Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuden valvonta

Finanssivalvonta valvoo listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta. Tiedonantovelvollisuuden valvonnan päätavoitteena on, että sijoittajilla on käytössään riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi listayhtiöstä ja sen arvopaperista. Seuraamme ja tutkimme mahdollisia väärinkäytöksiä niin, että valvonnan ennalta ehkäisevä vaikutus kasvaa. Pidämme tärkeänä, että luottamus listayhtiöiden julkistamaan informaatioon säilyy Suomessa hyvänä.

Tiedonantovelvollisuuden valvonta on sekä etukäteisvalvontaa että jälkikäteisvalvontaa. Arvopaperitarjouksiin liittyvä esitevalvonta on pääosin etukäteisvalvontaa, kun taas jatkuvan ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden valvonta on luonteeltaan sekä ennakoivaa että reagoivaa.

Huomio esitteessä annettaviin tietoihin ja tietojen laatuun

Tarkastamme ja hyväksymme arvopaperitarjouksista ja listautumisista laadittavat esitteet. Tällöin käymme läpi, että esitteessä on ne tiedot, joita arvopaperimarkkinasääntely edellyttää. Lisäksi arvioimme esitteen sisällön johdonmukaisuutta sekä sitä, kuinka hyvin esitteessä annetut tiedot täyttävät tietojen yleiset laatukriteerit. Tällaisia yleisiä laatukriteereitä ovat mm. tietojen riittävyys, olennaisuus, ymmärrettävyys, johdonmukaisuus, perusteltavuus, ajantasaisuus ja selkeys.

Finanssivalvonnan on hyväksyttävä esite, ellei se ole ilmeisen virheellinen tai puutteellinen. Emme voi kuitenkaan varmistaa esitteessä olevien tietojen oikeellisuutta, vaan tietosisällön oikeellisuudesta vastaa esitteen laatija.

Esitteitä koskeva valvonta on sidoksissa pääasiassa esitteen tarkastushetkeen. Tältä osin valvonta on etukäteisvalvontaa. Valvontaan kuuluu kuitenkin lisäksi jälkikäteistä valvontaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarvittaessa esitteiden tietosisältöä verrataan siihen tietoon, jota listautuneesta yhtiöistä tai arvopaperitarjouksesta saadaan myöhemmin. Tällöin arvioimme, ovatko esitteessä annetut tiedot olleet myös myöhemmän tiedon perusteella totuudenmukaisia, riittäviä ja perusteltuja.

Listausten ja emissioiden yhteydessä nousee usein esille myös erityisiä kysymyksiä annettavasta taloudellisesta informaatiosta. Tällöin on kyse esimerkiksi pro forma -informaatiosta ja sen asianmukaisuudesta sekä siitä, miten yritysjärjestelyt käsitellään esitteeseen sisältyvissä tilinpäätöksissä ja puolivuosikatsauksissa.

Valvonta on sekä epäselvyyksien tutkintaa että teemaselvityksiä

Valvomme listayhtiöiden säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta sekä ennakoivasti että jälkikäteen. Ennakoivaan valvontaan kuuluvat muun muassa tiedonantovelvollisuuden menettelyihin liittyvät valvontakäynnit sekä päälistalle listautuvien yhtiöiden tapaamiset. Jälkikäteinen valvonta on yhtäältä havaittujen yksittäisten epäselvyyksien tutkintaa ja toisaalta esimerkiksi teemaselvityksiä, jotka kohdistuvat tiettyyn teemaan ja useampaan listayhtiöön.

Valvomme, että listayhtiöt julkistavat sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Sisäpiiritietoa voivat olla esimerkiksi yrityskaupat sekä yleinen taloudellinen informaatio, kuten tulevaisuuden näkymät ja tulosvaroitukset.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden osalta valvomme, että yhtiöiden puolivuosikatsaus sekä tilinpäätös ja toimintakertomus sisältävät arvopaperimarkkinasääntelyn edellyttämät tiedot. Valvomme myös, että yhtiöt julkistavat nämä laissa asetetuissa määräajoissa. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme lisäksi katsomaan, että katsausten tietosisältö täyttää tietojen yleiset laatukriteerit (mm. tietojen riittävyys, olennaisuus, johdonmukaisuus, perusteltavuus, ajantasaisuus ja selkeys).

Jatkuvan ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden valvontaan liittyy lisäksi joukko erityiskysymyksiä, joita joudumme valvonnassamme arvioimaan. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi annettujen tulevaisuudennäkymien riittävyys ja perusteltavuus tai mahdollinen harhaanjohtavuus, tulosvaroitusten ajantasaisuus ja selkeys sekä pro forma -informaation tavoite, eroteltavuus ja laadintaperiaatteet.

Katso myös

Listayhtiolle.fi:
 Tiedonantovelvollisuus 
 Esitteet

 

 

28.4.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.