Vakavaraisuusvalvonta

Vakavaraisuusvalvonta on yksi Finanssivalvonnan keskeisistä valvontatehtävistä, sillä finanssimarkkinoilla toimivien valvottavien toimintaan liittyy jo lähtökohtaisesti riskinottaminen. Markkinoiden vakaus ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan edellyttävät, että valvottavien riskinotto on hallittua eikä se ylitä valvottavan riskinkantokykyä.

Riskien toteutuminen voi aiheuttaa valvottaville merkittäviä taloudellisia tappioita, jotka puolestaan vaikuttavat liiketoiminnan tulokseen ja sitä kautta omien varojen määrään ja vakavaraisuuteen. Taloudelliset tappiot voivat olla jossain tilanteessa niin suuria, että valvottavan vakavaraisuus ei enää täytä lakisääteisiä vähimmäisrajoja. Siksi lainsäädännössä on määrätty vakavaraisuuden hallinnan velvoitteita, jotka rajoittavat valvottavien riskinottoa. Valvottavat eivät saa ottaa niin suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista vaaraa vakavaraisuudelle tai maksuvalmiudelle.

Finanssivalvonta arvioi jatkuvasti valvottaviensa kaikkea riskinottoa ja riskinkantokykyä mm. tekemämme vakavaraisuuden hallinnan, likviditeetin ja pääomien riittävyyden arvioinnin avulla. Finanssivalvonta valvoo erityisesti, että valvottavien vakavaraisuus säilyy vähintään laissa säädetyllä tasolla.

CRR/CRD4-paketti asettaa pääomalle, joka vakavaraisuuslaskennassa on omia varoja, myös laadullisia vaatimuksia.

Finanssivalvonta toimii osana yhteistä pankkivalvontamekanismia (Single Supervisory Mechanism). Vakavaraisuusvalvontaa tehdään siten yhteistyössä Euroopan keskuspankin pankkivalvonnasta vastaavien pääosastojen kanssa. Kansalliset valvojat hoitavat edelleen käytännön valvontatyötä myös ns. merkittäviksi valvottaviksi luokiteltujen luottolaitosten osalta laatien mm. säännöllisesti arvioita vakavaraisuuden hallinnasta ja omien varojen riittävyydestä yhteistyössä EKP:n kanssa.

Vakavaraisuussääntely korostaa valvottavan omaa vastuuta

Sekä rahoitussektorin että vakuutussektorin vakavaraisuussääntely on merkittävästi muuttunut viime vuosina. Molempien sektoreiden sääntelyssä korostetaan valvottavien riittävää riskinkantokykyä, joka muodostuu kestävistä liiketoimintamalleista, luotettavasta hallinnosta, riskienhallinnasta sekä riskien toteutumisen varalle varatuista riittävistä pääomista.

Sääntelyn tavoitteena on kannustaa valvottavia kehittämään ja parantamaan riskienhallintajärjestelmiään, liiketoimintamallejaan ja pääomastrategioitaan sekä turvata pääomien riittävyys. Lähtökohtana on, että valvottavan omien varojen täytyy kattaa kaikki toimintaan liittyvät olennaiset riskit.

Vakavaraisuussääntely korostaa valvottavien omaa vastuuta vakavaraisuuden hallinnan järjestämisessä. Valvottavan on itse arvioitava omat riskinsä sekä niiden kattamiseksi tarvittavien omien varojen määrä. Finanssivalvonnan täytyy puolestaan varmistua, että valvottava arvioi riskinsä ja niiden kattamiseen tarvittavan pääoman riittävyyden luotettavasti. Tässä arvioinnissa Finanssivalvonnan laatimilla vakavaraisuuden hallinnan, likviditeetin ja pääomien riittävyyden arvioinneilla on keskeinen merkitys.

 

 

 

15.1.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.