jättäminen johtaa siihen, että ilmoitusta ei käsitellä. Ilmoituksen tulisi sisältää vapaamuotoinen kuvaus asiasta. Kuvauksesta tulisi ilmetä seuraavat asiat: 1) taho, jota ilmoitus koskee 2) ajankohta ja 3) miten asia on tullut esille.

Ilmoitettuja tietoja käsitellään Finanssivalvonnassa luottamuksellisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tietoja voidaan joutua myöhemmässä vaiheessa ilmaisemaan mahdollisessa asian esitutkinnassa tai oikeuskäsittelyssä. Vastaanotetuista ilmoituksista pidetään yllä henkilörekisteriä.

Ilmoituksen tekemiseen käytetään oheista lomaketta:Ilmoitus väärinkäytösepäilystä -lomake
Lomakkeen voi tallentaa omalle koneelleen, täyttää sähköisesti ja tulostaa. Asian kuvausta tai muita tietoja voi tarvittaessa jatkaa erillisellä asiakirjalla.

 

 

23.3.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.