Sisäpiirivalvonta

Arvopaperimarkkinoiden toimivuus edellyttää, että sijoittajat luottavat markkinoihin ja niillä toimiviin osapuoliin. Sisäpiirintiedon väärinkäyttö heikentää tätä luottamusta. Finanssivalvonta pyrkii sekä ehkäisemään tällaisia väärinkäytöksiä että tutkii niitä jälkikäteen.

Varsinaisen sisäpiiritutkinnan tavoitteena on selvittää, onko sisäpiirintietoa käytetty hyväksi rahoitusvälineiden kaupassa, ja jos on, ketkä ovat siihen syyllistyneet. Tutkinnan kohteeksi otamme yleensä selvästi epäilyttävien tapahtumien lisäksi myös muita tapahtumia rutiininomaisesti. Näitä ovat esimerkiksi isot yrityskauppahankkeet, joissa voidaan olettaa olleen merkittävää sisäpiirintietoa ja laaja sisäpiiriläisten joukko.

Sisäpiirintiedon väärinkäyttöepäilyt tutkitaan

Seuraamme jatkuvasti kaupankäyntiä arvopaperimarkkinoilla sekä markkinoiden ajankohtaisia tapahtumia.

Sisäpiirintiedon väärinkäyttöepäilyn tutkinta alkaa useimmiten jonkin listayhtiön pörssitiedotteen julkistamisesta. Yhtiön osakkeen kurssikehitys on saattanut ennen tiedotteen julkistamista muuttua huomattavasti tai osakkeen kaupankäynnin volyymit ovat saattaneet kasvaa selvästi. Saamme ilmoituksia ja vihjeitä epäilyttävistä tapauksista myös pörssistä, markkinaosapuolilta, tiedotusvälineistä, yksityisiltä sijoittajilta ja ulkomaisilta valvontaviranomaisilta.

Sisäpiiritutkinnassamme pyrimme mm. selvittämään, mistä sisäpiirintieto on peräisin ja kuinka laajalle sisäpiirintieto on mahdollisesti levinnyt. Pyydämme yhtiöltä tiedot kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat olleet mukana käsittelemässä sisäpiirintiedon alaista asiaa (hankekohtainen sisäpiirirekisteri), sekä siitä, milloin nämä sisäpiiriläiset ovat saaneet asiasta tiedon. Sisäpiirintietoa saaneiden henkilöiden lisäksi myös heidän lähipiirinsä sekä vaikutus- ja määräysvaltayhteisöjen kaupankäynti selvitetään. Tutkinnassa selvitetään myös ulkomaisten osapuolten kaupankäynti, jota koskevat tiedot pyydetään ulkomaiselta valvontaviranomaiselta.

Sisäpiiritutkinnan kestoon vaikuttavat kaupankäynnin aktiivisuus, tutkinnan laajuus sekä tietojen saamiseen kuluva aika. Tutkinnan haasteena on löytää yhteys ja riittävä näyttö sisäpiiriläisen ja yhtiön osakkeella kauppaa käyneen henkilön välillä, ellei sisäpiiriläinen itse ole tehnyt kauppaa. Arvioimme tutkinnan tulosten pohjalta, onko aihetta epäillä sisäpiirintiedon väärinkäyttöä. Jos on syytä epäillä rikosta, teemme poliisille tutkintapyynnön.  

Pörssin valvonta

Pörssi on antanut suositusluonteisen sisäpiiriohjeen, joka tulee listayhtiötä sitovaksi, kun se on päättänyt ottaa ohjeen käyttöön. Pörssi valvoo itse sisäpiiriohjeen noudattamista. Se myös antaa ohjeen sisältöä koskevia tulkintasuosituksia.

Katso myös

Listayhtiolle.fi:
 Sisäpiiriohjeet

 

 

7.4.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.