Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Finanssivalvonta
PL 103
00101 Helsinki
Puhelin 010 831 51

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Maarit Lensu
Puhelin 09 183 5558

3. Rekisterin nimi

Vakuutusedustajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin merkitään tietoja henkilöistä, joilla on oikeus harjoittaa vakuutusedustusta.

Laki vakuutusedustuksesta (570/2005) 5 §

5. Rekisterin tietosisältö

Vakuutusedustuksesta annetun lain 8 §:n mukaan rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  1. vakuutusedustajaksi rekisteröidyn luonnollisen henkilön täydellinen nimi, kansalaisuus, asuinpaikka ja sen toimipaikan osoite, josta vakuutusedustusta harjoitetaan,
  2. vakuutusedustajaksi rekisteröidyn oikeus­henkilön toiminimi, kotipaikka, sen toimipaikan osoite, josta vakuutusedustusta harjoitetaan, sekä liikkeen vastaavan hoitajan täydellinen nimi, kansalaisuus ja asuinpaikka,
  3. toimiiko vakuutusedustaja vakuutusmeklarina vai asiamiehenä, onko vakuutusedustus pää- vai sivutoimista ja, jos vakuutusedustaja harjoittaa vakuutusedustusta oikeushenkilön lukuun, oikeushenkilön toiminimi,
  4. harjoittaako vakuutusmeklari henkivakuutuksia vai vahinkovakuutuksia vai molempia koskevaa vakuutusedustusta ja välittääkö vakuutusmeklari asiakkaalle tai vakuutuksenantajalle kuuluvia raha- tai muita varoja,
  5. vakuutusmeklarin vastuuvakuutuksen antaja ja vakuutusmäärä,
  6. valtiot, joissa vakuutusedustaja aikoo harjoittaa vakuutusedustusta sijoittautumisvapauden tai palvelujen vapaan tarjoamisen perusteella, ja vakuutusedustajan yhteystiedot näissä valtioissa,
  7. sellaiset Finanssivalvonnan vakuutusedustajalle määräämät kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko,
  8. rekisteröintipäivä samoin kuin rekisteristä poistaminen sekä sen syy ja ajankohta.

Rekisteriin merkitään luonnollisen henkilön henkilötunnus ja kotiosoite.

Rekisteriin merkitään niiden henkilöiden nimi, joille Finanssivalvonta on määrännyt kiellon harjoittaa vakuutusedustusta ilman rekisteröintiä tai ilman sijoittautumisvapauden käyttämiseen liittyvää ilmoitusmenettelyä. Rekisteriin merkitään myös kiellon antamispäivä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Vakuutusedustajien omat ilmoitukset ja Finanssivalvonnan päätökset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Julkisesti sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat kaikkien nähtävillä. Rekisteristä on mahdollista saada tietoja puhelimitse, ja kyseisiin tietoihin voi tutustua Finanssivalvonnanssa.

Muilta osin tietoja luovutetaan pyynnöstä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 momentin mukaisesti. Salassa pidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi tai luovutetaan vain asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle pyynnöstä tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään rekisteriä hoitavan henkilön lukittavassa työhuoneessa sekä Finanssivalvonnnan arkistossa ja kirjaamossa.

B. Sähköinen aineisto

Finanssivalvonnassa rekisterin tietoja voivat muuttaa vain henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Muilla virkamiehillä, jotka työssään tarvitsevat tietoja, on oikeus nähdä kaikki tiedot.

 

 

 

2.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.