Toimiluvista useimmin kysyttyjä kysymyksiä

Mitä toimilupia Finanssivalvonta myöntää?

Toimiluvat, joita Finanssivalvonta myöntää:

 • kotimaisten henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöiden toimiluvat
 • maksulaitosten toimiluvat
 • maksulaitosten sivuliikeluvat Eta-maiden ulkopuolelle
 • sijoituspalveluyritysten toimiluvat
 • sijoituspalveluyritysten sivuliikeluvat Eta-maiden ulkopuolelle
 • rahastoyhtiöiden ja säilytysyhteisöjen toimiluvat
 • vaihtoehtorahastojen hoitajien toimiluvat
 • Eta-maiden ulkopuolisten luottolaitosten sivukonttoriluvat Suomessa
 • Eta-maiden ulkopuolisten vakuutusyhtiöiden toimiluvat
 • Eta-maiden ulkopuolisten sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden sivuliikeluvat Suomessa
 • Eta-maiden ulkopuolisten sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden palvelujen tarjontaa rajan yli Suomeen koskevat toimiluvat

Ilmoitusmenettely:

 • Palvelujen tarjoaminen Eta-maasta toiseen (ilmoitus Finanssivalvonnalle)

Arvopaperi- ja johdannaispörssitoimintaa ja arvopaperikeskusta koskevat toimilupa-asiat käsittelee valtiovarainministeriö.

Milloin lainan myöntämiseen tarvitaan toimilupa?

Lainan myöntämiseen tarvitaan luottolaitostoimilupa, jos luotonanto rahoitetaan asiakkaiden talletuksista tai muusta yleisörahoituksesta saatavin takaisinmaksettavin varoin. Pelkkä luottojen myöntäminen ei siis edellytä luottolaitostoimilupaa.

Niin sanottujen pikavippien tarjoaminen ja rahoitusyhtiötoiminta ovat tyypillisesti toimintoja, jotka rahoitetaan ilman yleisörahoitusta.

Mitä toimiluvan saaminen edellyttää?

Toimiluvan edellytyksiä on käsitelty kansallisessa kutakin valvottavaryhmää koskevassa erityislainsäädännössä sekä määräyksissä ja ohjeissa

Sivun alkuun

Mitä hakijan tulee tehdä ennen virallisen hakemuksen jättämistä?

 1. Tutustu toimilupaa koskeviin (määräykset ja ohjeet 3/2014, 6/2015, 3/2016 ja 8/2016) säännöksiin ja toimiluvan edellytyksiin.  
 2. Käy läpi toimintaa, jota yrityksesi aikoo harjoittaa ja vertaa sitä säännöksissä edellytettyyn.
 3. Ota yhteyttä toimilupa-asioista vastaaviin Finanssivalvonnan asiantuntijoihin.

Millainen hakemuksen tulee olla?

Hakemuksen on oltava yksityiskohtainen, kattava, selkeä ja sen on sisällettävä kaikki hakemukseen vaadittavat selvitykset (katso määräykset ja ohjeet 3/2014: Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset). Laadukkaasti ja huolellisesti laadittu toimilupahakemus vahvistaa osaltaan Finanssivalvonnan näkemystä siitä, että yritystä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti.

Onko hakemusmallia saatavissa?

Finanssivalvonta on laatinut hakemuslomakkeen sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön toimilupaa hakeville. Hakemuslomakkeiden käyttö on vapaaehtoista. Lisäksi olemme laatineet ohjeen sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön toimilupahakemusta laativalle. Hakijan tulee huomata, että hakemuksen ja sen liitteiden yksityiskohtainen sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti.

Luottolaitosten, maksulaitosten ja vakuutusyhtiöiden toimilupahakemukseen Finanssivalvonta ei toistaiseksi ole laatinut hakemusmalleja.

Millä kielellä toimilupahakemuksen voi tehdä?

Toimilupahakemus on tehtävä joko suomen tai ruotsin kielellä.

Myös hakemuksen liitteiden on pääasiassa oltava suomen- tai ruotsinkielisiä. Muillakin kielillä (esim. englanniksi) laadittuja liitteitä voidaan tarvittaessa hyväksyä, jos siitä on erikseen sovittu toimilupa-asiaa käsittelevän Finanssivalvonnan lakimiehen kanssa.

Voiko hakemuksen liitteet toimittaa sähköisesti?

