Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Hallinnolliset seuraamukset ja muut valvontatoimenpiteet

Hallinnolliset seuraamukset ja muut valvontatoimenpiteet

Finanssivalvonta voi käyttää finanssimarkkinoiden valvomiseksi annettuja valvontavaltuuksia, joihin kuuluvat muiden muassa valvottavan johdon toiminnan määräaikainen rajoittaminen sekä toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittaminen.

Finanssivalvonta voi lisäksi määrätä hallinnollisen seuraamuksen eli sanktion. Hallinnollisia seuraamuksia ovat rikemaksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu. Finanssivalvonta voi myös tehdä tutkintapyynnön poliisille.

Rikemaksu

Finanssivalvonta määrää rikemaksun Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:ssä mainittujen säännösten laiminlyönnistä tai rikkomisesta. Finanssivalvonta voi kuitenkin jättää rikemaksun määräämättä lain 42 §:n edellytysten täyttyessä.

Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on 5 000–100 000 euroa ja luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu 500–10 000 euroa. Rikemaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin, ja rikemaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika.

Finanssivalvonta on julkaissut verkkosivuillaan periaatteet, jotka se ottaa huomioon rikemaksun mitoittamista koskevassa kokonaisarvioinnissaan. Finanssivalvonta on periaatteiden hyväksymisen yhteydessä kumonnut ohjeellisen rikemaksutaulukkonsa.

Rikemaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

Jos teko tai laiminlyönti on erityisen moitittava, rikemaksun sijaan voidaan määrätä seuraamusmaksu. Rikemaksu voidaan määrätä edellyttäen, ettei asia kokonaisuutena arvioiden anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin.

Julkinen varoitus

Finanssivalvonta antaa julkisen varoituksen Finanssivalvonnasta annetun lain 39 §:n mukaan valvottavalle ja muulle finanssimarkkinoilla toimivalle muista kuin rikemaksun ja seuraamusmaksun kattamista rikkomuksista. Valvottavalle julkinen varoitus annetaan myös, jos se menettelee toimilupansa ehtojen tai toimintaansa koskevien sääntöjen vastaisesti. Finanssivalvonta voi kuitenkin jättää julkisen varoituksen antamatta lain 42 §:n edellytysten täyttyessä.

Julkinen varoitus voidaan antaa edellyttäen, ettei asia kokonaisuutena arvioiden anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin.

Seuraamusmaksu

Finanssivalvonta määrää seuraamusmaksun Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä mainittujen säännösten laiminlyönnistä tai rikkomisesta, jos seuraamusmaksu on suuruudeltaan enintään miljoona euroa. Yli miljoonan euron seuraamusmaksun määrää Finanssivalvonnan esityksestä markkinaoikeus.

Finanssivalvonta voi Finanssivalvonnasta annetun lain 42 §:n mukaan seuraamusmaksun määräämisen sijaan antaa julkisen varoituksen, jos virheellistä menettelyä on pidettävä vähäisenä tai seuraamusmaksun määräämistä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Finanssivalvonta voi myös jättää seuraamusmaksun määräämättä tai lykätä sen määräämistä oikeushenkilölle, jos se tekee samasta asiasta laissa tarkoitetun ilmoituksen poliisille tai ryhtyy muuhun laissa säädettyyn valvontatoimenpiteeseen.

Seuraamusmaksua ei voida määrätä luonnolliselle henkilölle teosta tai laiminlyönnistä, joka on laissa säädetty rangaistavaksi. Finanssivalvonta voi kuitenkin määrätä seuraamusmaksun ja jättää asian ilmoittamatta poliisille, jos teko tai laiminlyönti on sen haitallisuus, siitä ilmenevä tekijän syyllisyys sekä siitä saatu hyöty ja muut tekoon tai laiminlyöntiin liittyvät seikat huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden vähäinen.

Seuraamusmaksu voidaan määrätä oikeushenkilölle määrättävän seuraamusmaksun lisäksi tai sen sijasta sellaiselle oikeushenkilön johtoon kuuluvalle henkilölle, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on, jos kyseinen henkilö on merkittävällä tavalla myötävaikuttanut tekoon tai laiminlyöntiin.

Seuraamusmaksun suuruus perustuu Finanssivalvonnasta annetun lain 41 §:n mukaan kokonaisarviointiin. Seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon:

  • menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika; 
  • seuraamusmaksun kohteen taloudellinen asema;
  • menettelyllä saavutettu hyöty tai sillä aiheutettu vahinko, jos ne ovat määritettävissä;
  • tekijän yhteistyö Finanssivalvonnan kanssa asian selvittämiseksi;
  • aiemmat finanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin kohdistuneet rikkomukset ja laiminlyönnit;
  • menettelyn mahdolliset vaikutukset rahoitusjärjestelmän vakaudelle.

Finanssivalvonta on julkaissut verkkosivuillaan periaatteet, jotka se ottaa huomioon seuraamusmaksun mitoittamista koskevassa kokonaisarvioinnissaan.

Seuraamusmaksun enimmäismäärästä säädetään lain 41 ja 41 a §:ssä. Enimmäismäärä riippuu muun muassa siitä, onko sanktion kohde oikeushenkilö vai luonnollinen henkilö, sekä siitä, mitä säännöstä on rikottu.

Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.

4.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.