Valvojan arvio

Finanssivalvonta seuraa ja arvioi jatkuvasti valvottaviensa vakavaraisuutta, likviditeettiä sekä riskejä osana normaalia valvontaa. Tämän lisäksi Finanssivalvonnan tehtävänä on laatia säännöllisesti yksityiskohtaisia arvioita valvottaviensa vakavaraisuudesta, likviditeetin riittävyydestä sekä riskeistä ja em. asioiden hallinnan järjestämisestä. Arvioissa tarkastellaan myös valvottavien liiketoimintamallien kestävyyttä, luotettavan hallinnon järjestämistä sekä valvottavan laatimien stressitestien tuloksia.

Arviointitiheydessä sekä arvioinnin laajuudessa otetaan huomioon valvottavan toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus sekä se, miten merkittävä valvottava on finanssimarkkinoiden vakauden kannalta. Yksittäisestä valvottavasta arvio laaditaan tyypillisesti vuosittain, mutta se voidaan tehdä useamminkin valvottavan liiketoimintamallin, hallinnon, taloudellisen aseman, riskien tai niissä tapahtuneiden merkittävien muutosten takia.

Rahoitussektorin vakavaraisuussääntely edellyttää valvottavalta sisäistä pääomien ja riskien arviointiprosessia (ICAAP), jossa valvottavan strategioita ja menettelytapoja pääoman riittävyyden turvaamiseksi tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Myös vakuutussektorin valvottavien tulee säännöllisesti tehdä sisäinen riski- ja vakavaraisuusarviointi. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä aiheutuvat merkittävät riskit. Vakavaraisuuden hallinnan ja pääomasuunnittelun tulee olla kiinteästi yhteydessä valvottavan liiketoimintastrategiaan sekä toiminnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen. Vakavaraisuuden hallinta on siten osa valvottavan luotettavaa hallintoa sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Rahoitussektorin valvottavien valvojan arvion laadinnassa otetaan huomioon valvottavan oma arvio vakavaraisuudestaan (ns. ICAAP-raportti), jonka tulisi sisältää valvottavan oma arvio liiketoimintaan kohdistuvista merkittävimmistä riskeistä, niiden hallinnan keinoista sekä riskien toteutumisen varalle varatuista pääomista. Vakuutussektorin valvottavien arvioissa otetaan huomioon vastaavia tietoja. Lisäksi molempien sektorien arviossa hyödynnetään muita Finanssivalvonnan käytettävissä olevia tietoja, joita kerätään mm. valvottaviin tehtävien tarkastusten, riskiraporttien ja muun jatkuvan valvonnan avulla.

Vakavaraisuuden hallinnan, pääomien ja likviditeetin riittävyyden arvioinnissa käytetään apuna myös stressitestejä. Stressitesteissä arvioidaan odottamattomien, mutta mahdollisten ulkoisten toimintaympäristön muutosten vaikutusta omiin varoihin. Finanssivalvonta toteuttaa pääsääntöisesti vuosittain stressitestit kaikille tärkeimmille rahoitus- ja vakuutussektorin valvottavilleen. Testeillä saadaan kokonaisarvio valvottavien omien varojen riittävyydestä poikkeuksellisessa, mutta mahdollisessa stressiskenaariossa. Testien tulokset toimivat yhteismitallisena mittarina arvioitaessa yksittäisen valvottavan omien varojen riittävyyttä.

Finanssivalvonnan laatiman arvion lopputulos on sisäinen selvitys valvottavan vakavaraisuuden hallinnasta sekä likviditeetin ja pääomien riittävyydestä. Arvion tärkeimmät johtopäätökset sekä valvottavalta mahdollisesti edellytettävät korjaavat toimenpiteet toimitetaan myös valvottavalle. Arvion rakenne perustuu Euroopan pankkivalvontaviranomaisen (EBA) sekä Euroopan vakuutusvalvontaviranomaisen (EIOPA) laatimiin arviointikehikkoihin, jotka Finanssivalvonta ottaa huomioon soveltuvin osin. Arviointikehikot muodostuvat useasta eri arviointikokonaisuudesta, joista jokainen koostuu lisäksi monesta eri osatekijästä. Arviointikokonaisuuksille annetaan myös numeerinen arvio asteikolla 1–4, jossa numero 1 kuvaa parasta arviota ja numero 4 heikointa.

Finanssivalvonnan on vuosittain laadittava valvontasuunnitelma, jossa kuvataan valvottaviin kohdistuvan valvonnan laajuus sekä menettelyt. Suunnitelman laadinnassa otetaan huomioon useita eri tekijöitä, mutta keskeisenä taustatietoja toimivat vakavaraisuuden hallinnan arvioinnin lopputulokset. 

 

 

 

16.11.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.