Sääntely ja toimijat

​Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen perustuu kansainvälisiin standardeihin. Sääntelyllä pyritään siihen, että globaalisti noudatetaan yhtenäisiä asiakkaan tuntemista koskevia menettelytapoja. Tärkeässä roolissa on OECD:n alaisuudessa toimiva, hallitusten välinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Sen antamia 40 rahanpesun vastaista suositusta noudatetaan laajalti maailmassa. EU:n rahanpesudirektiivit perustuvat FATFin suosituksiin.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön kehittämisestä Suomessa vastaavat sisäministeriö ja valtiovarainministeriö. Rahanpesulain mukaisten valvojien tehtävänä on varmistaa, että valvottavien menettelytavat, riskienhallinta ja sisäinen valvonta täyttävät lakien asettamat vaatimukset. Suomessa Keskusrikospoliisin yhteydessä toimiva rahanpesun selvittelykeskus käsittelee ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista liittyen rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen.

Terrorismin rahoittamisen estämiseen pyritään myös sellaisilla YK:n ja EU:n asettamilla finanssipakotteilla, joita on kohdistettu terroritekoihin osallistuneisiin tai niitä edistäneisiin tahoihin. Ulkoasiainministeriöllä on päävastuu koordinoida YK:n ja EU:n finanssipakotteiden noudattamisen valvontaa Suomessa.

Valvottavilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittää epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilyistään rahanpesun selvittelykeskukselle. Valvottavalla on terrorismin rahoittamista epäillessään samat velvoitteet kuin havaitessaan epäilyttävän liiketoimen, joka saattaa liittyä rahanpesuun. Erona kuitenkin on, että rahanpesuun liittyy epäily varojen laillisesta alkuperästä, kun taas terrorismin rahoittaminen voi tapahtua myös laillisesti hankituilla varoilla, esimerkiksi rahankeräys- ja rahansiirtotoiminnan yhteydessä. Epäily kohdistuu tällöin varojen käyttötarkoitukseen.

Valvottava tai sen toimihenkilö voidaan tuomita rangaistukseen asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesun/terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvien (rahanpesulain) velvollisuuksien laiminlyönnistä. Valvottava voi syyllistyä tuottamukselliseen rahanpesuun esimerkiksi silloin, jos se avustaa tai neuvoo asiakasta sijoitustoiminnassa, peiteyhtiöiden perustamisessa tai varojen siirrossa, vaikka sillä on aihetta suhtautua epäillen asiakkaan liiketoimiin.

 

 

 

7.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.