Hakemuksen liitteet voidaan toimittaa myös sähköisesti. Lähettäminen tapahtuu kuitenkin hakijan vastuulla eli Finanssivalvonta ei vastaa lähettämisen tietoturvallisuudesta.

Sivun alkuun

Voiko hakemusta täydentää?

Hakija voi oma-aloitteisesti täydentää hakemusta hakuprosessin aikana. Usein myös Finanssivalvonta pyytää hakuprosessin aikana hakijaa täydentämään hakemustaan.

Lähtökohtana kuitenkin on, että hakemus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle mahdollisimman täydellisenä. Mikäli hakija tietää jo hakemuksen jättämisvaiheessa täydentävänsä hakemusta jollain erityisellä selvityksellä tai joku hakemukseen liitettävä selvitys puuttuu, hakemuksessa on hyvä mainita näistä myöhemmin toimitettavista selvityksistä.

Voiko Finanssivalvonta hylätä puutteellisen toimilupahakemuksen?

Jos toimilupahakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan täydentämään hakemusta määräaikaan mennessä sillä uhalla, että täydentämätön hakemus hylätään. Hakijalle ilmoitetaan kehotuksessa, miten asiakirjaa on täydennettävä.

Puutteellinen hakemus venyttää toimiluvan käsittelyaikaa, mikä ei ole hakijan eikä Finanssivalvonnan edun mukaista.

Onko hakemus julkinen?

Hakemus ja sen liitteet ovat yleensä julkisia. Hakemus ja sen liitteet voivat kuitenkin sisältää esimerkiksi hakijan liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa, jolloin ne ovat näiltä osin salassa pidettäviä (viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 § 1 momentti 20 kohta). Toimilupapäätös on julkinen.

Sivun alkuun

Kuinka pitkä on toimilupahakemuksen käsittelyaika?

Luottolaitos

Finanssivalvonnan on annettava EKP:lle luottolaitoksen toimilupaa koskeva päätösehdotus neljän (4) kuukauden kuluessa virallisen hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö

Finanssivalvonnan on annettava sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön toimilupaa koskeva päätös kuuden (6) kuukauden kuluessa virallisen hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Edellä mainittua käsittelyaikaa voidaan pitää Finanssivalvonnan ns. harkinta-aikana päätösehdotuksen tai päätöksen antamiselle ja asian huolelliselle valmistelulle. Edellä mainittu 12 kuukauden määräaika on asetettu ensisijaisesti hakijan oikeusturvan näkökulmasta. Hakemuksen käsittely ei näin veny kohtuuttomaksi.

Huolellisesti laaditut ja kattavat hakemusasiakirjat tehostavat ja helpottavat hakuprosessia niin Finanssivalvonnan kuin hakijankin osalta. Kun toimilupahakemusta käsittelevä projektiryhmä on perustettu Finanssivalvonnassa, projektista vastaava lakimies voi antaa mahdollisuuksien mukaan alustavan arvion käsittelyajasta.

Vaihtoehtorahastojen hoitaja

Päätös toimiluvan myöntämisestä vaihtoehtorahastojen hoitajalle annetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Finanssivalvonta voi päättää pidentää tätä määräaikaa enintään kolmella kuukaudella.

Vakuutusyhtiöt

Finanssivalvonnan on annettava vakuutusyhtiöille päätös toimiluvasta kuuden (6) kuukauden kuluessa hakemuksen vireille tulosta ja asian ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten toimittamisesta.

Maksulaitokset

Finanssivalvonnan on annettava maksulaitoksille päätös toimiluvasta kolmen (3) kuukauden kuluessa hakemuksen vireille tulosta ja asian ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen ja selvitysten toimittamisesta.

Ulkomaiset toimijat

Sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön sivuliikkeen toimiluvan käsittelylle ei ole asetettu lakisääteistä määräaikaa, mutta pääsääntöisesti näissäkin pyritään noudattamaan edellä mainittuja määräaikoja.

Maksavatko toimilupapäätös ja Finanssivalvonnan valvonta?

Kaikista käsiteltävistä toimiluvista peritään toimenpidemaksu. Toimenpidemaksu peritään annettavan päätöksen yhteydessä.

Lisäksi kaikki Finanssivalvonnan valvottavat ovat valvontamaksuvelvollisia. Valvontamaksu peritään kalenterivuosittain.

Toimenpidemaksuhinnasto ja valvontamaksuperusteet löytyvät Finanssivalvonnan sivustolta kohdasta Tietoa Finanssivalvonnasta.

Sivun alkuun

Katso myös

 

 

14.12.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.