Paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista annettava avaintietoasiakirja (PRIIPS, Packaged retail and insurance-based investment products)

​Tausta ja tavoitteet

PRIIPS-hankkeen tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa finanssipalvelujen alalla siten, että sijoittajat voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta. PRIIPS-asetuksessa ja sitä tarkentavissa 2-tason tason säädöksissä säädetään erityisesti sijoituksista annettavista tiedoista.

Yksityissijoittajalla tarkoitetaan muuta kuin MiFID:n mukaista ammattimaista asiakasta. Ammattimaisen ja ei-ammattimaisen asiakkaan määritelmät ovat sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 23 §:ssä.

PRIIPS koskee niitä palveluntarjoajia, jotka valmistavat ja tarjoavat PRIIPS-tuotteita yksityissijoittajille. Näitä ovat muun muassa pankit, vakuutusyhtiöt, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat.

Palveluntarjoajien on laadittava jokaisesta tuotteesta avaintietoasiakirja (KID, Key information document). Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista. Asiakirjan tulee sisältää tietoja muun muassa siitä, voiko tuote aiheuttaa tappiota ja miten monimutkaisesta tuotteesta on kyse.

Avaintietoasiakirja on laadittava muun muassa seuraavista tuotteista:

  • vaihtoehtorahastot 
  • vähittäismarkkinoiden strukturoidut tuotteet (myös strukturoidut talletukset)
  • sijoittamiseen ja säästämiseen käytettävät vakuutukset
  • sijoitusrahastot

Sijoitusrahastojen (UCITS) osalta PRIIPS-asetukseen sisältyy siirtymäsäännös, jonka mukaan sijoitusrahastoista ei tarvitse antaa PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ennen vuoden 2019 loppua. Niiden on kuitenkin annettava UCITS-sääntelyn mukainen avaintietoesite.

Voimaantulo

PRIIPS-asetus (1286/2014EY) on tullut voimaan 29.12.2014 ja sen soveltamisen oli määrä alkaa 31.12.2016. Asetuksen voimaantuloa on muutettu ja asetusta ryhdytään soveltamaan 1.1.2018 lukien.

PRIIPS-asetus sisältää komissiolle valtuutuksia antaa 2-tason säännöksiä, joissa säädetään tarkemmin avaintietoasiakirjan muodosta, sisällöstä sekä eri tietojen esittämisestä ja laskemisesta.

PRIIPS-asetus sisältää avaintietoasiakirjaa koskevan sääntelyn lisäksi säännöksiä myös markkinoiden seurannasta (eli monitoroinnista) ja tuoteinterventioista eli tuotteiden tarjoamisen kieltämisestä tai rajoittamisesta.

PRIIPS-asetuksen lisäksi yksityissijoittajien suojaa pyritään parantamaan uuden vakuutusten myyntiä koskevan direktiivin (IDD) sekä sijoitusrahastoja koskevan direktiivin muutoksella (UCITS V). Lisäksi MiFID II-sääntely sisältää parannuksia sijoittajan suojaan (voimaan vuoden 2018 alusta).

Sääntely

Kansallinen täytäntöönpano

II-tason sääntely

Avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä asiakirjojen toimittamisvaatimuksesta

Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta

  • Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta, suomi (C(2016) 4369)
  • Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta, ruotsi
  • Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta, englanti

III-taso

  • Komission ohjeet PRIIPs-asetuksen soveltamista varten, suomi, (2017/C 218/02)
  • Komission ohjeet PRIIPs-asetuksen soveltamista varten, ruotsi
  • Komission ohjeet PRIIPs-asetuksen soveltamista varten, englanti

Yhteystiedot

​Finanssivalvonnalle voi lähettää PRIIPS-aiheisia kysymyksiä:

Toimitusosoite: PRIIPSquestions(at)fiva.fi

Sähköpostin aihekenttään: ”PRIIPS_asetus_art  / Asia / Yhtiö”

Tätä kautta esitettyihin tulkintakysymyksiin emme välttämättä vastaa suoraan lähettäjälle, vaan välitämme esitetyt kysymykset tarvittaessa PRIIPS:n soveltamiseen liittyvien alemman asteisten EU-säädösten ja ohjeiden valmisteluun.

Euroopan valvontaviranomaiset valmistelevat kysymys- ja vastausyhteenvetoja (Q & A).

19.9.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.